Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aukštųjų mokyklų studentai ir darbuotojai

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia aukštojo mokslo įstaigoms galimybę siųsti savo studentus ir darbuotojus į užsienį (į kitas programos šalis arba kitas šalis partneres) studijuoti, dėstyti arba mokyti(s) dalyvaujančiose įstaigose, taip pat stažuotis.

Be to, jos gali priimti studentus ir darbuotojus iš užsienio. Stažuotės, kuriose dalyvautų programos šalys ir šalys partnerės, gali būti naujų nuo 2018 m. vasaros ir vėliau atrinktų judumo susitarimų dalis.

Kaip tai veikia?

Pasinaudoti šiomis galimybėmis norinti organizacija gali teikti paraišką kaip atskira aukštojo mokslo įstaiga arba kaip nacionalinio judumo konsorciumo (organizacijų grupės, kuriai vadovauja viena koordinuojančioji organizacija) dalis.

Tokios organizacijos priskiriamos prie vienos arba daugiau kaip vienos iš keturių pagrindinių kategorijų:

  • paraišką teikianti organizacija – tai organizacija, atsakinga už paraiškos teikimą ir projekto valdymą, galinti veikti ir kaip siunčiančioji organizacija;
  • siunčiančioji organizacija – tai organizacija, atsakinga už studentų ir (arba) darbuotojų, kurie siunčiami į užsienį, atranką, arba iš šalių partnerių atvykstančių studentų ir darbuotojų bei pakviestų įmonių darbuotojų reikalų administravimą;
  • priimančioji organizacija – tai organizacija, atsakinga už studentų ir (arba) darbuotojų iš užsienio priėmimą ir studijų ir (arba) stažuotės programos parengimą;
  • tarpinė organizacija – kaip judumo konsorciumo partnerė, tarpinė organizacija gali remti konsorciumą ir padėti jam dirbti.

Kiekviena iš programos šalyse esančių aukštojo mokslo įstaigų, nesvarbu, ar ji teikia paraišką kaip atskira įstaiga, ar kaip konsorciumo dalis, turi turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE).

Dalyvauti ketinantis konsorciumas turi turėti dar ir judumo konsorciumo akreditaciją.

Kitos programos šalių organizacijos taip pat gali dalyvauti, tačiau joms nereikia ECHE.

Nors šalių partnerių organizacijos gali dalyvauti judumo veikloje, šalių partnerių aukštojo mokslo įstaigoms negali būti suteikta ECHE. Vietoj to jos įsipareigoja laikytis chartijos principų ir tarpinstituciniuose susitarimuose aiškiai išdėsto, kokią paramą ketina teikti dalyviams.

Gavusi ECHE ir (arba) judumo konsorciumo akreditaciją, paraišką teikianti organizacija gali prašyti ES lėšų.

Ką dar reikėtų žinoti?

Studentams siūloma studijų veikla turi būti studento studijų programos dalis, o studentams stažuotojams siūloma veikla taip pat turėtų būti įtraukta į stažuotojo studijų programą. Prieš veiklos pradžią siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ir studentas turi pasirašyti mokymosi susitarimą, kuriame apibrėžiama:

  • studijų priimančiojoje įstaigoje sudedamosios dalys;
  • kaip į tas studijų sudedamąsias dalis siunčiančioji įstaiga atsižvelgs išduodama diplomą, jei studentas sėkmingai užbaigs studijų programą užsienyje;
  • įvairių šalių teisės ir pareigos.

Dėl į užsienį siunčiamo darbuotojo veiklos turėtų iš anksto susitarti jį siunčianti ir priimanti organizacijos.

Kaip ir pirmiau nurodytu atveju, visos judumo veiklos šalys privalo pasirašyti judumo susitarimą, kuriama apibrėžiami:

  • mokymosi rezultatai, kurių siekiama,
  • oficialaus pripažinimo nuostatos (pavyzdžiui, pripažinimas naudojantis ECTS) ir
  • įvairių šalių teisės ir pareigos.

Be to, bet kuri organizacija, pasirašiusi ECHE, turi dalyviams teikti reikiamą paramą, įskaitant kalbinį parengimą. Ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikotarpiui išvykstantiems programų dalyviams Europos Komisija suteikia galimybę įvertinti ir tobulinti savo kalbų žinias naudojantis internetinės kalbinės paramos priemone.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškų dalyvauti judumo projektuose teikimo procesą kasmet administruoja atitinkama nacionalinė agentūra (NA). Atskirų organizacijų paraiškas tvarko tos šalies, kurioje organizacija įsteigta, NA, o konsorciumų paraiškas – šalies, kurioje įsikūręs konsorciumo koordinatorius, NA.

Kvietimas teikti paraiškas gauti ECHE skelbiamas kartą per metus. Jį administruoja Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga. Suteikta ECHE galioja visą programos laiką.

Nacionalinės agentūros kasmet skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti konsorciumo akreditaciją. Konsorciumo akreditacija galioja trejus metus. Organizacija gali teikti paraiškas gauti akreditaciją ir dotaciją tuo pačiu metu.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie šias galimybes šaltinis. Išsami informacija apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles pateikiama B dalyje.

Judumo tarp programos šalių ir šalių partnerių projektuose norinčios dalyvauti organizacijos turėtų peržiūrėti tarptautinio judumo perkeliant kreditus vadovą ir apie tarptautinį judumą perkeliant kreditus dažnai užduodamus klausimus.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba šalyse partnerėse įsteigti nacionaliniai biurai (jei yra). Taip pat galite kreiptis ir į Europos Komisiją.

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų asociacija (ESAA) esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams siūlo dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.