Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak je program spravován?

Program Erasmus+ je spravován Evropskou komisí (výkonným orgánem EU), Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), národními agenturami v programových zemích a národními kancelářemi v některých partnerských zemích.

Evropská komise

Evropská komise odpovídá za celkové řízení programu. Má tedy na starost například:

 • správu rozpočtu
 • stanovení priorit
 • určení cílů programu a kritérií způsobilosti
 • sledování provádění programu a poskytování podpory
 • vyhodnocení programu

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Evropské komise má odpovědnost za řízení tzv. centralizovaných prvků programu, k nimž patří:

 • propagace programu a nabízených příležitostí
 • vypsání výzev k podávání návrhů
 • posuzování žádostí o grant
 • zadávání a sledování projektů
 • sdělování výsledků

Agentura EACEA spolu s Komisí rovněž vypracovávají studie, provádějí výzkum a zároveň řídí a financují ostatní subjekty a sítě podporované z programu Erasmus+.

Podrobné informace o řízení programu Erasmus+ najdete v Ročním pracovním programu, který vydává Evropská komise.

Národní agentury

V zemích EU předává Komise velkou část řízení programu Erasmus+ do rukou národních agentur. Mimo EU tuto roli přebírají národní kanceláře programu Erasmus+, a to zvláště v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Komise poskytuje národním agenturám finanční prostředky na řízení decentralizovaných činností v rámci programu. Národní agentury tak mají možnost přizpůsobit program potřebám vzdělávacího systému a mládežnickým činnostem dané země.

Národní agentury odpovídají za tyto činnosti:

 • poskytování informací o programu
 • posuzování žádostí podaných v jejich zemi
 • sledování a hodnocení provádění programu v jejich zemi
 • podpora jednotlivců i organizací účastnících se programu Erasmus+
 • propagace programu a jeho činností na místní i celostátní úrovni

Národní agentury poskytují účastníkům programu podporu od samého začátku jejich projektu. Spolupracují s nimi v zájmu podpory politik EU v oblastech, jimiž se program zabývá.

Národní kanceláře Erasmus+

Mimo EU, tedy v partnerských zemích účastnících se programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání vykonávají správní a podpůrnou činnost národní kanceláře programu Erasmus+. Národní kanceláře jsou kontaktním místem pro všechny zájemce o program Erasmus+. Mají na starost tyto činnosti:

 • poskytování informací o programu a o kritériích způsobilosti
 • poskytování poradenství a pomoci potenciálním žadatelům
 • monitorování projektů Erasmus+
 • podpora politického dialogu, studií a akcí
 • udržování kontaktů s odborníky a místními orgány
 • sledování vývoje politických opatření

Další subjekty

Podporu programu Erasmus+ poskytují i jiné subjekty, například: