Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronawirus – pytania zadawane przez organizacje będące beneficjentami programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Poniższe informacje zawierają odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez organizacje będące beneficjentami.

Zobacz więcej informacji na temat skutków koronawirusa i działań Komisji Europejskiej

Wielu studentów uczestniczących w programie Erasmus+ obawia się, że okres ich nauki za granicą nie zostanie uznany. Jaką pomoc można im zaoferować w tej sytuacji?

Instytucje szkolnictwa wyższego proszone są o jak najbardziej elastyczne i pragmatyczne podejście, aby pomóc studentom w osiągnięciu rezultatów wskazanych w ich porozumieniach o programie zajęć, niezależnie od miejsca, w którym obecnie przebywają. Można to osiągnąć dzięki rozwiązaniom zdalnym i narzędziom cyfrowym. Ta elastyczność pomoże w szczególności studentom, którzy powrócili do swoich krajów, w zakończeniu kursów w swojej instytucji przyjmującej oraz w uzyskaniu pełnego uznania punktów w ramach europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS) uzyskanych podczas nauki zdalnej.

Gdy granice zaczęły się zamykać, jeden z naszych uczestników musiał kupić dodatkowy bilet lotniczy, aby wcześniej wrócić do domu, ponieważ linia lotnicza nie zgodziła się na zmianę pierwotnej daty powrotu. Czy możemy pokryć te dodatkowe lub wyjątkowe koszty z funduszy programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności?

Tak, koszty te można uznać za uprawnione, o ile nie zostanie przekroczony całkowity budżet projektu objętego daną umową o udzielenie dotacji. W razie późniejszego audytu może być konieczne  przedstawienie dowodu na konieczność zwrotu tych dodatkowych kosztów. 

Z powodu zakłóceń spowodowanych pandemią Covid-19 musieliśmy pokryć pewne nadzwyczajne koszty za uczestnika z niepełnosprawnością, który potrzebował pomocy przez dłuższy okres. Czy można je uznać za koszty uprawnione?

Tak, koszty te można uznać za uprawnione, o ile nie zostanie przekroczony całkowity budżet projektu objętego daną umową o udzielenie dotacji. W razie późniejszego audytu może być konieczne  przedstawienie dowodu na konieczność zwrotu tych dodatkowych kosztów.

Chcielibyśmy złożyć wniosek o udział w projekcie, dla którego zbliża się termin składania wniosków. Nie możemy jednak skontaktować się ze swoimi partnerami z innych krajów, ponieważ ich biura są zamknięte. Czy Komisja może odroczyć termin składania wniosków?

Komisja przedłużyła termin składania wniosków w przypadku wielu zaproszeń do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Prosimy o kontakt ze swoją agencją narodową, ponieważ niektóre procedury administracyjne dotyczące składania wniosków zostaną uproszczone.

Moja praca polega na koordynacji projektów w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a moje wynagrodzenie, a także wynagrodzenia moich kolegów opłacane są w ramach wsparcia organizacyjnego. Ponieważ wiele z tych działań anulowano, czy nadal możemy liczyć na środki ze wsparcia operacyjnego?

W określonych powyżej przypadkach, jeżeli indywidualni uczestnicy kwalifikują się do otrzymania lub utrzymania indywidualnego dofinansowania, organizacja będzie uprawniona do otrzymania wsparcia organizacyjnego w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności.

Nawet w przypadkach anulowania działań w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności można otrzymać wsparcie organizacyjne. Podejście to uwzględnia koszty wynajmu pomieszczeń, przygotowania i monitorowania  uczestników przed wyjazdem, a także zadania realizowane przez organizację w celu wspierania uczestników w zarządzaniu nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 (anulacje, kontakty z partnerami przyjmującymi, doradztwo itd.)

Jestem koordynatorem projektu i musiałem go zawiesić. Czy mogę zatrzymać dotację na zarządzanie projektem? Czy mogę wystąpić o przedłużenie mojego projektu, aby zakończyć działania w późniejszym terminie?

Beneficjenci partnerstw strategicznych lub projektów solidarnościowych mogą zdecydować się na czasowe zawieszenie projektu, poprosić o przedłużenie czasu trwania projektu i przeprowadzić planowane działania po zniesieniu obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W takim przypadku dotacja na zarządzanie projektem zostanie obliczona na podstawie nowego czasu trwania projektu, z wyłączeniem okresu zawieszenia, nie może jednak przekroczyć łącznej uzgodnionej kwoty dotacji.

Jestem koordynatorem projektu. Musiałam anulować działania, ale poniesionych kosztów już nie odzyskam (wynajem sali, zakwaterowanie dla uczestników itp.). Czy wydatki te zostaną pokryte?

Skontaktuj się z agencją narodową w swoim kraju. W przypadkach, w których działania w ramach programu Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zostały anulowane, a organizacje poniosły koszty, których nie można odzyskać, będą one miały możliwość pokrycia tych kosztów.

Chcę wypełnić umowę o udzielenie dotacji na projekt, ale nie mogę uzyskać fizycznego podpisu mojego szefa, który powinien podpisać umowę. Czy wystarczy skan podpisu?

Skontaktuj się z agencją narodową w swoim kraju. Biorąc pod uwagę obecne wyjątkowe okoliczności, agencja narodowa może zgodzić się na tymczasowe składanie zeskanowanych podpisanych egzemplarzy umów o udzielenie dotacji. Będą one jednak musiały zostać zatwierdzone przez formalną wymianę oryginalnych podpisów po zniesieniu ograniczeń w związku z pandemią COVID-19.

Jestem koordynatorem projektu w instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego. Realizujemy działania w zakresie mobilności mieszanej. Czy otrzymamy na ten cel wsparcie organizacyjne?

Tak, koszty jednostkowe wsparcia organizacyjnego na uczestnika ponoszone przez organizacje będące beneficjentami zostaną w pełni pokryte, zarówno w okresie mobilności wirtualnej, jak i fizycznej.

Jestem koordynatorem projektu w instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego bądź też projektu młodzieżowego. Realizujemy działania w zakresie mobilności mieszanej. Co zrobić, jeżeli działań w zakresie mobilności fizycznej nie będzie można zrealizować zgodnie z planem z powodu nieprzewidzianego rozwoju sytuacji związanej z COVID-19?

Mobilność mieszana rozpocznie się od okresu wirtualnego uczenia się lub innego rodzaju działań wirtualnych, po czym nastąpi okres mobilności fizycznej za granicą, jeśli i kiedy sytuacja na to pozwoli.

Jeżeli nowe nieprzewidziane okoliczności związane z COVID-19 uniemożliwią wyjazd za granicę w ramach mobilności fizycznej, okres ten może zostać skrócony lub anulowany, bądź może zostać zastąpiony przedłużonym okresem mobilności wirtualnej. Podobnie do sytuacji, jaka była na początku pandemii, koszty już poniesione będą mogły zostać pokryte, jeżeli potwierdzone zostanie działanie „siły wyższej”.

Jestem koordynatorem projektu młodzieżowego. Realizujemy działania w zakresie mobilności mieszanej. Czy otrzymamy na ten cel wsparcie organizacyjne?

Tak, w okresach aktywności wirtualnej organizacje będące beneficjentami otrzymają dofinansowanie w wysokości 35 proc. ponoszonych przez nie pełnych kosztów jednostkowych wsparcia organizacyjnego na dzień na uczestnika (tzn. pokrywana jest część kosztu jednostkowego ponoszonego podczas organizacji danego działania).

W okresach mobilności fizycznej koszty jednostkowe wsparcia organizacyjnego na dzień na uczestnika ponoszone przez organizacje będące beneficjentami zostaną w pełni pokryte. Otrzymają one również dofinansowanie kosztów podróży.

Jestem koordynatorem projektu w instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego bądź też projektu młodzieżowego. Czy możemy uzyskać środki na pokrycie kosztów wyposażenia lub usług niezbędnych do realizacji działań z zakresu mobilności wirtualnej i mieszanej?

Tak, koszty związane z zakupem lub wynajmem sprzętu lub usług niezbędnych do wdrożenia działań w zakresie mobilności wirtualnej i mieszanej mogą zostać uznane za kwalifikowalne z powodu wyjątkowego kontekstu spowodowanego pandemią COVID-19.

Twoja agencja narodowa może zezwolić na tego rodzaju należycie udokumentowane i uzasadnione zakupy, jeżeli uzna je za niezbędne dla umożliwienia realizacji projektu i właściwego uczestnictwa zaangażowanych grup docelowych. Udzielone wsparcie nie powinno co do zasady przekraczać czasu trwania projektu i nie powinno obejmować zwykłego sprzętu biurowego ani sprzętu, z którego organizacje uczestniczące zazwyczaj korzystają poza zakresem projektu.

Jestem koordynatorem projektu w instytucji szkolnictwa wyższego lub instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego bądź też projektu młodzieżowego. Czy możemy uzyskać środki na pokrycie kosztów niezbędnych do umożliwienia uczestnikom ze specjalnymi potrzebami udziału w wirtualnych działaniach?

Tak, wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami dotyczące uczestnictwa w działaniach wirtualnych może zostać uznane za kwalifikowalne na tych samych zasadach jakie określono w Przewodniku po programie.

Wniosek o wsparcie uczestnika projektu ze specjalnymi potrzebami musi być należycie udokumentowany i uzasadniony przez organizację będącą beneficjentem, a także zatwierdzony przez agencję narodową.