Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ako sa spravuje program Erasmus+?

Program Erasmus+ spravuje Európska komisia (výkonný orgán EÚ), Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sieť národných agentúr v krajinách účastniacich sa programu a sieť národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

Európska komisia

Európska komisia vykonáva celkovú správu programu vrátane:

 • riadenia rozpočtu,
 • stanovovania priorít,
 • identifikácie cieľov a kritérií programu,
 • monitorovania a riadenia vykonávania programu,
 • nadväzných činností a hodnotenia programu.

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru Európskej komisie je zodpovedná za riadenie centralizovaných prvkov programu, medzi ktoré patria:

 • propagácia programu a príležitostí,
 • uverejňovanie výziev na predkladanie návrhov,
 • preskúmanie žiadostí o grant,
 • uzatváranie projektových zmlúv a monitorovanie projektov,
 • komunikácia výsledkov.

Agentúra EACEA a Komisia takisto uskutočňujú štúdie a výskum, ako aj správu a financovanie ďalších orgánov a sietí podporovaných z programu Erasmus+.

Podrobné informácie o správe programu Erasmus+ uverejňuje Európska komisia v ročných pracovných programoch.

Národné agentúry

V krajinách EÚ Komisia zveruje veľkú časť správy programu Erasmus+ národným agentúram. V krajinách mimo EÚ, a osobitne v oblasti vysokoškolského vzdelávania, túto úlohu plnia národné kancelárie Erasmus+.

Komisia poskytuje financovanie národným agentúram, ktoré používajú tieto prostriedky na riadenie decentralizovaných činností. Agentúry tak môžu prispôsobovať program národným systémom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Úlohou národných agentúr programu Erasmus+ je:

 • poskytovať informácie o programe,
 • preskúmavať žiadosti podané v danej krajine,
 • monitorovať a hodnotiť vykonávanie programu v danej krajine,
 • podporovať jednotlivcov a organizácie, aby sa zapojili do programu Erasmus+,
 • propagovať program a jeho činnosti na miestnej a národnej úrovni.

Tieto agentúry takisto podporujú účastníkov programu od podania žiadosti až po ukončenie projektu. Tiež spolupracujú s účastníkmi programu a ďalšími organizáciami v záujme podpory politiky EÚ v oblastiach, na ktoré sa program zameriava.

Národné kancelárie programu Erasmus+

V partnerských krajinách zapojených do programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania vykonávajú značnú časť práce národné kancelárie programu Erasmus+. Tieto kancelárie sú ústredným miestom pre všetkých záujemcov o účasť na programe Erasmus+ a ich úlohou je:

 • poskytovanie informácií o programe a kritériách výberu,
 • poskytovanie poradenstva a pomoci možným žiadateľom,
 • monitorovanie projektov Erasmus+,
 • podporovanie politického dialógu, štúdií a podujatí,
 • udržiavanie kontaktov s odborníkmi a miestnymi orgánmi,
 • monitorovanie rozvoja politiky.

Iné orgány

Program Erasmus+ podporujú aj rôzne ďalšie organizácie, medzi nimi aj: