Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus + umožňuje organizáciám vyslať žiakov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na študijný pobyt do zahraničia. Zamestnancom ponúka možnosť absolvovať odbornú prípravu, prípadne učiť.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré chcú využiť tieto možnosti, sa môžu prihlásiť ako individuálna organizácia odborného vzdelávania alebo ako súčasť národného konzorcia pre mobility (skupiny organizácií riadenej jedinou koordinačnou organizáciou).

Tieto organizácie patria do jednej z týchto štyroch hlavných kategórií:

  • žiadateľské organizácie – sú zodpovedné za uplatňovanie a riadenie projektu a takisto môžu vystupovať ako vysielajúca organizácia,
  • vysielajúce organizácie – sú zodpovedné za výber žiakov/zamestnancov OVP, ktorí sa zúčastnia zahraničného pobytu, a za riadenie grantových platieb,
  • prijímajúce organizácie – sú zodpovedné za prijímanie žiakov/zamestnancov OVP zo zahraničia a poskytnutie študijného programu, resp. programu stáže,
  • sprostredkovateľské organizácie – sú partnermi v konzorciu pre mobility a môžu sa podieľať na podpore a uľahčovaní práce konzorcia.

Zúčastnenými organizáciami môžu byť verejné alebo súkromné organizácie zriadené v krajine účastniacej sa programu, ktoré sa môžu prihlásiť buď individuálne, alebo ako člen národného konzorcia pre mobility.

Organizácie žiadajúce o grant v rámci konzorcia musia mať sídlo v tej istej krajine účastniacej sa programu a musia byť identifikované už počas fázy podania žiadosti. Konzorciá musia zahŕňať aspoň tri organizácie.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Organizácie môžu poskytovať možnosť štúdia v zahraničí pre učňov a študentov, a to buď na pracovisku, alebo v škole OVP .

Zamestnanci môžu byť vyslaní do podniku alebo organizácie, kde môžu učiť, poskytovať odbornú prípravu alebo sa sami vzdelávať.

Organizácie, ktoré majú v úmysle vysielať alebo prijímať študentov alebo zamestnancov, sa musia vopred dohodnúť na činnostiach a vymedziť:

Na tento účel slúži zmluva o štúdiu (v prípade študentov) a zmluva o mobilite (v prípade zamestnancov).

Študenti a zamestnanci, ktorí v rámci programu Erasmus+ strávia v zahraničí viac ako mesiac, sú oprávnení na jazykovú podporu.

Ako podať žiadosť?

Za proces podávania žiadosti zodpovedá národná agentúra krajiny, v ktorej má žiadateľská organizácia alebo konzorcium sídlo.

Organizácia alebo konzorcium môžu podať žiadosť len raz za výberové kolo, ale organizácie môžu byť súčasťou viacerých samostatných konzorcií, ktoré predkladajú svoje žiadosti v rovnakom čase.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+. Podrobné informácie o kritériách poskytnutia grantu, kritériách oprávnenosti a pravidlách financovania nájdete v oddiele B.

Národné agentúry (v prípade krajín účastniacich sa programu) a národné kancelárie (v prípade partnerských krajín) vám poskytnú viac informácií.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.