Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Hur förvaltas Erasmus+?

Erasmus+ förvaltas av EU-kommissionen, genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), programländernas nationella programkontor och Erasmuskontoren i vissa partnerländer.

EU-kommissionen

EU-kommissionen ansvarar för den övergripande programförvaltningen och

 • sköter budgeten
 • fastställer prioriteringar
 • bestämmer programmets mål och kriterier
 • övervakar och vägleder genomförandet
 • följer upp och utvärderar programmet.

Genomförandeorganet ansvarar för programmets centraliserade delar och

 • gör reklam för programmet
 • utlyser ansökningsomgångar
 • granskar bidragsansökningar
 • beviljar och övervakar projekt
 • informerar om resultaten.

Genomförandeorganet och kommissionen gör också studier och förvaltar och finansierar andra organ och nätverk som får stöd genom Erasmus+.

Du kan läsa mer om hur Erasmus+ förvaltas i de årliga arbetsprogrammen.

Nationella programkontor

I EU-länderna överlåter kommissionen en stor del av förvaltningen åt de nationella programkontoren. Utanför EU, särskilt inom den högre utbildningen, sköts den i stället av Erasmuskontoren.

Programkontoren får EU-medel för att sköta programmets decentraliserade verksamhet. De kan därför anpassa programmet efter sina nationella system för utbildning och ungdomsverksamhet.

De nationella programkontoren ansvarar för att

 • informera om programmet
 • granska ansökningar som lämnas in i landet
 • övervaka och utvärdera programmets genomförande i landet
 • stödja deltagarna, både enskilda personer och organisationer
 • främja programmet och dess projekt på lokal och nationell nivå.

Kontoren hjälper deltagarna genom hela projektet, från ansökan till avslut. De samarbetar också med bidragsmottagarna och andra organisationer för att stödja EU:s politik för utbildning, idrott och ungdomsfrågor.

Nationella Erasmuskontor

I de partnerländer utanför EU som deltar i Erasmusprojekt för den högre utbildningen sköter de nationella Erasmuskontoren en stor del av programförvaltningen. Kontoren fungerar som kontaktpunkt för alla som vill delta i Erasmus+. Deras uppgift är att

 • informera om programmet och om vem som kan delta
 • ge råd och stöd till potentiella sökande
 • övervaka Erasmusprojekt
 • stödja politisk dialog, studier och evenemang
 • hålla kontakt med experter och lokala myndigheter
 • följa policyutvecklingen.

Andra organ

Det finns många andra organisationer som också bidrar till programmet: