Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kaip programa valdoma?

Programą „Erasmus+“ valdo Europos Komisija (vykdomoji ES institucija), Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA), nacionalinės agentūros programos šalyse ir nacionaliniai biurai kai kuriose šalyse partnerėse.

Europos Komisija

Europos Komisija atsako už bendrą programos valdymą:

 • tvarko biudžetą;
 • nustato prioritetus;
 • nustato programos tikslus ir kriterijus;
 • vadovauja įgyvendinimui ir jį stebi;
 • imasi tolesnių su programa susijusių veiksmų ir ją vertina.

Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) atsako už centralizuotų programos elementų valdymą:

 • viešina programą ir galimybes;
 • skelbia kvietimus teikti paraiškas;
 • vertina dotacijų prašymus;
 • sudaro sutartis dėl projektų ir juos stebi;
 • skleidžia rezultatus.

EACEA ir Komisija taip pat atlieka studijas ir mokslinius tyrimus ir valdo bei finansuoja kitus pagal programą „Erasmus+“ remiamus organus ir tinklus.

Išsamios informacijos apie programos „Erasmus+“ valdymą pateikiama Komisijos skelbiamose metinėse darbo programose.

Nacionalinės agentūros

ES šalyse Komisija didelę dalį programos „Erasmus+“ valdymo užduočių yra patikėjusi nacionalinėms agentūroms. Ne ES šalyse ir ypač aukštojo mokslo srityje šias užduotis atlieka nacionaliniai „Erasmus+“ biurai.

Komisija teikia finansavimą nacionalinėms agentūroms, o šios naudoja tas lėšas decentralizuotai programos veiklai valdyti. Tokiu būdu agentūros gali pritaikyti programą prie savo šalių švietimo, mokymo ir jaunimo sistemų.

Nacionalinės agentūros atsako už tokias užduotis:

 • teikia informaciją apie programą;
 • nagrinėja jų šalyse pateiktas paraiškas;
 • stebi ir vertina programos įgyvendinimą jų šalyje;
 • teikia paramą programoje „Erasmus+“ dalyvaujantiems asmenims ir organizacijoms;
 • viešina programą ir jos veiklą vietos ir nacionaliniu lygmenimis.

Šios agentūros taip pat padeda paramos pagal programą gavėjams nuo paraiškų teikimo etapo iki projekto pabaigos. Be to, jos bendradarbiauja su paramos gavėjais ir kitomis organizacijomis siekdamos padėti įgyvendinti pagal programą remiamų sričių ES politiką.

Nacionaliniai „Erasmus+“ biurai

Už ES ribų, programoje „Erasmus+“ aukštojo mokslo srityje dalyvaujančiose šalyse partnerėse, didelę dalį nacionalinių agentūrų darbo atlieka nacionaliniai „Erasmus+“ biurai. Šie biurai yra pagrindinis informacijos punktas visiems norintiems dalyvauti programoje Erasmus+. Jie atsako už tokias užduotis:

 • teikia informaciją apie programą ir dalyvavimo galimybes;
 • konsultuoja galimus pareiškėjus ir teikia jiems pagalbą;
 • stebi „Erasmus+“ projektus;
 • teikia paramą politiniam dialogui, tyrimams ir renginiams;
 • palaiko ryšius su ekspertais ir vietos institucijomis;
 • stebi politikos pokyčius.

Kiti organai

Yra įvairių kitų organizacijų, kurios taip pat padeda įgyvendinti programą.