Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ -ohjelman hallinnointi

Erasmus+ -ohjelmaa hallinnoivat Euroopan komissio (EU:n toimeenpaneva elin), koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto (EACEA), joukko kansallisia toimistoja ohjelmamaissa ja joukko kansallisia yhteyspisteitä eräissä kumppanimaissa.

Euroopan komissio

Euroopan komissio vastaa Erasmus+ -ohjelman yleisestä hallinnoinnista. Komissio

 • hallinnoi määrärahoja
 • asettaa painopisteet
 • asettaa tavoitteet ja kriteerit
 • ohjaa ja seuraa täytäntöönpanoa
 • huolehtii jatkotoimista ja ohjelman arvioinnista.

Euroopan komission koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto (EACEA) vastaa Erasmus+ -ohjelman keskitettyjen toimien toteutuksesta. Sen tehtävänä on

 • tehdä ohjelmaa ja toimia tunnetuksi
 • julkistaa ehdotuspyyntöjä
 • arvioida tukihakemukset
 • tehdä sopimuksia hankkeista ja seurata niitä
 • tiedottaa tuloksista.

EACEA ja komissio tekevät myös selvityksiä ja tutkimuksia sekä hallinnoivat ja rahoittavat muita ohjelmasta tuettuja elimiä ja verkostoja.

Yksityiskohtaisia tietoja ohjelman hallinnoinnista on Euroopan komission julkaisemissa vuotuisissa toimintaohjelmissa.

Kansalliset toimistot

EU-maissa komissio on uskonut Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnin pitkälti kansallisille toimistoille. EU:n ulkopuolella ja varsinkin korkeakoulutuksen alalla tätä tehtävää suorittavat kansalliset Erasmus+ -yhteyspisteet.

Komissio rahoittaa kansallisia toimistoja, jotka käyttävät varat ohjelman hajautettujen toimien hallinnointiin. Näin toimistot voivat ottaa toimissa huomioon oman maansa koulutus- ja nuorisoalan järjestelmien erityispiirteet.

Kansallisten toimistojen tehtävänä on

 • tarjota tietoa Erasmus+ -ohjelmasta
 • käsitellä omassa maassaan jätetyt hankehakemukset
 • seurata ja arvioida ohjelman toimeenpanoa omassa maassaan
 • tarjota taustatukea ohjelmaan osallistuville yksityishenkilöille ja organisaatioille
 • tehdä ohjelmaa ja sen toimia tunnetuksi paikallisella ja kansallisella tasolla.

Kansalliset toimistot tarjoavat taustatukea tuensaajille aina hakumenettelystä hankkeen päättymiseen asti. Lisäksi ne tukevat yhteistyössä tuensaajien ja muiden organisaatioiden kanssa EU:n toimien toteuttamista ohjelmasta tukea saavilla aloilla.

Kansalliset Erasmus+ -yhteyspisteet

Kansalliset Erasmus+ -yhteyspisteet panevat Erasmus+ -ohjelmaa täytäntöön korkeakoulutuksen alalla ohjelmaan osallistuvissa EU:n ulkopuolisissa kumppanimaissa. Ne toimivat yhteyspisteinä ohjelmaan osallistuville tahoille, ja niiden tehtävänä on

 • tarjota tietoa ohjelmasta ja osallistumismahdollisuuksista
 • neuvoa ja avustaa mahdollisia hakijoita
 • seurata hankkeiden etenemistä
 • edistää poliittista vuoropuhelua, tutkimusten tekoa ja tapahtumien järjestämistä
 • pitää yhteyttä asiantuntijoihin ja paikallisviranomaisiin
 • seurata korkeakoulupolitiikan kehitystä.

Muut elimet

Ohjelman toteuttamiseen osallistuu myös useita muita organisaatioita: