Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koroonaviirus – programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse toetust saavate organisatsioonide tõstatatud küsimused

Allpool on esitatud vastused toetust saavate organisatsioonide esitatud kõige levinumatele küsimustele.

Lisateave koroonaviiruse mõju ja Euroopa Komisjoni reageerimise kohta

Paljud Erasmus+ üliõpilased kardavad, et nende välismaal veedetud õppeaega ei tunnustata. Millist abi saab neile anda, et aidata neil selle olukorraga toime tulla?

Kõrgkoolidel palutakse olla võimalikult paindlikud ja pragmaatilised, et aidata õpilastel saavutada õppelepingutes märgitud tulemused, olenemata nende geograafilisest asukohast. Näiteks kaugõppe korraldamise kaudu, kasutades digitaalseid vahendeid. Selline paindlikkus aitab eelkõige neil üliõpilastel, kes on pöördunud tagasi oma päritoluriiki, lõpetada oma kursused vastuvõtvas õppeasutuses ning saada Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) kaugõppe kaudu saadud ainepunktidele täielik tunnustus.

Kui piire hakati sulgema, pidi üks meie osalejatest ostma täiendava lennupileti, et varakult koju jõuda, kuna lennuettevõtja ei nõustunud tema algset tagasipöördumiskuupäeva muutma. Kas me saame need lisa- või erakorralised kulud katta programmi Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse vahenditest?

Jah, võite lugeda need kulud rahastamiskõlblikuks, kui asjaomase toetuslepinguga hõlmatud projekti kogueelarvet ei ületata. Kui teie suhtes kohaldatakse hilisemat auditit, peate võib-olla tõendama nende lisakulude hüvitamise vajadust.

Koroonaviiruse pandeemia põhjustatud häire tõttu pidime katma mõned erakorralised kulud puudega osalejale, kes vajas abi pikema aja jooksul. Kas need kulud on rahastamiskõlblikud?

Jah, võite lugeda need kulud rahastamiskõlblikuks, kui asjaomase toetuslepinguga hõlmatud projekti kogueelarvet ei ületata. Kui teie suhtes kohaldatakse hilisemat auditit, peate võib-olla tõendama nende lisakulude hüvitamise vajadust.

Soovisin taotleda osalemist projektis, mille tähtaeg läheneb. Kuid ma ei saa võtta ühendust oma partneritega teistes riikides, sest nende kontorid on suletud. Kas komisjon saab taotluste esitamise tähtaega edasi lükata?

Komisjon on pikendanud taotluste esitamise tähtaega mitme Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse taotlusvooru puhul.

Palun võtke ühendust oma riikliku bürooga, kuna mõnda taotlusvormide esitamisega seotud haldusmenetlust lihtsustatakse.

Teen programmi Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse projektide koordineerimistööd ning minu ja mu kolleegide palka makstakse korralduslikust toetusest. Kuna paljud tegevused tühistatakse, siis kas me võime ikka olla kindlad, et saame säilitada operatiivtoetuse, millega oleme arvestanud?

Eespool nimetatud juhtudel, kui üksikosalejatel on õigus saada individuaalset toetust või see endale jätta, on teil õigus saada Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse korralduslikku toetust.

Teil on õigus saada korralduslikku toetust isegi juhul, kui Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse tegevused tühistatakse. Selle lähenemisviisi puhul võetakse arvesse osalejate enne ärasõitu tehtud ettevalmistustööde ja järelmeetmetega seotud ruumide rendikulusid ning ülesandeid, mida te täidate, et toetada osalejaid erandikorras koroonaviiruse pandeemia ajal toimetulekul (tühistamised, kontaktid vastuvõtvate partneritega, nõustamine jne).

Olen projekti koordinaator ja pidin projekti peatama. Kas minu projektijuhtimise toetus säilib? Kas ma võin taotleda oma projekti pikendamist, et viia tegevused lõpule hiljem?

Strateegiliste partnerluste või solidaarsusprojektide toetusesaajad võivad oma projekti ajutiselt peatada, taotleda projekti kestuse pikendamist ja viia kavandatud tegevused ellu pärast seda, kui koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangud on kõrvaldatud. Sellisel juhul arvutatakse projektijuhtimise toetus uue projekti kestuse alusel peatamist arvestamata, kuid see ei tohi ületada kokkulepitud toetuse kogusummat.

Olen projekti koordinaator. Pidin tegevused tühistama, kuid tegin juba kulutusi, mida ei tagastata (toa üürimine, osalejate majutus jne). Kas need kulud kaetakse?

Palun võtke ühendust riikliku bürooga oma riigis. Kui programmi Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse tegevus tühistatakse ja organisatsioonidel on tekkinud kulusid, mida ei ole võimalik hüvitada, on neil võimalus need kulud katta.

Soovin täita projekti toetuslepingu, kuid mul ei ole võimalik saada füüsilist allkirja oma ülemuselt, kes peaks sellele alla kirjutama. Kas skaneeritud koopia on piisav?

Palun võtke ühendust riikliku bürooga oma riigis. Praeguste erandlike asjaolude tõttu võib riiklik büroo ajutiselt nõustuda toetuslepingute skaneeritud ja allkirjastatud koopiate vahetamisega. Ent kui koroonaviiruse pandeemiaga seotud piirangud on kaotatud, tuleb see siiski kinnitada füüsiliste allkirjade ametliku vahetamise teel.

Olen kõrgkoolis / kutseõppeasutuses projekti koordinaator. Rakendame kombineeritud õpirände meetmeid. Kas me saame korralduslikku toetust?

Jah, toetust saavatele organisatsioonidele kaetakse ühikukulud täies mahus iga osaleja kohta korraldusliku toe osutamise eest nii virtuaalse kui ka füüsilise liikuvuse perioodil.

Olen projekti koordinaator kõrgkoolis / kutseõppeasutuses / noorte projektis. Rakendame kombineeritud õpirände meetmeid. Mis saab siis, kui füüsilise õpirände tegevusi ei saa kavakohaselt rakendada COVID-19ga seotud ettenägematute olukordade tõttu?

Kombineeritud õpiränne algaks virtuaalõppe ja/või -tegevuse perioodiga ning jätkuks füüsilise õpirändega välismaal, kui olukord seda võimaldab.

Kui tekib COVID-19ga seotud ettenägematu olukord, mis teeb füüsilise õpirände välismaal võimatuks, saab füüsilise õpirände kestust lühendada või selle tühistada ning selle asemel virtuaalse õpirände perioodi pikendada. Sarnaselt esimese haiguspuhanguga tekkinud olukorraga saab juba tekkinud kulud katta, kui vääramatu jõu juhtum leiab kinnitust.

Olen noorte projekti koordinaator. Rakendame kombineeritud õpirände meetmeid. Kas me saame korralduslikku toetust?

Jah, toetust saavatele organisatsioonidele kaetakse virtuaalse tegevuse perioodide eest 35 % täielikest ühikukuludest päevas iga osaleja kohta korraldusliku toe osutamise eest (st kaetakse see osa ühikukuludest, mis on organisatsioonile tekkinud tegevuse korraldamise tõttu).

Füüsilise õpirände perioodide eest kaetakse toetust saavate organisatsioonide ühikukulud täies mahus päevas iga osaleja kohta korraldusliku toe osutamise eest. Nad saavad toetusi ka reisikulude katmiseks.

Olen projekti koordinaator kõrgkoolis / kutseõppeasutuses / noorte projektis. Kas me saame katta virtuaalse ja kombineeritud õpirände rakendamiseks vajalike seadmete ja/või teenuste kulud?

Jah, virtuaalse ja kombineeritud õpirände rakendamiseks vajalike seadmete ja/või teenuste ostmise ja/või rentimisega seotud kulusid võib pidada toetuskõlblikuks COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud erakorralise olukorra tõttu.

Teie riiklik büroo võib sellisteks nõuetekohaselt dokumenteeritud ja põhjendatud ostudeks loa anda, kui neid peetakse oluliseks, et võimaldada projekti rakendamist ja sihtrühmade asjakohast osalemist. Toetust ei tohiks anda projekti kestusest pikemaks ajaks ja sellega ei tohiks katta kulutusi tavapärasetele kontoriseadmetele või seadmetele, mida osalev organisatsioon kasutab tavaliselt projektiväliselt.

Olen projekti koordinaator kõrgkoolis / kutseõppeasutuses / noorte projektis. Kas saame katta kulud, mis on vajalikud, et võimaldada erivajadustega osavõtjate osalemist virtuaaltegevustes?

Jah, erivajaduste toetamist virtuaaltegevustes osalemiseks võib pidada toetuskõlblikuks samade eeskirjade alusel, mis on esitatud programmijuhendis.

Erivajaduste toetamise taotlust peab toetust saav organisatsioon nõuetekohaselt põhjendama ja selle dokumenteerima ning sellele on vaja riikliku büroo heakskiitu.