Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Въведение

Настоящото програмно ръководство е създадено за всички, които желаят да получат подробна информация за програма „Еразъм+“. Документът е предназначен за тези, които желаят да бъдат:

  • участващи организации, т.е. организации, институции и органи, които организират дейности, подкрепяни от програмата;
  • участници, т.е. физическите лица (студенти, стажанти, чиракуващи, ученици, възрастни учащи, младежи, доброволци или университетски преподаватели, учители, инструктори, специалисти, работещи с младежи, специалисти в областта на образованието, обучението, младежта, спорта и т.н.), които участват в дейности, организирани от участващите организации.

Всяка година организации от цяла Европа внасят хиляди проекти, за да получат финансова подкрепа по програма „Еразъм+“. Поради това Комисията въведе прозрачна процедура за оценяване, чиято цел е безвъзмездните средства да бъдат отпуснати на най-добрите проекти:

  • за по-голямата част от действията по програмата всички правила и условия за отпускане на безвъзмездни средства по програмата са посочени в настоящото ръководство за програмата;
  • за други действия, които са само споменати в настоящото ръководство за програмата, правилата и условията за отпускане на безвъзмездни средства са определени в специалните покани за представяне на предложения, публикувани от Европейската комисия или от нейно име.