Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studerende og ansatte på højere læreanstalter

Hvilke muligheder er der?

Erasmus+ giver højere læreanstalter mulighed for at sende studerende og ansatte til udlandet (andre programlande eller andre partnerlande) for at studere, undervise eller gå på kursus på deltagende læreanstalter eller deltage i et praktikophold.

De kan også være værter for studerende og personale fra udlandet. Der kan blive arrangeret praktikophold mellem program- og partnerlande som led i nye mobilitetsaftaler fra sommeren 2018.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, der ønsker at benytte disse muligheder, kan enten ansøge som individuel højere læreanstalt eller som del af et "nationalt mobilitetskonsortium", en gruppe af organisationer, der styres af en enkelt koordinerende organisation.

Disse organisationer falder inden for en eller flere hovedkategorier:

  • Ansøgerorganisationer – er ansvarlige for at ansøge om og styre projektet, men kan også fungere som hjemorganisation
  • Hjemorganisationer – er ansvarlige for at udvælge studerende/ansatte, der skal sendes til udlandet, eller modtage udenlandske studerende/ansatte fra partnerlandene og indbudt personale fra erhvervslivet
  • Værtsorganisationer – er ansvarlige for at modtage studerende/ansatte fra udlandet og tilbyde et studie-/praktikprogram
  • Formidlerorganisationer – fungerer som partnere i et konsortium og kan udfylde en støttefunktion i organisationens arbejde.

Højere læreanstalter i et programland skal have et Erasmuscharter for videregående uddannelse (ECHE), uanset om de ansøger individuelt eller som del af et konsortium.

Konsortier, der ønsker at deltage, skal også akkrediteres som mobilitetskonsortium.

Andre organisationer fra pr/resources-and-tools/inter-institutional-agreementogramlandene kan også deltage, men behøver ikke noget ECHE.

Selv om organisationer fra partnerlandene kan deltage i mobilitetsaktiviteter, kan højere læreanstalter fra partnerlandene ikke få udstedt et ECHE. De skal i stedet forpligte sig til at følge principperne i chartret og specificere, hvilken støtte de vil give deltagerne i den interinstitutionelle aftale.

Efter at have opnået Erasmus-chartret for videregående uddannelse og/eller akkreditering som mobilitetskonsortium, kan ansøgerorganisationerne ansøge om EU-finansiering.

Hvad mere skal du vide?

De studieaktiviteter, der tilbydes de studerende, skal indgå i deres studieprogram, og de aktiviteter, som tilbydes studerende i praktik, bør også integreres i deres studieprogram. Både hjem- og værtsorganisationen samt den studerende skal underskrive en læringsaftale, der skitserer:

  • de uddannelseselementer, som den studerende skal gennemgå på værtsinstitutionen
  • de uddannelseselementer, der skal erstattes i den studerendes uddannelse på værtsinstitutionen, når uddannelsesprogrammet i udlandet er gennemført
  • parternes rettigheder og pligter.

Udsendte ansattes aktiviteter skal aftales på forhånd af både hjem- og værtsorganisationen.

I lighed med andre tilfælde skal alle parter i mobilitetsaktiviteten underskrive en mobilitetsaftale, der skitserer:

  • læringsmålene
  • bestemmelserne om formel anerkendelse (f.eks. gennem ECTS)
  • parternes rettigheder og pligter.

Herudover skal alle organisationer, der har underskrevet ECHE, også give deltagerne den nødvendige støtte, bl.a. sproglig forberedelse. Ved længerevarende mobilitetsaktiviteter på over to måneder tilbyder EU-Kommissionen sproglig støtte online til vurdering og forbedring af sprogkundskaber.

Hvordan ansøger du?

Den årlige ansøgningsproces for mobilitetsprojekter styres af det relevante nationale agentur. For de enkelte organisationer er der tale om det nationale agentur i det land, hvor organisationen ligger, og for konsortiet drejer det sig om det nationale agentur i det land, hvor konsortiets koordinator hører hjemme.

Hvert år foretages der en indkaldelse af forslag til ECHE, som administreres af Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur. Tildelingen af ECHE gælder for hele programmets løbetid.

Hvert år foretager de nationale agenturer en indkaldelse i forbindelse med akkreditering af konsortier. En konsortieakkreditering gælder i tre år. Organisationer kan ansøge om akkreditering og tilskud samtidig.

Læs mere

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om mulighederne for skolepersonale. Du kan få detaljerede oplysninger om adgangskriterier, tildelingskriterier og tilskudsregler i afsnit B.

Organisationer, der er interesseret i mobilitetsprojekter mellem programlande og partnerlande, bør tjekke håndbogen om international meritoverførsel og siden med spørgsmål og svar.

De nationale agenturer eller, for partnerlandes vedkommende, de nationale kontorer (hvis de findes) kan give dig nærmere oplysninger, eller du kan kontakte EU-Kommissionen.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum, hvor de kan netværke, få faglig udvikling og foretage interkulturel udveksling.