Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – dotazy od přijímacích organizací programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity

Dále najdete odpovědi na nejčastější dotazy přijímacích organizací.

Další informace o dopadu pandemie koronaviru a opatřeních Evropské komise

Mnoho vysokoškolských studentů účastnících se programu Erasmus+ se obává, že jim studijní pobyt v zahraničí nebude uznán. Jakým způsobem jim můžeme pomoci?

Požádali jsme instituce vysokoškolského vzdělávání, aby byly co nejflexibilnější a nejpragmatičtější a pomohly studentům dosáhnout předpokládaných výsledků, a to bez ohledu na jejich zeměpisnou polohu. Například prostřednictvím dálkového studia s využitím digitálních nástrojů. Pomohlo by to zejména těm studentům, kteří se vrátili domů a potřebují dokončit kurzy z hostitelské instituce v režimu distančního studia a nechat si uznat kredity získané v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů.

Když se začaly zavírat hranice, musel si každý čtvrtý účastník koupit novou letenku, aby se dostal domů, protože letecká společnost nesouhlasila se změnou data návratu. Můžeme jim tyto dodatečné (mimořádné) náklady proplatit z prostředků programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity?

Ano, tyto náklady můžete považovat za „způsobilé“, jestliže nepřekročíte celkový rozpočet vašeho projektu, na který se vztahuje dotyčná grantová dohoda. Během případného pozdějšího auditu budete možná muset nezbytnost proplacení těchto dodatečných nákladů doložit.

Vzhledem k pandemii COVID-19 jsme museli uhradit mimořádné náklady účastníkovi se zdravotním postižením, který delší dobu potřeboval pomoc. Jedná se o způsobilé náklady?

Ano, tyto náklady můžete považovat za „způsobilé“, jestliže nepřekročíte celkový rozpočet vašeho projektu, na který se vztahuje dotyčná grantová dohoda. Během případného pozdějšího auditu budete možná muset nezbytnost proplacení těchto dodatečných nákladů doložit.

Chtěla jsem se přihlásit do projektu, jehož lhůta podání přihlášky se blížila. Nemohu se však spojit se svými partnery v jiných zemích, protože jejich kanceláře jsou uzavřeny. Mohla by Komise lhůtu pro podávání přihlášek prodloužit?

Komise prodloužila lhůtu pro podávání přihlášek u řady výzev v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

Obraťte se prosím na národní agenturu ve vaší zemi, neboť některé správní postupy týkající se podávání přihlášek budou zjednodušeny.

Koordinuji projekty v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Můj plat i plat mých kolegů je proplácen z organizační podpory. I když byla řada aktivit zrušena, můžeme se i nadále spolehnout na provozní podporu, se kterou jsme počítali?

U výše uvedených případů, kdy jsou jednotliví účastníci způsobilí získat nebo si ponechat individuální grant, budete mít i nadále nárok získat organizační podporu z programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity.

Stejně tak tomu je v případě, kdy byly aktivity programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity zrušeny. Tento přístup bere v úvahu také nájemné za prostory, náklady na přípravu účastníků před odjezdem, jakož i podporu účastníků během pandemie COVID-19 (zrušení plánovaných aktivit, kontakty s hostitelskými partnery, poradenství apod.).

Jsem koordinátorem jednoho projektu, ale musel jsem ho teď přerušit. Mohu si grant na řízení tohoto projektu ponechat? Mohu požádat o dokončení projektu později?

Příjemci strategických partnerství nebo solidárních projektů se mohou rozhodnout, že projekt dočasně pozastaví, požádat o prodloužení doby trvání projektu a provést plánované aktivity poté, co budou omezení kvůli pandemii COVID-19 odvolána. V tomto případě se grant na řízení projektu vypočítá na základě nové doby trvání projektu (s výjimkou pozastavení), nesmí však překročit celkovou dohodnutou výši grantu.

Koordinuju jeden projekt, který jsem teď musela zrušit. Měla jsem však s ním určité výdaje, které se mi už nevrátí (pronájem místnosti, ubytování účastníků apod.). Budou mi tyto náklady proplaceny?

Obraťte se na národní agenturu ve vaší zemi. V případě, že aktivity programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity jsou zrušeny a organizace už v té souvislosti měly výdaje, které nelze získat zpět, budou mít tyto organizace nárok na proplacení nákladů.

Chci uzavřít grantovou dohodu na projekt. Nemohu se však sejít se svým šéfem, který by ji měl podepsat. Bude stačit naskenovaný podpis?

Obraťte se na národní agenturu ve vaší zemi. S ohledem na současné výjimečné okolnosti se může národní agentura rozhodnout, že bude dočasně přijímat naskenované podepsané kopie grantových dohod. Poté, co budou omezení kvůli pandemii COVID-19 odvolána, se však budou muset dodat ručně podepsané dohody.

Jsem koordinátorem projektu v instituci vysokoškolského vzdělávání / odborného vzdělávání a přípravy. V současné době realizujeme aktivity v rámci kombinované mobility. Bude nám poskytnuta organizační podpora?

Ano, jako přijímající organizace získáte plnou organizační podporu na účastníka jak během virtuální, tak fyzické mobility.

Jsem koordinátorem projektu v instituci vysokoškolského vzdělávání / instituci odborného vzdělávání a přípravy / projektu pro mladé lidi. V současné době realizujeme aktivity v rámci kombinované mobility. Co se stane v případě, že fyzická mobilita nemůže proběhnout podle plánu v důsledku nepředvídaných nových okolností souvisejících s pandemií COVID-19?

Kombinovaná mobilita začíná obdobím virtuálního učení nebo aktivity, na něž navazuje vycestování do zahraničí, pokud to situace umožňuje.

V případě, že v důsledku nových nepředvídaných okolností souvisejících s pandemií COVID-19 nemůže fyzická mobilita proběhnout, lze toto období zkrátit nebo zcela zrušit a nahradit ho prodloužením období virtuální mobility. Podobně jako v době vypuknutí pandemie mohou být již vzniklé náklady proplaceny, a to pokud se potvrdí, že šlo o případ „vyšší moci“.

Koordinuju jeden projekt pro mladé lidi. V současné době realizujeme aktivity v rámci kombinované mobility. Bude nám poskytnuta organizační podpora?

Ano, v období virtuální mobility obdrží přijímající organizace 35 % celkových jednotkových nákladů na organizační podporu na den na účastníka (tj. na pokrytí té části jednotkových nákladů, které jsou nezbytné k organizaci dané aktivity).

Za období fyzické mobility obdrží přijímající organizace plnou organizační podporu na den a účastníka. Kromě toho získá rovněž prostředky na pokrytí cestovních nákladů.

Jsem koordinátorem projektu v instituci vysokoškolského vzdělávání / instituci odborného vzdělávání a přípravy / projektu pro mladé lidi. Můžeme si nechat proplatit náklady na vybavení nebo služby, které jsou třeba k realizaci aktivit v rámci virtuální a kombinované mobility?

Ano, náklady na koupi/pronájem vybavení či služeb, jež jsou nezbytné k realizaci aktivit v rámci virtuální a kombinované mobility, mohou být považovány za způsobilé s ohledem na výjimečný kontext vzniklý pandemií COVID-19.

Příslušná národní agentura vám může povolit nákup takových služeb či zařízení, pokud je řádně zdokumentovaný a odůvodněný a je považován za nezbytný k realizaci daného projektu a řádné účasti dané cílové skupiny. Poskytnutá podpora by neměla překročit délku trvání projektu a neměla by být využita na nákup běžného kancelářského vybavení nebo zařízení, které zúčastněné organizace běžně používají i mimo rámec daného projektu.

Jsem koordinátorem projektu v instituci vysokoškolského vzdělávání / instituci odborného vzdělávání a přípravy / projektu pro mladé lidi. Můžeme si nechat proplatit náklady, které nám vzniknou při snaze umožnit účast na virtuálních aktivitách osobám se zvláštními potřebami?

Ano, náklady na zajištění účasti osob se zvláštními potřebami na virtuálních aktivitách mohou být považovány za způsobilé podle stejných pravidel, která uvádí příručka programu.

Žádost o proplacení těchto nákladů musí přijímající organizace řádně odůvodnit a zdokumentovat a předložit ke schválení příslušné národní agentuře.