Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenti a pracovníci vysokých škol

Co program nabízí

Program Erasmus+ nabízí studentům a zaměstnancům vysokoškolských institucí příležitost vyjet studovat, vyučovat nebo se školit do institucí (v ostatních programových nebo dalších partnerských zemích) účastnících se programu, případně vyjet na stáž.

Na tyto vysokoškolské instituce pak mohou zase přijet studenti a zaměstnanci ze zahraničí. V rámci nových dohod o mobilitě mohou být od léta 2018 nabízeny stáže mezi programovými a partnerskými zeměmi.

Jak program funguje

Organizace, které mají o účast zájem, mohou podat žádost jako jednotlivé vysokoškolské instituce nebo jako součást tzv. národního konsorcia v oblasti mobility, tedy skupiny organizací řízené jednou koordinující organizací.

Tyto organizace se dělí na čtyři hlavní kategorie:

  • žadatelské organizace – odpovídají za podání žádosti k projektu a za jeho řízení (mohou však vystupovat i jako vysílající organizace)
  • vysílající organizace – provádějí výběr studentů/zaměstnanců, kteří vyjedou do zahraničí nebo kteří se starají o přijíždějící studenty a zaměstnance z partnerských zemí a pozvané pracovníky z podniků
  • přijímající organizace – odpovídají za přijímání zahraničních studentů/pracovníků a za nabídku studijního programu / programu stáží
  • zprostředkovatelské organizace – jsou partnerem v konsorciu, takže mohou působit jako prostředníci a podporovat a usnadňovat jeho práci

Vysokoškolské instituce v programových zemích musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (angl. zkráceně ECHE) bez ohledu na to, zda žádost podávají samy nebo ji podává konsorcium, jehož jsou členem.

Konsorcia, která mají zájem o účast, musejí být rovněž držitelem akreditace v oblasti mobility.

Účastnit se mohou také jiné organizace z programových zemí, nemusí však být držitelem listiny ECHE.

Přestože se organizace z partnerských zemí mohou aktivit v oblasti mobility účastnit, vysokoškolské instituce z těchto zemí se nemohou stát držiteli ECHE. Místo toho se musejí zavázat k dodržování zásad této charty a podporu, kterou chtějí účastníkům nabízet, vyjádřit v interinstitucionální dohodě.

Po obdržení listiny ECHE a/nebo akreditace konsorcia v oblasti mobility, mohou žadatelské organizace zažádat o finanční prostředky EU.

Co byste ještě měli vědět

Studentům je možné nabízet pouze takové studijní aktivity, které jsou součástí jejich studijního programu. Aktivity nabízené účastníkům studentských stáží by také měly být začleněny do studijního programu těchto stážistů. Před zahájením aktivit musí vysílající a přijímající organizace, jakož i student, podepsat studijní smlouvu, která obsahuje:

  • vzdělávací prvky, jež má student provést v přijímající instituci
  • vzdělávací prvky, které mají být nahrazeny ve studentově diplomu od vysílající instituce po úspěšném absolvování studijního programu v zahraničí
  • práva a povinnosti jednotlivých stran

Aktivity zaměstnanců vysílaných do zahraničí by měly být dohodnuty předem jak organizací vysílající jednotlivce, tak tou, která jej přijímá.

Všichni účastníci musí podepsat dohodu o mobilitě, která obsahuje:

  • cílové výsledky studia
  • ustanovení o formálním uznávání (např. prostřednictvím ECTS)
  • práva a povinnosti jednotlivých stran

Kromě toho musí organizace, která podepsala listinu ECHE, poskytnout účastníkům nezbytnou podporu, včetně jazykové přípravy. V případě dlouhodobé mobility (přesahující dva měsíce) poskytuje Evropská komise v zájmu zjištění a zlepšení jazykových znalostí online jazykovou podporu.

Jak podat žádost

Postup každoročního podávání žádostí k projektům mobility řídí příslušná národní agentura. V případě jednotlivých organizací je to národní agentura v zemi, ve které organizace sídlí, a v případě konsorcií je to národní agentura v zemi, kde sídlí koordinátor konsorcia.

Výzvu k předkládání návrhů týkající se získání ECHE zveřejňuje každoročně Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Listina ECHE se uděluje na dobu trvání daného programu.

Výzvu k získání akreditace konsorcia rovněž každoročně zveřejňují národní agentury. Akreditace konsorcia je platná po dobu tří let. Organizace může požádat o akreditaci i granty současně.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+, jejíž část B uvádí podrobné informace o kritériích pro udělení grantů, kritériích způsobilosti a finančních pravidlech.

Organizace, které mají zájem o projekty mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi, najdou příslušné informace v příručce k mezinárodní mobilitě za účelem získání kreditů, případně se mohou podívat na často kladené otázky.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury případně národní kanceláře (v partnerských zemích). Obrátit se můžete i na Evropskou komisi.

Studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking.