Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2023г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2023г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Как да се чете ръководството за програмата?

Ръководството за програмата се състои от три основни части:

  • В част A е направен общ преглед на програмата. Тази част съдържа информация за целите, приоритетите и основните характеристики на програмата, държавите по програмата, изпълнителните структури и общия наличен бюджет. Тази част от документа е предназначена за читателите, които желаят да получат обща информация за обхвата и структурата на програмата;
  • Част Б съдържа конкретна информация за действията по програмата, които са обхванати от настоящото ръководство. Тази част е предназначена най-вече за читателите, които се нуждаят от по-подробна информация за видовете проекти, които се подкрепят от програмата. Информацията, предоставена в тази част, е допълнително конкретизирана в приложение I към настоящото ръководство;
  • В част В е предоставена подробна информация относно процедурите за кандидатстване за безвъзмездни средства и за подбор на проекти, както и относно финансовите и административните разпоредби, свързани с отпускането на безвъзмездни средства по програма „Еразъм+“. Тази част е предназначена за всички, които желаят да подадат проектно предложение по програма „Еразъм+“.