Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirusas. „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso paramą gaunančių organizacijų klausimai

Toliau pateikiami atsakymai į dažniausiai paramos gavėjų organizacijų užduodamus klausimus.

Daugiau informacijos apie koronaviruso poveikį ir Europos Komisijos atsaką

Daugelis „Erasmus+“ aukštųjų mokyklų studentų baiminasi, kad jų studijų užsienyje laikotarpis nebus pripažintas. Kokia pagalba jiems gali būti teikiama siekiant padėti jiems spręsti šią problemą?

Prašoma, kad aukštojo mokslo įstaigos būtų kuo lankstesnės ir pragmatiškesnės, kad padėtų studentams pasiekti mokymosi susitarimuose nurodytus rezultatus, neatsižvelgiant į studentų geografinę padėtį. Pavyzdžiui, pasitelkiant nuotolines studijas naudojant skaitmenines priemones. Šis lankstumas visų pirma padės studentams, grįžusiems į savo gimtąsias šalis, baigti studijas priimančiojoje institucijoje ir užtikrinti, kad Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) kreditai, gauti pagal nuotolinio mokymosi programas, būtų visapusiškai pripažinti.

Kai pradėta uždaryti sienas, vienas mūsų dalyvis turėjo pirkti papildomą lėktuvo bilietą, kad anksčiau grįžtų namo, nes oro transporto bendrovė nesutiko pakeisti pradinės grįžimo datos. Ar galime padengti šias papildomas arba ypatingąsias išlaidas programos „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso lėšomis?

Taip, šias išlaidas galite laikyti tinkamomis finansuoti, jei neviršijamas bendras jūsų projekto, kuriam taikomas atitinkamas dotacijos susitarimas, biudžetas. Jei vėliau bus atliktas auditas, jums gali reikėti pateikti įrodymų, kad būtina kompensuoti šias papildomas išlaidas.

Dėl COVID-19 pandemijos sukeltų sutrikimų turėjome padengti kai kurias ypatingąsias neįgalaus dalyvio, kuriam prireikė pagalbos ilgesnį laikotarpį, išlaidas. Ar šios išlaidos – tinkamos finansuoti?

Taip, šias išlaidas galite laikyti tinkamomis finansuoti, jei neviršijamas bendras jūsų projekto, kuriam taikomas atitinkamas dotacijos susitarimas, biudžetas. Jei vėliau bus atliktas auditas, jums gali reikėti pateikti įrodymų, kad būtina kompensuoti šias papildomas išlaidas.

Norėjau pateikti paraišką dalyvauti projekte, kurios pateikimo terminas artėjo. Tačiau negaliu susisiekti su savo partneriais kitose šalyse, nes jų biurai uždaryti. Ar Komisija gali atidėti paraiškos pateikimo terminą?

Komisija pratęsė kai kurių „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso kvietimų teikti pasiūlymus paraiškos pateikimo terminą.

Kreipkitės į savo nacionalinę agentūrą, nes kai kurios administracinės procedūros, susijusios su paraiškų pateikimu, bus supaprastintos.

Koordinuoju „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso projektus ir iš organizacinės paramos lėšų mokamas mano ir mano kolegų darbo užmokestis. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis veiklų buvo atšauktos, ar vis dar galime būti tikri, kad galime išlaikyti paramą veiklai, kurios tikėjomės?

Pirmiau nurodytais atvejais, kai atskiri dalyviai atitinka reikalavimus gauti arba išlaikyti individualią paramos dotaciją, taip, jūs turėsite teisę gauti „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso organizacinę paramą.

Net ir tais atvejais, kai atšaukiama „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso veikla, turite teisę gauti organizacinę paramą. Taikant šį metodą atsižvelgiama į patalpų nuomos išlaidas, susijusias su dalyvių parengimu ir pagalba prieš išvykimą, taip pat į užduotis, kurias atliekate, kad padėtumėte dalyviams išskirtinėmis COVID-19 pandemijos aplinkybėmis (atšaukimai, bendravimas su priimančiaisiais partneriais, konsultavimas ir t. t.).

Esu projekto koordinatorius ir turėjau sustabdyti projektą. Ar galiu išlaikyti projekto valdymo dotaciją? Ar galiu paprašyti pratęsti savo projektą, kad veikla būtų užbaigta vėliau?

Strateginės partnerystės ar solidarumo projektų paramos gavėjai gali nuspręsti laikinai sustabdyti projektą, prašyti pratęsti projekto trukmę ir vykdyti planuojamą veiklą, kai bus panaikinti su COVID-19 pandemija susiję apribojimai. Šiuo atveju projekto valdymo dotacija bus apskaičiuota remiantis nauja projekto trukme, neskaičiuojant sustabdymo, tačiau ji negali viršyti visos sutartos dotacijos sumos.

Esu projekto koordinatorius. Turėjau nutraukti veiklą, tačiau jau turėjau išlaidų, kurių nesusigrąžinsiu (kambario nuoma, apgyvendinimas dalyviams ir kt.). Ar šios išlaidos bus padengtos?

Kreipkitės į savo šalies nacionalinę agentūrą. Tais atvejais, kai „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso veikla atšaukiama ir organizacijos patyrė išlaidų, kurių negalima kompensuoti, joms bus sudaryta galimybė gauti šių išlaidų apmokėjimą.

Noriu sudaryti dotacijos susitarimą dėl projekto, tačiau negaliu gauti savo vadovo, kuris turėtų jį pasirašyti, fizinio parašo. Ar pakanka nuskenuotos kopijos?

Kreipkitės į savo šalies nacionalinę agentūrą. Atsižvelgdama į dabartines išskirtines aplinkybes, nacionalinė agentūra gali sutikti laikinai leisti keistis nuskenuotomis ir pasirašytomis susitarimų dėl dotacijų kopijomis. Tačiau jos turės būti patvirtintos oficialiai pasikeičiant fiziniais parašais, kai bus panaikinti su COVID-19 pandemija susiję apribojimai.

Esu aukštojo mokslo įstaigos arba PRM įstaigos projekto koordinatorius. Įgyvendiname mišriojo judumo veiklą. Ar gausime organizacinę paramą?

Taip, paramą gaunančios organizacijos gaus visas organizacinės paramos vienetines išlaidas kiekvienam dalyviui tiek už virtualųjį, tiek už fizinio judumo laikotarpį.

Esu aukštojo mokslo įstaigos, PRM įstaigos arba jaunimo projekto koordinatorius. Įgyvendiname mišriojo judumo veiklą. Kas atsitinka, jei fizinio judumo veikla negali būti įgyvendinta taip, kaip planuota, dėl nenumatytų naujų COVID-19 aplinkybių?

Mišriojo judumo veikla prasidėtų virtualiojo mokymosi ir (arba) veiklos laikotarpiu, o vėliau jei padėtis leistų, sektų fizinio judumo užsienyje laikotarpis.

Susidarius naujoms nenumatytoms COVID-19 aplinkybėms, dėl kurių fizinis judumas užsienyje tampa neįmanomas, fizinio judumo laikotarpio trukmė gali būti sutrumpinta arba šis laikotarpis atšauktas ir vietoje jo pratęsiamas virtualiojo judumo laikotarpis. Panašiai kaip ir per pirmąjį protrūkį, jau patirtos išlaidos gali būti padengtos, jei būtų patvirtintos force majeure aplinkybės.

Esu jaunimo projekto koordinatorius. Įgyvendiname mišriojo judumo veiklą. Ar gausime organizacinę paramą?

Taip, už virtualios veiklos laikotarpius paramą gaunančios organizacijos gaus 35 proc. visų organizacinės paramos vienetinių išlaidų vienam dalyviui per dieną (t. y. su veiklos organizavimu susijusių vienetinių išlaidų dalį).

Už fizinio judumo laikotarpius paramą gaunanti organizacija gaus visas vieno dalyvio dienos organizacinės paramos vienetines išlaidas. Jos taip pat gaus dotacijas kelionės išlaidoms padengti.

Esu aukštojo mokslo įstaigos, PRM įstaigos arba jaunimo projekto koordinatorius. Ar galime padengti įrangos ir (arba) paslaugų, reikalingų virtualiai ir mišriojo judumo veiklai įgyvendinti, išlaidas?

Taip, išlaidos, susijusios su įrangos ir (arba) paslaugų, būtinų virtualiai ir mišriojo judumo veiklai įgyvendinti, pirkimu ir (arba) nuoma, gali būti laikomos tinkamomis finansuoti dėl išskirtinių aplinkybių, susidariusių dėl COVID-19 pandemijos.

Jūsų nacionalinė agentūra gali leisti vykdyti tokius tinkamai dokumentuojamus ir pagrįstus pirkimus, jei jie laikomi būtinais projektui įgyvendinti ir susijusioms tikslinėms grupėms tinkamai dalyvauti. Paprastai teikiama parama neturėtų viršyti projekto trukmės ir neturėtų apimti įprastos biuro įrangos arba įrangos, kurią paprastai naudoja dalyvaujančios organizacijos ir kuri nepatenka į projekto taikymo sritį.

Esu aukštojo mokslo įstaigos, PRM įstaigos arba jaunimo projekto koordinatorius. Ar galime padengti išlaidas, kurių reikia, kad specialiųjų poreikių turintys dalyviai galėtų dalyvauti virtualioje veikloje?

Taip, parama specialiųjų poreikių turintiems asmenims dalyvauti virtualioje veikloje gali būti laikoma atitinkančia reikalavimus pagal tas pačias taisykles, kurios nurodytos Programos vadove.

Paramos specialiųjų poreikių turintiems asmenims prašymas turi būti tinkamai pagrįstas ir dokumentuotas paramą gaunančios organizacijos ir patvirtintas nacionalinės agentūros.