Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuidas programmi „Erasmus+“ juhitakse

Programmi „Erasmus+“ haldavad Euroopa Komisjon (ELi täitevorgan), Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA), programmiriikides asuvad riiklikud bürood ning osades partnerriikides asuvad riiklikud ametid.

Euroopa Komisjon

Programmi üldise juhtimise eest vastutab Euroopa Komisjon, sealhulgas teeb ta järgmist:

 • haldab eelarvet;
 • seab prioriteete;
 • määrab kindlaks programmi eesmärgid ja kriteeriumid;
 • suunab rakendamist ja teostab selle üle järelevalvet;
 • tegeleb programmi järelmeetmete ja hindamisega.

Euroopa Komisjoni Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) vastutab programmi „tsentraliseeritud“ elementide haldamise eest, sealhulgas teeb ta järgmist:

 • edendab programmi ja võimalusi;
 • käivitab projektikonkursse;
 • vaatab läbi toetusetaotlusi;
 • sõlmib lepinguid ja teostab projektide üle järelevalvet;
 • teavitab tulemustest.

EACEA ja komisjon viivad läbi ka uuringuid ning haldavad ja rahastavad teisi programmi „Erasmus+“ toetatavaid asutusi ja võrgustikke.

Üksikasjalik teave programmi „Erasmus+“ haldamise kohta on kättesaadav Euroopa Komisjoni avaldatud iga-aastastes tööprogrammides.

Riiklikud bürood

ELi liikmesriikides usaldab komisjon suure osa programmi „Erasmus+“ haldamisest riiklikele büroodele. Väljaspool ELi ja eelkõige kõrghariduse valdkonnas täidavad seda rolli programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid.

Komisjon rahastab riiklikke büroosid, kes kasutavad neid vahendeid programmi detsentraliseeritud tegevuse haldamiseks. See võimaldab büroodel kohandada programmi vastavalt oma riiklikele haridus-, koolitus- ja noorsootöösüsteemidele.

Riiklikud bürood vastutavad järgmise eest:

 • jagavad programmi kohta infot;
 • vaatavad läbi nende riigis esitatud taotlused;
 • jälgivad ja hindavad programmi elluviimist nende riigis;
 • toetavad programmis „Erasmus+“ osalevaid inimesi ja organisatsioone;
 • edendavad programmi ja selle tegevust kohalikul ja riiklikul tasandil.

Nimetatud bürood toetavad ka programmi toetusesaajaid alates taotluse esitamise etapist kuni projekti lõpuni. Samuti teevad nad koostööd toetusesaajate ja muude organisatsioonidega, et toetada ELi poliitikat programmiga toetatavates valdkondades.

Programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid

Väljaspool ELi programmis „Erasmus+“ kõrghariduse valdkonnas osalevates partnerriikides teevad suure osa riiklike büroode tööst programmi „Erasmus+“ riiklikud ametid. Need ametid on teabekeskuseks kõigile, kes kavatsevad programmis „Erasmus+“ osaleda, ning vastutavad järgmise eest:

 • teabe andmine programmi kohta ja selle kohta, kes võivad selles osaleda;
 • potentsiaalsete taotlejate nõustamine ja abistamine;
 • programmi „Erasmus+“ projektide järelevalve;
 • poliitilise dialoogi, uuringute ja ürituste toetamine;
 • kontaktide säilitamine ekspertide ja kohalike ametiasutustega;
 • poliitiliste arengute jälgimine.

Muud organid

Programmi toetavad ka mitmed muud organisatsioonid, sealhulgas:

 • Eurydice võrgustik – annab teavet riikliku hariduspoliitika ja -süsteemide kohta
 • eTwinning – koolitöötajate koostööpõhine veebiplatvorm, mis pakub ka vahendeid, tuge ja teenuseid
 • EPALE – Euroopa täiskasvanuõppe elektrooniline platvorm on selles sektoris tegutsevate töötajate ja spetsialistide kogukond
 • Kõrgharidusreformi ekspertide võrgustik – toetab poliitika väljatöötamist ja dialoogi, programmi „Erasmus+“ projektidest teavitamist ning koolitust ja nõustamist partnerriikides
 • Euroguidance – riiklike ressursi- ja teabekeskuste võrgustik hariduse ja tööhõive valdkonnas tegutsevatele isikutele ja poliitikakujundajatele
 • Riiklikud akadeemilise tunnustamise teabekeskused (NARIC) – annavad teavet diplomite ja välismaal veedetud õpiaja tunnustamise kohta, samuti nõu välismaal õppimise kohta
 • Euroopa kutsehariduse ja -õppe ainepunktide süsteem – parandab kutseharidust ja -õpet tõhusa poliitikakujundamise kaudu
 • SALTO-Youthi teabekeskused – pakuvad vahendeid ja tegevusi noorsootööks, koolituseks ja võrgustike loomiseks, toetavad programmi „Erasmus+“ projekte ning tegelevad programmi „Erasmus+“ partnerite leidmisega
 • Eurodeski võrgustik – pakub noortele teabeteenuseid hariduse, koolituse ja noorte võimaluste kohta
 • Youth Wiki – annab teavet noori toetavate riiklike struktuuride, poliitika ja meetmete kohta