Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Augstākās izglītības studenti un darbinieki

Kādas ir piedāvātās iespējas?

Pateicoties “Erasmus+”, augstskolas var nosūtīt studentus un darbiniekus uz ārzemēm (uz citām programmas valstīm vai partnervalstīm) studēt, pasniegt vai mācīties iestādēs, kuras piedalās, kā arī stažēties.

Tās var arī uzņemt studentus un darbiniekus no ārzemēm. Atbilstīgi jauniem mobilitātes nolīgumiem, kas izraudzīti, sākot ar 2018. gada vasaru, var būt pieejamas iespējas stažēties starp programmas valstīm un partnervalstīm.

Kā tas darbojas?

Organizācijas, kuras vēlas izmantot šīs iespējas, var kandidēt kā augstākās izglītības iestāde vai kā “valsts mobilitātes konsorcijs”, t.i., organizāciju grupa, ko vada viena koordinējošā organizācija.

Šīs organizācijas atbilst vismaz vienai no četrām galvenajām kategorijām:

  • pieteikuma iesniedzējas organizācijas iesniedz pieteikumu un vada projektu, bet tās var rīkoties arī kā nosūtošās organizācijas;
  • nosūtošās organizācijas atlasa studentus/darbiniekus nosūtīšanai uz ārzemēm vai vada studentus un darbiniekus, kuri ierodas no partnervalstīm, kā arī uzaicinātos uzņēmumu darbiniekus;
  • uzņemošās organizācijas uzņem studentus/darbiniekus no ārzemēm un piedāvā studiju/prakses programmas;
  • starpniekorganizācijas ir partneri mobilitātes konsorcijā, tās var palīdzēt konsorcijam darbā un sekmēt šo darbu.

Augstskolām, kuras ir reģistrētas programmas valstī, ir jābūt saņēmušām “Erasmus+” Augstākās izglītības hartu neatkarīgi no tā, vai pieteikums iesniegts individuāli vai ar konsorcija starpniecību.

Konsorcijiem, kuri plāno piedalīties, ir jābūt mobilitātes konsorcija akreditācijai.

Citas organizācijas no programmas valstīm arī var piedalīties, bet tām nav jāpieņem minētā harta.

Kaut arī organizācijas no partnervalstīm var piedalīties mobilitātes darbībās, partnervalstu augstskolas nevar parakstīt “Erasmus” Augstākās izglītības hartu. Toties tās apņemas ievērot hartas principus un starpiestāžu līgumā skaidri norāda, kādu palīdzību plāno piedāvāt dalībniekiem.

Kad pieteikuma iesniedzēja organizācija ir saņēmusi “Erasmus” Augstākās izglītības hartu un/vai mobilitātes konsorcija akreditāciju, šī organizācija var pieteikties ES finansējumam.

Kas vēl ir jāzina?

Studiju iespējām, kas ir pieejamas studentiem, jābūt iekļautām studentu studiju programmā, taču aktivitātēm, kas tiek piedāvātas studentiem praktikantiem, ir jābūt iekļautām praktikanta mācību programmā. Pirms aktivitāšu sākšanas nosūtošajai un uzņemošajai organizācijai un studentam ir jāparaksta mācību līgums, kurā ir norādīti:

  • izglītības komponenti, kuri studentiem ir jāizpilda uzņemošajā iestādē,
  • izglītības komponenti, kuri tad, ja sekmīgi izieta studiju programma ārzemēs, nosūtošajai iestādei ir jāaizstāj studenta diplomā,
  • iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.

Nosūtošajai un uzņemošajai iestādei iepriekš ir jāvienojas par uz ārzemēm nosūtīto personu aktivitātēm.

Kā minēts iepriekš, visām mobilitātē iesaistītajām pusēm ir jāparaksta mobilitātes līgums, kurā ir norādīti:

  • sasniedzamie mācību rezultāti,
  • noteikumi attiecībā uz oficiālu atzīšanu, piemēram, izmantojot ECTS,
  • iesaistīto pušu tiesības un pienākumi.

Turklāt ikvienai organizācijai, kura ir parakstījusi hartu, jāsniedz nepieciešamais atbalsts dalībniekiem, ieskaitot valodu apguvi. Mobilitātes aktivitātēm, kuras ilgst vairāk par diviem mēnešiem, Eiropas Komisijas tiešsaistes lingvistiskais atbalsts piedāvā iespēju novērtēt un uzlabot valodas prasmes.

Kā pieteikties?

Pieteikšanos mobilitātes projektiem ik gadu organizē attiecīgā valsts aģentūra. Individuālām organizācijām tā ir tās valsts aģentūra, kurā ir reģistrēta attiecīgā organizācija, un konsorcijiem tā ir aģentūra valstī, kur atrodas konsorcija koordinators.

Ik gadu tiek izsludināta pieteikšanās uz “Erasmus” Augstākās izglītības hartas parakstīšanu, un to vada Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Harta tiek piešķirta uz programmas darbības laiku.

Uzaicinājumus konsorciju akreditācijai ik gadus publicē valstu aģentūras. Konsorciju akreditācija ir derīga trīs gadus. Organizācijas var pieprasīt akreditāciju un dotācijas vienlaikus.

Uzziniet vairāk

Galvenais informācijas avots attiecībā uz šīm iespējām ir programmas “Erasmus+” vadlīnijas; to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem./programmes/erasmus-plus/resources#tab-1-0

Organizācijām, kuras interesē mobilitātes projekti starp programmas valstīm un partnervalstīm, ir jāieskatās starptautiskās kredītpunktu mobilitātes rokasgrāmatā un bieži uzdotajos jautājumos par starptautisko kredītpunktu mobilitāti.

Valstu aģentūras vai partnervalstīs valstu “Erasmus+” biroji, ja tādi ir, var sniegt papildu informāciju. Varat arī sazināties ar Eiropas Komisiju.

“Erasmus+” Studentu un absolventu apvienība (ESAA) ir forums bijušajiem un pašreizējiem “Erasmus+” studentiem, kurā var veidot sakarus, profesionāli pilnveidoties un piedalīties starpkultūru apmaiņā.