Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenci i pracownicy uczelni wyższych

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje instytucjom szkolnictwa wyższego możliwość wysyłania swoich studentów i pracowników za granicę (do innych krajów uczestniczących w programie lub krajów partnerskich) na studia, szkolenia, staże lub w celu prowadzenia zajęć.

Uczelnie mogą również przyjmować na wymianę studentów i pracowników uniwersyteckich z zagranicy. W nowych porozumieniach o mobilności, które zostały wybrane na okres od połowy 2018 r., mogą też być dostępne staże w ramach wymiany między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi.

Jakie są zasady?

Organizacje zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłosić jako instytucje szkolnictwa wyższego występujące indywidualnie lub jako członkowie „krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności”, czyli grupy organizacji, którą zarządza jedna instytucja koordynująca.

Organizacje te należą do jednej lub kilku następujących kategorii:

  • organizacje składające wniosek – odpowiedzialne za złożenie wniosku dotyczącego projektu i zarządzanie nim; mogą występować również w charakterze organizacji wysyłających
  • organizacje wysyłające – odpowiedzialne za selekcję studentów lub pracowników zainteresowanych udziałem w projekcie mobilności lub zajmowanie się studentami i pracownikami przyjeżdżającymi z uczelni z krajów partnerskich, jak również zaproszonymi pracownikami firm
  • organizacje przyjmujące – odpowiedzialne za przyjęcie studentów lub pracowników z zagranicy i zaoferowanie im programu studiów lub szkoleń
  • organizacje pośredniczące – są partnerami w ramach konsorcjum i mogą wspierać oraz usprawniać jego działalność.

Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w kraju uczestniczącym w programie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) bez względu na to, czy składają wniosek indywidualnie czy w ramach konsorcjum.

Konsorcja zainteresowane udziałem w programie muszą posiadać akredytację dla konsorcjum w ramach projektu mobilności.

Inne organizacje z krajów uczestniczących także mogą wziąć udział w programie, jednak nie muszą posiadać karty ECHE.

Choć organizacje z krajów partnerskich mogą uczestniczyć w działaniach z zakresu mobilności, uczelnie wyższe z krajów partnerskich nie kwalifikują się do uzyskania karty ECHE. Muszą one jednak zobowiązać się do przestrzegania wszystkich zasad karty i potwierdzić w umowie międzyinstytucjonalnej, że zamierzają zaoferować uczestnikom odpowiednie wsparcie.

Po uzyskaniu karty ECHE lub akredytacji dla konsorcjum organizacje składające wniosek mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zajęcia zaproponowane studentom muszą być elementem programu studiów studenta, a zajęcia zaproponowane studentom odbywającym staż powinny być elementem programu studiów stażysty. Przed rozpoczęciem projektu organizacja wysyłająca, organizacja przyjmująca i student muszą podpisać porozumienie o programie zajęć zawierające informacje o:

  • elementach programu zajęć, które student ma zrealizować na uczelni przyjmującej
  • elementach programu zajęć, które należy zmienić w programie studiów studenta na uczelni wysyłającej po zakończeniu zajęć za granicą
  • prawach i obowiązkach poszczególnych stron.

Organizacja wysyłająca i organizacja przyjmująca muszą ustalić przed rozpoczęciem projektu zakres zajęć pracowników wysyłanych za granicę.

Podobnie jak w przypadku omówionym powyżej wszystkie strony muszą podpisać porozumienie o mobilności, które opisuje:

  • docelowe efekty kształcenia
  • zasady oficjalnego uznawania wyników (na przykład za pośrednictwem systemu ECTS)
  • prawa i obowiązki uczestniczących stron.

Każda organizacja, która podpisała kartę ECHE, musi także zapewnić uczestnikom odpowiednie wsparcie, w tym w zakresie przygotowania językowego. W przypadku pobytów, których długość przekracza dwa miesiące, Komisja Europejska udostępnia system wsparcia językowego online pozwalający ocenić i polepszyć swoją znajomość języków obcych.

Jak złożyć wniosek?

Procesem selekcji wniosków zarządza w skali roku odpowiednia agencja krajowa. W przypadku organizacji występujących indywidualnie jest to agencja w kraju, w którym mieści się organizacja, a w przypadku konsorcjów – agencja w kraju, w którym ma siedzibę koordynator konsorcjum.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczące karty ECHE ogłaszane jest co roku. Zarządza nim Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Karta ECHE jest ważna przez cały okres trwania programu.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących akredytacji dla konsorcjów publikują co roku agencje krajowe. Akredytacja dla konsorcjów jest ważna trzy lata. Organizacje mogą równocześnie złożyć wniosek o akredytację i o dotację.

Więcej informacji

Najważniejszym źródłem informacji na temat tych możliwości jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje o kryteriach selekcji, kryteriach kwalifikowalności i zasadach dotyczących finansowania można znaleźć w części B przewodnika.

Organizacje zainteresowane projektami mobilności w ramach wymian między krajami uczestniczącymi w programie i krajami partnerskimi powinny zapoznać się z podręcznikiem dotyczącym międzynarodowej mobilności osób w celu uzyskania punktów zaliczeniowych oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami na ten temat.

Szczegółowych informacji udzielają agencje krajowe lub, w przypadku krajów partnerskich, biura krajowe (o ile istnieją). Można również skontaktować się z Komisją Europejską.

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA) to dynamiczne forum, które oferuje studentom i absolwentom możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.