Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavīruss – “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa saņēmējorganizāciju uzdotie jautājumi

Zemāk sniegtas atbildes uz saņēmējorganizāciju visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

Skatīt vairāk par koronavīrusa ietekmi un Eiropas Komisijas reakciju

Daudziem “Erasmus+” augstākās izglītības studentiem ir bažas par to, ka viņu ārzemēs pavadītais studiju laiks netiks atzīts. Kā var viņiem palīdzēt šajā situācijā?

Augstākās izglītības iestādes ir aicinātas savu pieeju veidot pēc iespējas elastīgāku un pragmatiskāku, lai palīdzētu studentiem sasniegt mācību līgumos norādītos rezultātus neatkarīgi no studentu ģeogrāfiskās atrašanās vietas. Piemēram, tās var piedāvāt tālmācības studiju iespējas un digitālos rīkus. Pateicoties šādai elastīgai pieejai, studenti, kuri jau atgriezušies savā mītnes valstī, varēs pabeigt mācības uzņēmējas valsts izglītības iestādē, un viņu tālmācībā iegūtos Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunktus varēs pilnībā atzīt.

Kad valstis sāka slēgt savas robežas, vienam no mūsu organizācijas dalībniekiem bija jāiegādājas jauna lidojuma biļete, lai viņš varētu mājās atgriezties agrāk, jo aviosabiedrība nepiekrita samainīt sākotnējo atgriešanās datumu. Vai šādas papildu vai ārkārtas izmaksas mēs varam segt no “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa līdzekļiem?

Jā, tās varat uzskatīt par attiecināmām izmaksām, ja vien netiek pārsniegts kopējais budžets, kāds paredzēts projektā, par kuru noslēgts dotācijas nolīgums. Ja vēlāk jūsu organizācijā tiks veikta revīzija, jums, iespējams, ar pierādījumiem būs jāpamato šādu papildu izmaksu atlīdzināšana.

Sakarā ar Covid-19 pandēmijas radītajiem traucējumiem mums bija jāsedz dažas ārkārtas izmaksas dalībniekam ar invaliditāti, kuram ilgāku laiku bija vajadzīga palīdzība. Vai tās ir uzskatāmas par attiecināmām izmaksām?

Jā, tās varat uzskatīt par attiecināmām izmaksām, ja vien netiek pārsniegts kopējais budžets, kāds paredzēts projektā, par kuru noslēgts dotācijas nolīgums. Ja vēlāk jūsu organizācijā tiks veikta revīzija, jums, iespējams, ar pierādījumiem būs jāpamato šādu papildu izmaksu atlīdzināšana.

Es vēlējos pieteikties dalībai projektā, kuram tuvojas termiņš, taču es nevaru sazināties ar saviem partneriem citās valstīs, jo viņu biroji ir slēgti. Vai Komisija var pārcelt pieteikuma iesniegšanas termiņu?

Komisija ir pagarinājusi pieteikumu iesniegšanas termiņu vairākiem “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus.

Sazinieties ar savas valsts aģentūru, jo dažas administratīvās procedūras attiecībā uz pieteikuma veidlapu iesniegšanu tiks vienkāršotas.

Savā darbā es koordinēju “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa projektus, alga man un maniem kolēģiem tiek maksāta no organizatoriskā atbalsta. Ņemot vērā, ka daudzas aktivitātes ir atceltas, vai varam būt droši, ka šis organizatoriskais atbalsts, ar kuru mēs rēķināmies, tiks saglabāts?

Jā, minētajos gadījumos, kad atsevišķi dalībnieki ir tiesīgi saņemt vai saglabāt individuālā atbalsta dotāciju, jums būs tiesības saņemt “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa organizatorisko atbalstu.

Jūs esat tiesīgs saņemt organizatorisko atbalstu pat tad, ja “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātes tiek atceltas. Attiecībā uz šo atbalstu ņem vērā to telpu nomas maksu, kuras izmanto dalībnieku sagatavošanai pirms došanās prom, kā arī uzdevumus, ko veicat, lai palīdzētu dalībniekiem tikt galā ar Covid-19 pandēmijas ārkārtas situāciju (atceltas rezervācijas, saziņa ar uzņēmējas valsts partneriem, konsultācijas utt.).

Esmu projekta koordinators, un man bija jāaptur projekts. Vai projekta vadībai piešķirto dotāciju varu saglabāt? Vai varu lūgt pagarināt projekta termiņu un aktivitātes īstenot vēlāk?

Atbalsta saņēmēji, kuri īsteno stratēģiskās partnerības vai solidaritātes projektus, var izvēlēties uz laiku apturēt savu projektu, lūgt pagarināt projekta termiņu un plānotās aktivitātes īstenot pēc tam, kad būs atcelti ar Covid-19 pandēmiju saistītie ierobežojumi. Šādā gadījumā projekta vadības dotāciju aprēķinās, pamatojoties uz jauno projekta termiņu (izņemot apturēšanas laiku), taču tā nedrīkst pārsniegt kopējo dotācijas summu, par ko panākta vienošanās.

Esmu projekta koordinators. Man nācās atcelt aktivitātes, bet jau bija radušās izmaksas, kuras vairs neatgūšu (telpu īre, dalībnieku izmitināšana utt.). Vai šādas izmaksas tiks segtas?

Sazinieties ar savas valsts aģentūru. Gadījumos, ja “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātes ir atceltas, bet organizācijām jau radušās izmaksas, kuras nav iespējams atlīdzināt, tām būs iespēja šīs izmaksas segt.

Vēlos pabeigt par projektu noslēgto dotācijas nolīgumu, bet priekšnieks, kam tas būtu jāparaksta, nevar fiziski parakstīt šo dokumentu. Vai pietiek ar ieskenētu dokumentu?

Sazinieties ar savas valsts aģentūru. Ņemot vērā pašreizējos ārkārtas apstākļus, valsts aģentūra var uz kādu laiku piekrist, ka tiek iesniegts parakstīts un ieskenēts dotācijas nolīgums. Tomēr vēlāk, tiklīdz ieviestie ierobežojumi attiecībā uz Covid-19 pandēmiju tiks atcelti, būs jāiesniedz fiziski parakstīti nolīgumi.

Esmu projektu koordinators kādā augstākās izglītības iestādē / profesionālās izglītības un apmācības iestādē. Mēs esam ieviesuši jauktas mobilitātes aktivitātes. Vai saņemsim organizatorisko atbalstu?

Jā, saņēmējorganizācijas pilnā apjomā katram dalībniekam saņems organizatorisko atbalstu par abiem (gan virtuālas, gan fiziskās mobilitātes) periodiem.

Esmu projektu koordinators kādā augstākās izglītības iestādē / profesionālās izglītības un apmācības iestādē / jaunatnes projektā. Mēs esam ieviesuši jauktas mobilitātes aktivitātes. Kas notiks tad, ja fiziskā mobilitāte nebūs iespējama, kā plānots, jaunu un iepriekš neparedzētu ar Covid-19 saistītu problēmu dēļ?

Jauktas mobilitāte sāktos ar virtuālu mācību un/vai aktivitāšu periodu, kuram sekotu fiziskas mobilitātes periods ārzemēs, kad un ja stāvoklis to ļautu.

Ja radīsies jaunas un neparedzētas ar Covid-19 saistītas problēmas, kuru dēļ fiziska mobilitāte ārzemēs nebūs iespējama, fiziskās mobilitātes periodu ārzemēs var saīsināt vai atcelt, vai aizstāt ar virtuālās mobilitātes perioda pagarinājumu. Līdzīgi kā tas notika pandēmijas pirmā uzliesmojuma laikā, jau radušās izmaksas var atgūt, ja ir ticis apstiprināts force majeure stāvoklis.

Esmu jaunatnes projekta koordinators. Mēs esam ieviesuši jauktas mobilitātes aktivitātes. Vai saņemsim organizatorisko atbalstu?

Jā, virtuālās aktivitātes periodiem saņēmējorganizācijas par katru dienu un katru dalībnieku organizatoriskam atbalstam saņems 35 % no pilnas vienības izmaksām (proti, tiks segta tā vienības izmaksu daļa, kas rodas saistībā ar aktivitātes organizēšanu).

Fiziskas mobilitātes periodiem saņēmējorganizācijas saņems pilnas vienības izmaksas kā organizatorisku atbalstu par katru dienu un katru dalībnieku. Viņi arī saņem dotācijas ceļošanas izdevumu segšanai.

Esmu projektu koordinators kādā augstākās izglītības iestādē / profesionālās izglītības un apmācības iestādē / jaunatnes projektā. Vai varam panākt, ka sedz tāda aprīkojuma un/vai pakalpojumu izmaksas, kas vajadzīgas virtuālas un jauktas mobilitātes aktivitāšu īstenošanai?

Jā, izmaksas, kas saistītas ar virtuālas un jauktas mobilitātes aktivitāšu īstenošanai vajadzīga aprīkojuma un/vai pakalpojumu īri vai iegādi, var uzskatīt par tādām, kas tiek kompensētas, jo Covid-19 pandēmija ir ārkārtēja situācija.

Jūsu valsts aģentūra drīkst atļaut šādus pareizi dokumentētus un pamatotus pirkumus, ja tie ir uzskatāmi par ļoti vajadzīgiem projekta īstenošanai un iesaistīto mērķgrupu pienācīgai dalībai. Sniegtajam atbalstam principā nevajadzētu pārsniegt projekta ilgumu un nevajadzētu segt parasta biroja aprīkojuma izmaksas vai tāda aprīkojuma izmaksas, ko dalīborganizācijas parasti izmanto ārpus projekta.

Esmu projektu koordinators kādā augstākās izglītības iestādē / profesionālās izglītības un apmācības iestādē / jaunatnes projektā. Vai varam panākt, ka sedz izmaksas, kas saistītas ar dalībnieku ar īpašām vajadzībām piedalīšanos virtuālajās aktivitātēs?

Jā, atbalstu personu ar īpašām vajadzībām dalībai virtuālajās aktivitātēs var novērtēt kā atbilstīgu prasībām (ar tiem pašiem noteikumiem, kādi norādīti programmas vadīnijās).

Pieprasījumam par atbalstu saistībā ar īpašām vajadzībām ir jābūt pienācīgi pamatotam un dokumentētam no saņēmējorganizācijas puses un apstiprinātam no jūsu valsts aģentūras puses.