Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkea-asteen opiskelijat ja henkilöstö

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelmassa korkea-asteen oppilaitokset voivat lähettää opiskelijoita ja henkilöstöä ulkomaille (toisiin ohjelmamaihin tai kumppanimaihin) opiskelemaan tai opettamaan ohjelmaan osallistuvissa oppilaitoksissa tai harjoittelujaksolle.

Oppilaitokset voivat myös ottaa vastaan ulkomailta saapuvia opiskelijoita ja henkilöstöä. Ohjelma- ja kumppanimaiden väliset harjoittelujaksot ovat mahdollisia osana uusia liikkuvuussopimuksia, joita tehdään kesästä 2018 alkaen.

Perusperiaatteet

Organisaatiot, jotka haluavat hyödyntää näitä mahdollisuuksia, voivat osallistua hakumenettelyyn joko yksittäisinä korkeakouluina tai osana kansallista liikkuvuuskonsortiota, joka on jonkin koordinoivan organisaation hallinnoima osallistujaorganisaatioiden yhteenliittymä.

Osallistujaorganisaatiot kuuluvat yhteen tai useampaan neljästä pääryhmästä:

  • Hakijaorganisaatiot tekevät hankehakemuksen ja vastaavat hankkeen koordinoinnista, mutta voivat toimia myös lähettävänä organisaationa
  • Lähettävät organisaatiot vastaavat ulkomaille lähetettävien opiskelijoiden ja henkilöstön valinnasta tai kumppanimaista tulevien opiskelijoiden ja henkilöstön sekä yrityshenkilöstön hallinnoinnista
  • Vastaanottavat organisaatiot vastaavat ulkomailta saapuvien opiskelijoiden ja henkilöstön vastaanottamisesta ja koulutus- tai harjoitteluohjelmien tarjoamisesta
  • Välittävät organisaatiot toimivat kumppanina liikkuvuuskonsortiossa ja voivat osallistua konsortion toiminnan tukemiseen ja edistämiseen.

Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE) riippumatta siitä, osallistuvatko ne hakumenettelyyn yksittäisinä organisaatioina tai osana konsortiota.

Osallistuvilla konsortioilla on oltava liikkuvuusyhteenliittymän akkreditointi.

Ohjelmamaista voi olla osallistujina myös muita organisaatioita, mutta niillä ei tarvitse olla korkea-asteen koulutusta koskevaa Erasmus-peruskirjaa.

Kumppanimaiden organisaatiot voivat osallistua liikkuvuustoimiin, mutta kumppanimaiden korkeakoulut eivät voi saada Erasmus-peruskirjaa. Ne kuitenkin sitoutuvat noudattamaan peruskirjan periaatteita ja ilmoittavat osallistujille tarjoamastaan tuesta korkeakoulujen välisessä sopimuksessa.

Saatuaan Erasmus-peruskirjan ja/tai liikkuvuusyhteenliittymän akkreditoinnin hakijaorganisaatiot voivat hakea EU-rahoitusta.

Muuta huomioon otettavaa

Opiskelijoille tarjottavien opiskelumahdollisuuksien on oltava osa opiskelijan koulutusohjelmaa. Samaten harjoitteluun liittyvien toimintojen tulisi olla kiinteä osa harjoittelijan koulutusohjelmaa. Sekä lähettävän että vastaanottavan organisaation ja opiskelijan on allekirjoitettava ennen jakson alkua opintosopimus, josta käyvät ilmi

  • opintosuoritukset, jotka opiskelijan on määrä suorittaa vastaanottavassa oppilaitoksessa
  • opintosuoritukset, jotka on määrä korvata opiskelijan lähettävän korkeakoulun tutkinnossa, kun ulkomaanopinnot on suoritettu hyväksyttävästi
  • osapuolten oikeudet ja vastuut.

Henkilöstön ulkomaanjaksoihin sisältyvistä toiminnoista sovitaan etukäteen lähettävän ja vastaanottavan organisaation kesken.

Kaikkien osapuolten on allekirjoitettava liikkuvuussopimus, josta käyvät ilmi

  • tavoitteena olevat oppimistulokset
  • muodollista tunnustamista koskevat määräykset (esimerkiksi ECTS-järjestelmää)
  • osapuolten oikeudet ja vastuut.

Kaikki korkea-asteen koulutusta koskevan Erasmus-peruskirjan allekirjoittaneet korkeakoulut sitoutuvat tarjoamaan liikkuvuuteen osallistujille kaiken tarvittavan tuen, myös mahdollisuuden kielivalmennukseen. Vähintään kahden kuukauden pituiselle liikkuvuusjaksolle osallistuvat voivat hyödyntää Euroopan komission tarjoamaa verkossa toimivaa kielivalmennuspalvelua, jonka avulla on mahdollista arvioida ja parantaa kielitaitoa.

Hakumenettely

Liikkuvuushankkeiden hauista vastaavat kansalliset toimistot vuosittaisissa menettelyissä. Yksittäisten organisaatioiden tapauksessa kyseessä on organisaation sijaintimaan kansallinen toimisto ja konsortioiden tapauksessa konsortion koordinaattorin sijaintimaan kansallinen toimisto.

Korkea-asteen koulutusta koskevasta Erasmus-peruskirjasta järjestetään vuosittain ehdotuspyyntö. Niitä hallinnoi EU:n koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto. Myönnettävä peruskirja on voimassa koko ohjelman keston ajan.

Kansalliset toimistot julkaisevat vuosittain konsortioiden akkreditointia koskevan ehdotuspyynnön. Myönnetty akkreditointi on voimassa kolmen vuoden ajan. Organisaatiot voivat hakea akkreditointia ja tukea hankkeisiinsa samanaikaisesti.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa: oppaan B-osassa kerrotaan yksityiskohtaisesti myöntämisperusteista, tukikelpoisuusperusteista ja rahoitussäännöistä.

Ohjelma- ja kumppanuusmaiden välisistä liikkuvuushankkeista kiinnostuneiden organisaatioiden on syytä tutustua globaalin liikkuvuuden oppaaseen ja globaalia liikkuvuutta koskeviin tyypillisiin kysymyksiin.

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista, joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä ja Euroopan komissiosta.

Erasmus+ Student and Alumni Association -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.