Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Jak korzystać z przewodnika?

Niniejszy przewodnik składa się z trzech głównych części:

  • W części A zawarto ogólny zarys programu. Przedstawiono w niej informacje na temat celów, priorytetów i głównych elementów programu, krajów programu, struktur wykonawczych i całkowitego dostępnego budżetu. Ta część skierowana jest do osób, które chcą uzyskać ogólne informacje na temat zakresu i struktury programu;
  • W części B przedstawiono konkretne informacje na temat akcji w ramach programu, o których mowa w niniejszym przewodniku. Część ta jest skierowana przede wszystkim do osób, które chcą uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rodzajów projektów wspieranych w ramach programu. Informacje zawarte w tej części doprecyzowano w załączniku I do niniejszego przewodnika;
  • W części C zawarto szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków o dofinansowanie i wyboru projektów, a także na temat przepisów finansowych i administracyjnych dotyczących przyznawania dofinansowania w ramach programu Erasmus+. Część ta jest skierowana do wszystkich, którzy zamierzają złożyć projekt w ramach programu Erasmus+.