Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Coronapandemin – frågor från organisationer som får bidrag från Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Här nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna från deltagarorganisationer.

Läs mer om coronapandemins konsekvenser och vad EU-kommissionen gör

Många högskolestuderande som deltar i Erasmus+ är rädda för att deras utlandsstudier inte kommer att erkännas. Vilken hjälp kan de få?

Lärosätena uppmanas att vara så flexibla och pragmatiska som möjligt och hjälpa de studerande att nå de resultat som anges i lärandeavtalen, oavsett var de studerande befinner sig. De kan t.ex. erbjuda distansundervisning. En sådan flexibilitet kan särskilt hjälpa de studerande som har återvänt till sina hemländer att avsluta sina kurser hos värdlärosätena och få sina ECTS-poäng från distansundervisning erkända fullt ut.

När gränserna började stängas var en av våra deltagare tvungen att köpa en extra flygbiljett för att åka hem i förväg, eftersom flygbolaget inte gick med på att boka om hennes ursprungliga hemresebiljett. Får vi täcka dessa extra kostnader med anslag från Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren?

Ja, ni kan betrakta de här kostnaderna som ”berättigade” under förutsättning att ni inte överskrider totalbudgeten för ert projekt enligt bidragsavtalet. Om projektet senare blir föremål för en revision, måste ni eventuellt kunna visa handlingar som styrker behovet av att ersätta de här extra kostnaderna.

På grund av de problem som covid-19-pandemin har orsakat har vi varit tvungna att täcka vissa extraordinära kostnader för en deltagare med funktionsnedsättning som behövde hjälp under längre tid. Anses de vara berättigade kostnader?

Ja, ni kan betrakta de här kostnaderna som ”berättigade” under förutsättning att ni inte överskrider totalbudgeten för ert projekt enligt bidragsavtalet. Om projektet senare blir föremål för en revision, måste ni eventuellt kunna visa handlingar som styrker behovet av att ersätta de här extra kostnaderna.

Jag tänker söka till ett projekt där sista ansökningsdatum närmar sig. Men jag kan inte kontakta mina partner i de andra länderna eftersom deras arbetsplatser är stängda. Kan kommissionen skjuta på sista ansökningsdagen?

Kommissionen har skjutit på den sista ansökningsdagen för flera av ansökningsomgångarna för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.

Hör med ditt nationella programkontor eftersom vissa ansökningsförfaranden dessutom kommer att förenklas.

Jag arbetar med att samordna projekt för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och det organisatoriska stödet betalar min och mina kollegors lön. Kan vi vara säkra på att vi får behålla det organisatoriska stöd som vi räknar med, med tanke på att många verksamheter har ställts in?

I de fall som beskrivs ovan, där de enskilda deltagarna är berättigade att få eller behålla det enskilda bidraget, så har du rätt att få organisatoriskt stöd från Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren.

Också i de fall där verksamheten ställs in är du berättigad att få organisatoriskt stöd. Det gäller lokalhyror, kostnader för förberedelser och kontakter med deltagare före avresa och det arbete ni utför för att bistå deltagare att hantera covid-19-pandemins exceptionella karaktär (t.ex. avbokningar, kontakter med värdpartner och rådgivning).

Jag är projektsamordnare och har avbrutit vårt projekt. Får jag behålla projektledningsbidraget? Kan jag ansöka om att förlänga mitt projekt för att slutföra verksamheten senare?

De som driver strategiska partnerskap eller solidaritetsprojekt kan välja att tillfälligt avbryta sina projekt och ansöka om att förlänga projektets varaktighet för att slutföra den planerade verksamheten när coronarestriktionerna har hävts. I så fall kommer projektledningsbidraget att beräknas på basis av det projektets nya varaktighet, exklusive avbrottet, men det kan inte bli högre än det totala överenskomna bidragsbeloppet.

Jag är projektsamordnare och var tvungen att ställa in verksamheten men har redan haft utgifter som jag inte kan få tillbaka (t.ex. lokalhyra och boende för deltagare). Kommer de här kostnaderna att täckas?

Vänligen kontakta programkontoret i ditt land. I de fall då verksamheten inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren ställs in och organisationerna har haft utgifter som de inte kan få tillbaka, har de möjlighet att få ersättning för kostnaderna.

Jag vill ingå ett bidragsavtal för ett projekt, men min chef kan inte skriva på avtalet på plats. Räcker det med en skannad kopia?

Vänligen kontakta programkontoret i ditt land. Med tanke på dagens extraordinära förhållanden kan det nationella programkontoret tillfälligt godta undertecknade och skannade kopior av bidragsavtal. Ett sådant avtal måste emellertid valideras genom faktiska underskrifter av båda parter när coronarestriktionerna har hävts.

Jag är projektsamordnare (högre utbildning/yrkesutbildning). Vi genomför aktiviteter för blandade utbyten. Kommer vi att få organisatoriskt stöd?

Ja, deltagarorganisationerna kommer att få hela enhetskostnaden för organisatoriskt stöd per deltagare för både virtuella och fysiska utbyten.

Jag är projektsamordnare (högre utbildning/yrkesutbildning/ungdomsprojekt). Vi genomför aktiviteter för blandade utbyten. Vad händer om de fysiska utbytena inte kan genomföras som planerat på grund av oförutsedda nya covid-19-utbrott?

Blandat utbyte börjar med en period med virtuellt lärande och/eller virtuella aktiviteter och fortsätter med ett faktiskt utbyte på plats utomlands om och när läget tillåter det.

Om det inträffar ny oförutsedda covid-19-utbrott som gör utlandsvistelser omöjliga kan utbytesperioden förkortas eller ställas in och ersättas med ett förlängt virtuellt utbyte. På samma sätt som under det första utbrottet kan kostnader man redan haft täckas om ett ”force majeure”-läge bekräftas.

Jag är samordnare för ett ungdomsprojekt. Vi genomför aktiviteter för blandade utbyten. Kommer vi att få organisatoriskt stöd?

Ja, för perioderna med virtuella aktiviteter kommer deltagarorganisationerna att få 35 % av hela enhetskostnaden för organisatoriskt stöd per dag och deltagare (dvs. som täcker den del av enhetskostnaden som krävs för att organisera aktiviteten).

För perioder med fysiskt utbyte kommer mottagarorganisationerna att få hela enhetskostnaden för organisatoriskt stöd per dag och deltagare. De får också bidrag till resekostnader.

Jag är projektsamordnare (högre utbildning/yrkesutbildning/ungdomsprojekt). Kan vi få ersättning för kostnader för utrustning och/eller tjänster som krävs för att genomföra virtuella och blandade aktiviteter och utbyten?

Ja, kostnader för att köpa och/eller hyra utrustning och tjänster som krävs för att genomföra virtuella och blandande utbyten kan anses vara berättigade på grund av de exceptionella omständigheter som coronapandemin orsakar.

Ditt nationella programkontor kan bevilja sådana köp, i vederbörlig ordning dokumenterade och motiverade, om de anses nödvändiga för att genomföra projektet och hjälpa den berörda målgruppen att delta på lämpligt sätt. Stödet bör i allmänhet inte ges under längre tid än projektperioden och ska inte gälla vanlig kontorsutrustning eller utrustning som normalt används av deltagarorganisationen för andra ändamål än projektet.

Jag är projektsamordnare (högre utbildning/yrkesutbildning/ungdomsprojekt). Kan vi få ersättning för kostnader som krävs för att deltagare med särskilda behov ska kunna delta i virtuella aktiviteter?

Ja, stöd till särskilda behov för deltagare i virtuella aktiviteter kan anses vara berättigade enligt samma regler som fastslås i programhandledningen.

Ansökan om stöd för särskilda behov måste dokumenteras och motiveras i vederbörlig ordning av mottagarorganisationen och godkännas av ditt nationella programkontor.