Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Coronavirus: Spørgsmål fra de støttemodtagende organisationer under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps

Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som støttemodtagende organisationer stiller.

Læs mere om konsekvenserne af coronavirusset og Europa-Kommissionens reaktion

Mange Erasmus+-studerende på videregående uddannelser frygter, at deres studieophold i udlandet ikke vil blive anerkendt. Hvordan kan de få hjælp til at håndtere denne situation?

De videregående uddannelsesinstitutioner bedes være så fleksible og pragmatiske som muligt for at hjælpe de studerende med at opnå de resultater, der fremgår af deres uddannelsesaftaler, uanset hvor de studerende opholder sig. Det kan f.eks. være hjælp i form af fjernundervisning med brug af digitale værktøjer. Denne fleksibilitet går navnlig ud på at hjælpe studerende, der er vendt tilbage til deres hjemland, med at afslutte kurserne i deres værtsinstitutioner og få ECTS-point opnået gennem fjernstudier anerkendt fuldt ud.

Da grænserne begyndte at lukke, var en af vores deltagere nødt til at købe en ekstra flybillet for at rejse hjem før tiden, da flyselskabet ikke ville ændre den oprindelige returdato. Kan vi dække disse yderligere eller ekstraordinære udgifter med midler fra Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps?

Ja, I kan betragte disse udgifter som "tilskudsberettigede", så længe det samlede budget for jeres projekt, der er omfattet af den pågældende tilskudsaftale, ikke overskrides. Hvis I bliver genstand for en efterfølgende revision, kan I blive bedt om at dokumentere, at det var nødvendigt at refundere disse meromkostninger.

På grund af de forstyrrelser, der opstod som følge af covid-19-pandemien, var vi nødt til at dække visse ekstraordinære udgifter for en deltager med et handicap, som havde brug for hjælp i længere tid. Er disse omkostninger "tilskudsberettigede"?

Ja, I kan betragte disse udgifter som "tilskudsberettigede", så længe det samlede budget for jeres projekt, der er omfattet af den pågældende tilskudsaftale, ikke overskrides. Hvis I bliver genstand for en efterfølgende revision, kan I blive bedt om at dokumentere, at det var nødvendigt at refundere disse meromkostninger.

Jeg ville ansøge om at deltage i et projekt, hvor ansøgningsfristen nærmede sig. Men nu kan jeg ikke kontakte mine partnere i andre lande, fordi deres kontorer er lukket. Kan Kommissionen forlænge ansøgningsfristen?

Kommissionen har forlænget ansøgningsfristen for Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps.

Vi opfordrer dig til at kontakte dit nationale kontor, da visse administrative procedurer for indsendelse af ansøgning vil blive forenklet.

Jeg arbejder med at koordinere projekter under Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps, og min og mine kollegers løn bliver betalt af organisationens driftstøtte. Nu da mange af aktiviteterne er aflyst, kan vi så være sikre på, at vi beholder den driftstøtte, vi har regnet med?

I de tilfælde, der er nævnt ovenfor, hvor de individuelle deltagere er berettigede til at modtage eller beholde det individuelle tilskud, vil I have ret til at modtage organisatorisk støtte fra Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps.

Selv i de tilfælde, hvor Erasmus+ eller solidaritetskorpsets aktiviteter aflyses, har I ret til at modtage den organisatoriske støtte. Denne støtte skal dække leje af lokaler, forberedelse af og opfølgning vedrørende deltagerne forud for afrejsen og de opgaver, som I udfører for at støtte deltagerne i den ekstraordinære situation som følge af covid-19-pandemien (aflysninger, kontakter med værtspartnere, rådgivning osv.).

Jeg er projektkoordinator og har måttet indstille projektet. Får jeg lov at beholde projektledelsesstøtten? Kan jeg anmode om at forlænge mit projekt for at gennemføre aktiviteterne på et senere tidspunkt?

Tilskudsmodtagere i strategiske partnerskaber og solidaritetsprojekter kan vælge midlertidigt at indstille deres projekt, anmode om en forlængelse af projektets varighed og gennemføre de planlagte aktiviteter, når de restriktioner, der er indført i forbindelse med covid-19-pandemien, er blevet ophævet. I så fald beregnes projektforvaltningstilskuddet på grundlag af projektets nye varighed, fraregnet suspensionen, men kan ikke overstige det samlede aftalte tilskudsbeløb.

Jeg er projektkoordinator. Jeg var nødt til at aflyse aktiviteterne, men har allerede afholdt udgifter, som jeg ikke kan få refunderet (leje af lokaler, indkvartering af deltagere osv.). Vil jeg få disse omkostninger dækket?

Kontakt venligst det nationale kontor i dit hjemland. I de tilfælde, hvor aktiviteter under Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps aflyses, og organisationerne har afholdt udgifter, der ikke kan godtgøres, vil de have mulighed for at få dækket disse omkostninger.

Jeg vil gerne færdiggøre en tilskudsaftale for et projekt, men jeg kan ikke få den fysiske underskrift fra min chef, som skal underskrive den. Er det tilstrækkeligt med en scannet kopi?

Kontakt venligst det nationale kontor i dit hjemland. På grund af de nuværende ekstraordinære omstændigheder kan det nationale kontor aftale midlertidigt at acceptere underskrevne og scannede kopier af tilskudsaftaler. Aftalen skal dog bekræftes med en formel udveksling af fysiske underskrifter, når de restriktioner, der er indført i forbindelse med covid-19-pandemien, er blevet ophævet.

Jeg er projektkoordinator på en videregående uddannelsesinstitution/en erhvervsuddannelsesinstitution. Vi er ved at gennemføre kombinerede mobilitetsaktiviteter. Vil vi modtage organisatorisk støtte?

Ja, de støttemodtagende organisationer vil få enhedsomkostningerne til organisatorisk støtte pr. deltager dækket fuldt ud for både virtuelle og fysiske mobilitetsperioder.

Jeg er projektkoordinator på en videregående uddannelsesinstitution/en erhvervsuddannelsesinstitution/et ungdomsprojekt. Vi er ved at gennemføre kombinerede mobilitetsaktiviteter. Hvad sker der, hvis fysiske mobilitetsaktiviteter ikke kan gennemføres som planlagt på grund af nye uforudsete situationer relateret til covid-19?

Kombineret mobilitet starter med en periode med virtuel undervisning og/eller virtuelle aktiviteter og fortsætter med en periode med fysisk mobilitet i udlandet, hvis og når situationen tillader det.

I tilfælde af nye uforudsete situationer, der skyldes covid-19 og umuliggør fysisk mobilitet i udlandet, kan varigheden af den fysiske mobilitetsperiode reduceres eller den kan annulleres og erstattes af en forlænget virtuel mobilitetsperiode. I lighed med situationen under det første udbrud kan allerede afholdte omkostninger dækkes, hvis det bekræftes, at der er tale om force majeure.

Jeg er ungdomsprojektkoordinator. Vi er ved at gennemføre kombinerede mobilitetsaktiviteter. Vil vi modtage organisatorisk støtte?

Ja, hvad angår de perioder, hvor der er tale om virtuel aktivitet, vil de støttemodtagende organisationer få 35 % få enhedsomkostningerne til organisatorisk støtte pr. deltager pr. dag dækket (dvs. den del af enhedsomkostningerne, der går til organisationen, som står for aktiviteten).

Hvad angår fysisk mobilitet, vil den støttemodtagende organisation få enhedsomkostningerne til organisatorisk støtte pr. dag pr. deltager dækket fuldt ud. De vil også modtage tilskud til rejseudgifter.

Jeg er projektkoordinator på en videregående uddannelsesinstitution/en erhvervsuddannelsesinstitution/et ungdomsprojekt. Kan vi få dækket omkostningerne til udstyr og/eller tjenester, der er nødvendige for gennemførelse af virtuelle og kombinerede mobilitetsaktiviteter?

Ja, omkostninger til køb og/eller leje af udstyr og/eller tjenester, som er nødvendige for gennemførelse af virtuelle og kombinerede mobilitetsaktiviteter, betragtes som tilskudsberettigede på grund af den særlige situation, der er opstået på grund af covid-19-pandemien.

Det nationale kontor kan godkende behørigt dokumenterede og begrundede indkøb, hvis det anses for nødvendige for at gennemføre projektet og for at sikre, at målgrupperne kan deltage. Støtten kan normalt ikke ydes ud over projektets varighed og kan ikke dække almindeligt kontorudstyr eller udstyr, der anvendes af de deltagende organisationer til noget, der ikke har med projektet at gøre.

Jeg er projektkoordinator på en videregående uddannelsesinstitution/en erhvervsuddannelsesinstitution/et ungdomsprojekt. Kan vi få dækket de omkostninger, der er nødvendige for at gøre det muligt for deltagere med særlige behov at deltage i virtuelle aktiviteter?

Ja, støtte til deltagere med særlige behov, som muliggør deres deltagelse i virtuelle aktiviteter, er tilskudsberettiget efter de samme regler som i programvejledningen.

Anmodningen om støtte til særlige behov skal begrundes og dokumenteres af modtagerorganisationen og godkendes af det nationale kontor.