Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Как се управлява програмата?

Програмата „Еразъм+“ се управлява от Европейската комисия (изпълнителният орган на ЕС), Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура, няколко национални агенции в държави по програмата и няколко национални офиса в някои държави партньори.

Европейската комисия

Европейската комисия извършва цялостното управление на програмата, включително:

 • Управление на бюджета
 • Определяне на приоритетите
 • Идентифициране на целите и критериите на програмата
 • Надзор и насоки за изпълнението
 • Последващи действия и оценка на програмата

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на Европейската комисия отговаря за управлението на „централизираните“ елементи на програмата, включително:

 • Популяризиране на програмата и възможностите
 • Публикуване на покани за представяне на предложения
 • Преглед на исканията за безвъзмездни средства
 • Сключване на договори и надзор на проектите
 • Съобщаване на резултатите

Изпълнителната агенция и Комисията също така провеждат проучвания и изследвания, както и управление и финансиране на други органи и мрежи, подкрепяни от програмата „Еразъм+“.

Подробна информация за управлението на програмата „Еразъм+“ може да се намери в годишните работни програми, публикувани от Европейската комисия.

Националните агенции

В страните от ЕС Комисията е поверила голяма част от управлението на „Еразъм+“ на националните агенции. Извън ЕС и по-специално в областта на висшето образование тази роля се изпълнява от Националните бюра на програма „Еразъм+“.

Комисията предоставя финансиране на националните агенции, които използват средствата, за да управляват „децентрализираните“ дейности на програмата. Това позволява на агенциите да адаптират програмата си според нуждите на своите национални системи за образование, обучение и младеж.

Националните агенции отговарят за:

 • Предоставяне на информация за програмата
 • Преглед на кандидатурите, подадени в тяхната държава
 • Мониторинг и оценяване на изпълнението на програмата в съответните държави
 • Подкрепа за хората и организациите, участващи в „Еразъм+“
 • Популяризиране на програмата и нейните дейности на местно и национално равнище

Тези агенции оказват и подкрепа на бенефициерите по програмата от етапа на кандидатстване до края на проекта. Те работят също с бенефициерите и други организации в подкрепа на политиката на ЕС в области, подпомагани от програмата.

Национални бюра на програма „Еразъм+“

Извън ЕС в държавите партньори, участващи в „Еразъм+“ в областта на висшето образование, голяма част от работата на националните агенции се извършва от националните бюра на програма „Еразъм+“. Тези бюра са отправна точка за всеки, който има намерение да участва в „Еразъм+“, и отговарят за:

 • Предоставяне на информация за програмата и за това кой може да участва в нея
 • Предоставяне на съвети и съдействие на потенциалните кандидати
 • Мониторинг на проектите по програма „Еразъм+“
 • Подкрепа на политическия диалог, проучвания и прояви
 • Поддържане на контакти с експерти и местни власти
 • Наблюдение на политическите тенденции

Други органи

Различни други организации също подкрепят програмата: