Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Högre utbildning – studenter och personal

Vilka möjligheter finns?

Genom Erasmus+ kan lärosäten skicka studenter och personal utomlands (till andra program- eller partnerländer) för att studera, undervisa eller fortbilda sig vid en annan institution eller för att praktisera.

De kan också ta emot studenter och personal från utlandet. Praktikutbyten mellan program- och partnerländer kan komma i fråga som ett led i de nya utbytesavtalen från och med sommaren 2018.

Hur går det till?

Din organisation kan söka antingen som ett enskilt lärosäte eller som en del av ett nationellt konsortium, dvs. en grupp av organisationer som leds av en samordnande organisation.

Följande typer av organisationer finns:

  • Sökande organisation – ansvarar för att ansöka om och driva projektet, men kan också fungera som sändande organisation.
  • Sändande organisation – väljer ut studenter och personal som ska åka utomlands eller tar hand om studenter, universitetspersonal och gästföreläsare från företag.
  • Mottagande organisation – tar emot studenter och personal från utlandet och erbjuder studie- eller praktikprogram.
  • Förmedlande organisation – ingår i ett utbyteskonsortium och kan stödja konsortiets verksamhet.

Lärosäten i programländerna måste ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning oavsett om de ansöker för egen del eller som part i ett konsortium.

Konsortier måste dessutom ackrediteras.

Andra organisationer från programländer får också delta men behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan.

Lärosäten från partnerländer kan visserligen delta i utbyten men kan inte ansluta sig till Erasmusstadgan. De lovar dock att följa stadgans principer genom att skriva under ett interinstitutionellt avtal. I avtalet förklarar de vilken typ av stöd de kommer att ge deltagarna.

När din organisation har anslutit sig till Erasmusstadgan och/eller ackrediterats kan ni söka EU-bidrag.

Vad mer behöver jag veta?

Den utbildning och praktik som studenterna erbjuds måste ingå i deras studieprogram. Både de sändande och mottagande organisationerna, och studenten, måste skriva under ett studie- eller praktikavtal som beskriver

  • vilka kurser eller andra utbildningsinslag som utbytet omfattar
  • vilka kurser eller andra utbildningsinslag som ska ersättas i studentens examen från heminstitutionen
  • de olika parternas rättigheter och skyldigheter.

För personal som ska undervisa eller fortbilda sig utomlands ska programmet också bestämmas i förväg och godkännas av hem- och värdorganisationen.

Alla parter måste skriva under ett utbytesavtal som beskriver

  • målen för utbytet
  • hur utbytesperioden ska erkännas (t.ex. genom ECTS-poäng)
  • de olika parternas rättigheter och skyldigheter.

Dessutom måste organisationer som har anslutit sig till Erasmusstadgan hjälpa deltagarna, till exempel med språkkurser. För utbyten som är längre än två månader kan deltagarna använda sig av Erasmus+ språkstöd på nätet för att bedöma och förbättra sina språkkunskaper.

Hur söker jag?

Ansökningsomgångar för utbytesprojekt utlyses varje år och sköts av de nationella programkontoren. Enskilda organisationer skickar ansökan till programkontoret i det land där organisationen ligger, och konsortier till programkontoret där konsortiesamordnaren är baserad.

Varje år utlyses en ansökningsomgång för Erasmusstadgan som anordnas av genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur. En anslutning till stadgan är giltig under hela programperioden.

Konsortier kan varje år ansöka om ackreditering via de nationella programkontoren. En konsortieackreditering är giltig i tre år. Din organisation kan ansöka om ackreditering och bidrag på en och samma gång.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta. Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Organisationer som är intresserade av utbyten mellan program- och partnerländer bör läsa vår vägledning om studiemeriter vid internationella utbyten och våra vanliga frågor om studiemeriter vid internationella utbyten.

Du kan vända dig till de nationella programkontoren eller partnerländernas Erasmuskontor (om de finns) eller kontakta Europeiska kommissionen.

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.