Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Visokošolski študenti in osebje

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča visokošolskim ustanovam, da svoje študente in osebje pošljejo v drugo državo programa Erasmus+ ali partnersko državo na študij ali delovno prakso, poučevanje ali usposabljanje.

Ustanovam prav tako omogoča, da sprejmejo študente in osebje iz tujine. Izmenjave za delovno prakso med državami programa Erasmus+ in partnerskimi državami bodo možne kot del novih sporazumov o mobilnosti od poletja 2018 naprej.

Postopek

Visokošolske ustanove, ki organizirajo izmenjave, se lahko prijavijo kot posamezna ustanova ali kot del nacionalnega konzorcija za mobilnost, tj. skupine ustanov, ki jo vodi ena ustanova koordinatorka.

Sodelujoče ustanove sodijo v eno ali več naslednjih kategorij:

  • organizacija prijaviteljica: pristojna za prijavo in vodenje projekta, hkrati je lahko tudi organizacija pošiljateljica
  • organizacija pošiljateljica: pristojna za izbor študentov oz. zaposlenih za mobilnost ali za sprejem gostujočih študentov oz. zaposlenih iz drugih držav ter vabljenega osebja iz podjetij
  • organizacija gostiteljica: pristojna za sprejem študentov oz. osebja iz tujine in pripravo programa študija oz. delovne prakse
  • organizacija posrednica: članica konzorcija za mobilnost, pomaga konzorciju pri delu

Visokošolske ustanove s sedežem v državi programa Erasmus+ morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje ne glede na to, ali se prijavijo posamezno ali kot del konzorcija.

Konzorciji morajo imeti akreditacijo za konzorcij za mobilnost.

Sodelujejo lahko tudi druge organizacije iz držav programa Erasmus+, listine Erasmus ne potrebujejo.

Organizacije iz partnerskih držav lahko sodelujejo v izmenjavah, toda visokošolske ustanove iz partnerskih držav ne morejo pridobiti listine Erasmus. Svojo zavezanost načelom listine in podrobnosti podpore, ki jo nameravajo ponuditi udeležencem, namesto tega jasno navedejo v sporazumu med ustanovama.

Organizacija prijaviteljica lahko zaprosi za sredstva EU, ko pridobi listino Erasmus oziroma akreditacijo za konzorcij za mobilnost.

Dobro je vedeti

Študijske dejavnosti, pripravljene za gostujočega študenta, morajo biti del njegovega študijskega programa, podobno mora biti delovna praksa, ki jo opravlja gostujoči študent praktikant, del njegovega študijskega programa. Še pred začetkom izmenjave morajo organizacija pošiljateljica, organizacija gostiteljica in študent podpisati študijski sporazum, v katerem navedejo:

  • elemente izobraževanja, ki jih bo opravil študent na ustanovi gostiteljici
  • elemente izobraževanja v študijskem programu na ustanovi pošiljateljici, ki jih bo študent izpolnil, če bo uspešno opravil študij v tujini
  • pravice in obveznosti vseh udeleženih strani

Podobno se morata še pred začetkom mobilnosti osebja organizacija pošiljateljica in organizacija gostiteljica dogovoriti o dejavnostih, ki jih bo opravilo osebje na izmenjavi.

Vsi udeleženci v izmenjavi morajo prav tako podpisati sporazum o mobilnosti, v katerem navedejo:

  • ciljne učne rezultate
  • določbe glede uradnega priznavanja (npr. s kreditnimi točkami ECTS)
  • pravice in obveznosti vseh udeleženih strani

Vse ustanove, nosilke listine Erasmus, morajo poleg tega udeležencem zagotoviti ustrezno pomoč, tudi glede tujega jezika. Udeleženci daljše izmenjave (več kot dva meseca) lahko svoje jezikovno znanje ocenijo in izboljšajo s spletno jezikovno podporo, ki jo ponuja Evropska komisija.

Prijava

Postopek prijave na izmenjave vsako leto pripravi in vodi ustrezna nacionalna agencija. Posamezne organizacije se prijavijo pri nacionalni agenciji v državi, kjer imajo sedež, konzorcij pa pri nacionalni agenciji v državi koordinatorki konzorcija.

Razpis za pridobitev listine Erasmus vsako leto objavi in vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo. Listina Erasmus je veljavna za čas trajanja programa.

Razpis za pridobitev akreditacije za konzorcije vsako leto objavijo nacionalne agencije. Akreditacija za konzorcij velja tri leta. Organizacije lahko hkrati zaprosijo za akreditacijo in nepovratna sredstva.

Več informacij

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ vsebuje natančne informacije o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja (del B).

Priročnik o mednarodni kreditni mobilnosti in vprašanja in odgovori o mednarodni kreditni mobilnosti vsebujejo informacije o projektih mobilnosti med državami programa Eramus+ in partnerskimi državami.

Obrnete se lahko tudi na nacionalno agencijo oz. nacionalni urad (v partnerskih državah) ali na Evropsko komisijo.

Platforma Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) omogoča medsebojne stike, strokovni razvoj in medkulturno spoznavanje.