Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Студенти и служители в сферата на висшето образование

Какви са възможностите?

Програмата „Еразъм+“ предлага възможност висшите учебни заведения да изпращат студенти и служители в чужбина (в други държави по програмата или други държави партньори) за да се обучават, да преподават или да стажуват в участващите институции.

Те могат и да приемат студенти и служители от други държави. Стажове между държави по програмата и държави партньори могат да бъдат достъпни в рамките на нови споразумения за мобилност, одобрени от лятото на 2018 г. нататък.

Как функционира?

Организациите, които желаят да участват, могат да кандидатстват или като отделно висше учебно заведение, или като част от консорциум за национална мобилност, група от организации, управлявани от една координираща организация.

Организациите попадат в една или повече от четирите основни категории:

  • Кандидатстващи организации — отговарят за кандидатстването и управлението на проекта, но могат да действат и като изпращащи организации,
  • Изпращащи организации — извършват подбор на студентите/служителите, които изпращат в чужбина, и управляват пристигащите студенти и служители от държавите партньори, както и поканените служители от предприятия,
  • Приемащи организации — отговарят за приемането на студенти/служители от други страни и предлагането на програми за обучение/стажове,
  • Посреднически организации — като партньори в консорциум за мобилност посредниците могат да подкрепят и улесняват работата на консорциума.

Висшите учебни заведения, установени в държави по програмата, трябва да притежават харта за висше образование „Еразъм“, когато кандидатстват самостоятелно или като част от консорциум.

Консорциумите, които възнамеряват да участват, трябва да имат и акредитация за консорциум за мобилност.

Други организации от държави по програмата могат също да участват, но не се нуждаят от харта за висше образование „Еразъм“.

Макар че организации от държави партньори могат да участват в дейности за мобилност, висшите учебни заведения в тези държави не отговарят на условията за получаване на харта за висше образование „Еразъм“. Вместо това те се ангажират с принципите на хартата и описват каква подкрепа възнамеряват да предложат на участниците в междуинституционалното споразумение.

След като получат харта за висше образование „Еразъм“ и/или акредитация за консорциум за мобилност, организациите могат да кандидатстват за финансиране от ЕС.

Какво друго трябва да знаете?

Учебните дейности, предлагани на студентите, трябва да бъдат част от тяхната учебна програма, а дейностите, предлагани на студентите стажанти, трябва да са интегрирани в стажантската учебна програма. Преди началото на дейностите изпращащата и приемащата организация, както и студентът, трябва да подпишат споразумение за обучение, в което се посочват:

  • образователните елементи, които студентът ще покрие в приемащата институция,
  • образователните елементи, които трябва да бъдат заменени в образованието на студента в изпращащата институция при успешно завършване на учебната програма в чужбина и
  • правата и задълженията на различните страни.

Дейностите на служителите, изпратени в чужбина, трябва да бъдат предварително уговорени от организациите, които ги изпращат и приемат.

Както по-горе, всички страни в дейността за мобилност трябва да подпишат споразумение за мобилност, в което се посочват:

  • целевите резултати от обучението,
  • условията за официално признаване (например, чрез Европейската система за трансфер и натрупване на кредити) и
  • правата и задълженията на различните страни.

Освен това всяка организация, подписала Хартата за висше образование „Еразъм“, трябва също да осигури необходимата подкрепа за участниците, включително езикова подготовка. За дългосрочна мобилност над два месеца Европейската комисия предоставя инструмент за онлайн езикова подкрепа за оценка и подобряване на езиковите умения.

Как се кандидатства?

Процесът на кандидатстване за проектите за мобилност се управлява от съответната национална агенция на годишна основа. За отделните организации това е националната агенция в страната, където е установена организацията, а за консорциумите — националната агенция, където е установен координаторът на консорциума.

Покана за предложения за хартата за висше образование „Еразъм“ се публикува ежегодно и се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Връчването на харта за висше образование „Еразъм“ е валидно за целия срок на програмата.

Покана за акредитация на консорциуми се публикува всяка година от националните агенции. Акредитацията на консорциум е валидна три години. Организациите могат да подават заявления за акредитация и безвъзмездни средства едновременно.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за тези възможности. Подробна информация за различните критерии и правилата за финансиране можете да намерите в Част Б.

Организации, които се интересуват от проекти за мобилност между държави по програмата и държави партньори, трябва да разгледат наръчника за международна мобилност за образователни кредити и често задаваните въпроси относно международната мобилност за образователни кредити.

Националните агенции, или в държавите партньори — националните бюра, когато има такива, също предлагат допълнителна информация, а освен това можете да се свържете с Европейската комисия.

Асоциацията на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ (ESAA) предлага на студентите и дипломиралите се студенти по програма „Еразъм+“ динамичен форум за създаване на контакти, професионално развитие и междукултурен обмен.