Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Коронавирус — въпроси, повдигнати от организациите бенефициери в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност

По-долу са предоставени отговорите на въпросите, задавани най-често от организациите бенефициери.

Научете повече за последиците от коронавируса и реакцията на Европейската комисия

Много студенти по програмата „Еразъм+“ се страхуват, че техният период на обучение в чужбина няма да бъде признат. Каква помощ може да им бъде оказана, за да се справят с тази ситуация?

Висшите училища се приканват да бъдат възможно най-гъвкави и прагматични, за да могат студентите да постигнат резултатите, посочени в техните споразумения за обучение, независимо от географското им местоположение. Това може да стане например чрез предоставяне на дистанционно обучение от висшите училища, като се използват цифрови инструменти. Тази гъвкавост ще помогне по-специално на студентите, които са се завърнали в родните си страни, да завършат своите курсове в приемащата институция, а кредитите им, получени чрез дистанционно обучение, да бъдат напълно признати в рамките на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS).

Когато границите започнаха да се затварят, един от нашите участници трябваше да купи допълнителен самолетен билет, за да се прибере у дома по-рано, тъй като авиокомпанията не се съгласи да промени първоначалната дата на връщането. Можем ли да покрием тези допълнителни или извънредни разходи със средства по линия на „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност?

Да, можете да сметнете тези разходи за „допустими“, при условие че общият бюджет за вашия проект, обхванат от въпросното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, не е превишен. Ако подлежите на последващ одит, може да се наложи да докажете необходимостта от възстановяване на средствата за тези допълнителни разходи.

Поради смущенията, причинени от пандемията от Covid-19, трябваше да покрием някои извънредни разходи за участник с увреждане, който се нуждаеше от помощ за по-дълъг период от време. Допустими ли са тези разходи?

Да, можете да сметнете тези разходи за „допустими“, при условие че общият бюджет за вашия проект, обхванат от въпросното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства, не е превишен. Ако подлежите на последващ одит, може да се наложи да докажете необходимостта от възстановяване на средствата за тези допълнителни разходи.

Исках да кандидатствам за участие в проект, чийто краен срок наближаваше. Не мога обаче да се свържа с партньорите си в други страни, понеже офисите им са затворени. Може ли Комисията да отложи крайния срок за кандидатстване?

Комисията удължи крайния срок за подаване на кандидатури за редица покани за представяне на предложения в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Моля, свържете се с вашата национална агенция, тъй като някои административни процедури във връзка с подаването на заявления ще бъдат опростени.

Работя по координирането на проекти в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, като моята заплата и тези на колегите ми се поемат от организационната подкрепа. Като се има предвид отменянето на много от дейностите, можем ли да сме сигурни, че ще запазим оперативната подкрепа, на която разчитаме?

За посочените по-горе случаи, когато отделните участници отговарят на условията за получаване или запазване на безвъзмездните средства за индивидуална подкрепа, ще имате право да получите организационна подкрепа по линия на програма „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност.

Дори в случаите, когато дейностите в рамките на „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност са отменени, имате право да получите организационната подкрепа. При този подход се взема предвид наемът на помещенията за подготовка и проследяване на участниците преди заминаването, както и задачите, които изпълнявате, за да подкрепите участниците да се справят с извънредния характер на пандемията от Covid-19 (отменени полети, контакти с приемащите партньори, консултации и др.)

Аз съм координатор на проект и трябваше да прекъсна изпълнението му. Мога ли да запазя безвъзмездните средства за управление на проекта? Мога ли да поискам удължаване на срока на моя проект, за да завърша дейностите по-късно?

Бенефициерите на стратегически партньорства или проекти за солидарност могат да изберат един от следните варианти: временно да прекратят проекта си или да поискат удължаване на срока на проекта и да извършат планираните дейности след вдигането на ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19. В този случай безвъзмездните средства за управление на проекта ще бъдат изчислени въз основа на новото му времетраене, като се изключи периодът на неговото временно преустановяване. Тези средства обаче не могат да надвишават общия договорен размер на безвъзмездните средства.

Аз съм координатор на проект. Трябваше да анулирам дейности, но вече съм направил разходи, които няма да ми бъдат възстановени (наем на помещение, настаняване на участници и т.н.). Ще бъдат ли покрити тези разходи?

Моля, свържете се с националната агенция във вашата страна. В случаите, когато дейностите в рамките на „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност са отменени и организациите са направили разходи, които не могат да бъдат възстановени, има възможност те да бъдат покрити.

Искам да сключа споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за даден проект, но не мога да получа необходимия за целта саморъчен подпис на моя началник. Достатъчно ли е сканирано копие?

Моля, свържете се с националната агенция във вашата страна. Предвид настоящите извънредни обстоятелства националната агенция може да се съгласи временно да приема обмен на сканирани и подписани копия на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства. Това обаче ще трябва да бъде потвърдено чрез официален обмен на саморъчни подписи, след като бъдат премахнати ограниченията във връзка с пандемията от COVID-19.

Аз съм координатор на проект във висше училище / институция за професионално образование и обучение. Осъществяваме дейности за смесена мобилност. Ще получим ли организационна подкрепа?

Да, организациите бенефициери ще получат пълните единични разходи за организационна подкрепа на участник както за периодите на виртуална, така и за периодите на физическа мобилност.

Аз съм координатор на проект във висше училище / институция за професионално образование и обучение / младежки проект. Осъществяваме дейности за смесена мобилност. Какво ще се случи, ако дейностите за физическа мобилност не могат да бъдат осъществени по план поради непредвидени нови ситуации, свързани с COVID-19?

Смесената мобилност ще започне с период на виртуално обучение и/или дейности и ще продължи с период на физическа мобилност в чужбина, ако и когато ситуацията го позволява.

В случай на нови непредвидени ситуации, свързани с COVID-19, които правят физическата мобилност в чужбина невъзможна, продължителността на периода на физическа мобилност може да бъде намалена или отменена и заменена с удължен период на виртуална мобилност. Подобно на ситуацията по време на първия епидемичен взрив, вече направените разходи могат да бъдат покрити при потвърден случай на „непреодолима сила“.

Аз съм координатор на младежки проект. Осъществяваме дейности за смесена мобилност. Ще получим ли организационна подкрепа?

Да, за периодите на виртуална дейност организациите бенефициери ще получат 35 % от пълните единични разходи за организационна подкрепа на ден на участник (т.е. за покриване на частта от единичните разходи, свързана с организацията на дейността).

За периодите на физическа мобилност организацията бенефициер ще получи пълните единични разходи за организационна подкрепа на ден на участник. Те ще получат също безвъзмездни средства за пътни разходи.

Аз съм координатор на проект във висше училище / институция за професионално образование и обучение / младежки проект. Можем ли да покрием разходите за оборудване и/или услуги, необходими за осъществяването на дейности за виртуална и смесена мобилност?

Да, разходите, свързани със закупуването и/или наемането на оборудване и/или услуги, необходими за осъществяване на дейности за виртуална и смесена мобилност, може да се считат за допустими поради изключителните обстоятелства в контекста на пандемията от COVID-19.

Вашата национална агенция може да разреши такива надлежно документирани и обосновани покупки, ако сметне, че са от съществено значение за изпълнението на проекта и за подходящото участие на съответните целеви групи. Предоставената подкрепа по принцип не следва да надвишава продължителността на проекта и не следва да обхваща обичайното офис оборудване или оборудването, използвано от участващите организации извън обхвата на проекта.

Аз съм координатор на проект във висше училище / институция за професионално образование и обучение / младежки проект. Можем ли да покрием разходите, необходими, за да осигурим на участниците със специални потребности възможност да участват във виртуални дейности?

Да, подкрепата с цел участие на хора със специални потребности във виртуални дейности може да се счита за допустима съгласно правилата в ръководството за програмата.

Заявлението за такава подкрепа трябва да бъде надлежно обосновано и документирано от организацията бенефициер и одобрено от съответната национална агенция.