Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavirus – vprašanja organizacij upravičenk programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote

V nadaljevanju najdete odgovore na najpogostejša vprašanja organizacij upravičenk.

Več o vplivu koronavirusa in odzivu Evropske komisije

Mnogi visokošolski študenti in študentke programa Erasmus+ se bojijo, da njihovo študijsko obdobje v tujini ne bo priznano. Kako se jim lahko pomaga pri obvladovanju teh razmer?

Visokošolske institucije naj bodo čim bolj prožne in pragmatične, da študentkam in študentom pomagajo doseči učne izide, določene v njihovih študijskih sporazumih, ne glede na njihovo geografsko lokacijo. Ena možnost je na primer ureditev študija na daljavo z uporabo digitalnih orodij. Za študentke in študente, ki so se vrnili v domačo državo, bo taka prožnost posebej koristna, da lahko zaključijo svoje programe pri instituciji gostiteljici in se jim kreditne točke iz evropskega sistema prenašanja in zbiranja kreditnih točk (ECTS), pridobljene s študijem na daljavo, v celoti priznajo.

Ko so se meje začele zapirati, je morala ena od naših udeleženk kupiti dodatno letalsko vozovnico za predčasno vrnitev domov, ker se letalski prevoznik ni strinjal s spremembo prvotnega datuma vrnitve. Ali lahko te dodatne ali izredne stroške krijemo s sredstvi programa Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote?

Da, te stroške lahko štejete za „upravičene“, če ni presežen skupni proračun vašega projekta iz zadevnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Če se pri vas pozneje opravi revizija, boste morda morali predložiti dokazilo, da je bilo treba povrniti te dodatne stroške.

Zaradi motenj, ki jih je povzročila pandemija covida-19, smo morali kriti nekatere izredne stroške za invalidnega udeleženca, ki je pomoč potreboval v daljšem časovnem obdobju. Ali so ti stroški upravičeni?

Da, te stroške lahko štejete za „upravičene“, če ni presežen skupni proračun vašega projekta iz zadevnega sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. Če se pri vas pozneje opravi revizija, boste morda morali predložiti dokazilo, da je bilo treba povrniti te dodatne stroške.

Želeli smo se prijaviti za sodelovanje pri projektu, katerega rok se bliža, vendar stik s partnerji v drugih državah ni mogoč, ker so njihove pisarne zaprte. Ali lahko Komisija odloži rok za prijavo?

Komisija je podaljšala roke za prijavo za več razpisov za zbiranje predlogov za program Erasmus+ in evropsko solidarnostno enoto.

Obrnite se na nacionalno agencijo, saj bodo nekateri administrativni postopki v zvezi z oddajo prijav poenostavljeni.

Usklajujem projekte programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, moja plača in plača mojih kolegov pa se krije iz organizacijske podpore. Številne aktivnosti so odpovedane. Ali bomo kljub temu obdržali operativno podporo, na katero smo računali?

Kadar so v navedenih primerih posamezni udeleženci in udeleženke upravičeni do prejema oziroma obdržanja nepovratnih sredstev za individualno podporo, boste upravičeni do prejema organizacijske podpore iz programa Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote.

Do organizacijske podpore ste upravičeni tudi v primeru odpovedi aktivnosti v okviru programa Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote. Pri tem se upoštevajo stroški najema prostorov, priprave in spremljanja udeležencev in udeleženk pred odhodom ter naloge, ki jih izvajate v podporo udeležencem in udeleženkam pri obvladovanju izjemnih okoliščin pandemije covida-19 (odpovedi, stiki s partnerji gostitelji, svetovanje itd.).

Sem koordinatorica projekta, ki sem ga morala začasno ustaviti. Ali lahko obdržim nepovratna sredstva za vodenje projekta? Ali lahko zaprosim za podaljšanje projekta in aktivnosti zaključim pozneje?

Upravičenci strateških partnerstev ali solidarnostnih projektov se lahko odločijo, da svoj projekt začasno ustavijo, zaprosijo za podaljšanje njegovega trajanja in načrtovane aktivnosti izvedejo po odpravi omejitev, uvedenih v zvezi s pandemijo covida-19. V tem primeru bodo nepovratna sredstva za vodenje projekta izračunana na podlagi novega trajanja projekta, brez začasne ustavitve, vendar ne smejo presegati skupnega dogovorjenega zneska nepovratnih sredstev.

Sem koordinator projekta. Aktivnosti sem moral odpovedati, vendar sem že imel stroške, ki mi ne bodo povrnjeni (najem sobe, nastanitev za udeležence itd.). Ali bodo ti stroški kriti?

Obrnite se na nacionalno agencijo v svoji državi. Organizacije, ki imajo v primeru odpovedi aktivnosti v okviru programa Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote stroške, ki jih ni mogoče povrniti, bodo imele možnost kritja teh stroškov.

Želim zaključiti sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekt. Za to potrebujem fizični podpis svojega šefa, kar pa ni mogoče. Ali zadostuje skenirana kopija?

Obrnite se na nacionalno agencijo v svoji državi. Glede na trenutne izjemne okoliščine lahko nacionalna agencija začasno odobri izmenjavo skeniranih in podpisanih kopij sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Po odpravi omejitev, uvedenih v zvezi s pandemijo covida-19, pa jih bo treba potrditi s formalno izmenjavo fizičnih podpisov.

Sem koordinator projekta na ustanovi za visokošolsko izobraževanje oziroma poklicno izobraževanje in usposabljanje. Izvajamo dejavnosti kombinirane mobilnosti. Bomo dobili organizacijsko podporo?

Da, organizacije upravičenke bodo dobile celotne stroške na enoto za organizacijsko podporo na udeleženca tako za obdobje virtualne kot fizične mobilnosti.

Sem koordinatorica projekta na ustanovi za visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ali mladinski projekt. Izvajamo dejavnosti kombinirane mobilnosti. Kaj bo v primeru, če dejavnosti fizične mobilnosti zaradi nepredvidenih novih razmer zaradi covida-19 ne bomo mogli izpeljati po načrtih?

Kombinirana mobilnost se bo začela z obdobjem virtualnega učenja in/ali dejavnosti ter nadaljevala z obdobjem fizične mobilnosti v tujini, če in ko bodo razmere to dopuščale.

V primeru novih nepredvidenih razmer zaradi covida-19, ki bi preprečile fizično mobilnost v tujini, se lahko trajanje obdobja fizične mobilnosti skrajša ali odpove ter nadomesti z daljšim obdobjem virtualne mobilnosti. Podobno kot med prvim izbruhom se že nastali stroški lahko pokrijejo, če se potrdi primer „višje sile“.

Sem koordinator mladinskega projekta. Izvajamo dejavnosti kombinirane mobilnosti. Bomo dobili organizacijsko podporo?

Da, organizacije upravičenke bodo za obdobje virtualne dejavnosti prejele 35 % celotnih stroškov na enoto za organizacijsko podporo na dan na udeleženca. Sredstva se nanašajo na stroške na enoto za organizacijo dejavnosti.

Za obdobje fizične mobilnosti bodo organizacije upravičenke prejele celotne stroške na enoto za organizacijsko podporo na dan na udeleženca. Dobile bodo tudi nepovratna sredstva za potne stroške.

Sem koordinatorica projekta na ustanovi za visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ali mladinski projekt. Lahko pokrijemo stroške opreme in/ali storitev, potrebnih za izvajanje dejavnosti virtualne in kombinirane mobilnosti?

Da, stroški za nakup in/ali izposojo opreme in/ali storitev, potrebnih za izvajanje dejavnosti virtualne in kombinirane mobilnosti, so lahko upravičeni zaradi izjemnih okoliščin, povezanih s pandemijo covida-19.

Vaša nacionalna agencija lahko odobri takšne ustrezno dokumentirane in utemeljene nakupe, če meni, da so bili nujni za izvajanje projekta in ustrezno udeležbo ciljnih skupin. Zagotovljena podpora na splošno ne sme presegati obdobja trajanja projekta niti kriti običajne pisarniške opreme ali opreme, ki jo običajno uporabljajo sodelujoče organizacije zunaj obsega projekta.

Sem koordinatorica projekta na ustanovi za visokošolsko izobraževanje, poklicno izobraževanje in usposabljanje ali mladinski projekt. Lahko krijemo stroške za sodelovanje udeležencev in udeleženk s posebnimi potrebami v virtualnih dejavnostih?

Da, posebne potrebe za udeležbo v virtualnih dejavnosti so lahko razlog za upravičenost pod enakimi pogoji, kot jih določa vodnik za prijavitelje.

Zahtevek za podporo za posebne potrebe mora organizacija upravičenka ustrezno utemeljiti in dokumentirati, nacionalna agencija pa odobriti.