Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Profesinio mokymo įstaigose besimokantys asmenys ir šių įstaigų darbuotojai

Kokių galimybių esama?

Pagal programą „Erasmus+“ organizacijoms suteikiama galimybė siųsti profesinio mokymo įstaigose besimokančius asmenis atlikti praktikos, o darbuotojus – mokyti arba mokytis į užsienį.

Kaip tai veikia?

Pasinaudoti šiomis galimybėmis norinti organizacija gali teikti paraišką kaip atskira profesinio mokymo organizacija arba kaip nacionalinio judumo konsorciumo, t. y. organizacijų grupės, kuriai vadovauja viena koordinuojančioji organizacija, dalis.

Šios organizacijos priskiriamos vienai iš keturių pagrindinių kategorijų:

  • paraišką teikianti organizacija, atsakinga už paraiškos teikimą ir projekto valdymą, galinti veikti ir kaip siunčiančioji organizacija;
  • siunčiančioji organizacija, atsakinga už profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir (arba) šių įstaigų darbuotojų, kurie bus siunčiami į užsienį, atranką ir tvarkanti dotacijų išmokas;
  • priimančioji organizacija, atsakinga už profesinio mokymo įstaigose besimokančių asmenų ir (arba) šių įstaigų darbuotojų iš užsienio priėmimą ir mokymosi ir (arba) praktikos programos parengimą;
  • tarpininkaujanti organizacija – kaip judumo konsorciumo partnerė, tarpininkaujanti organizacija gali suteikti konsorciumui pagalbos ir palengvinti jo darbą.

Dalyvaujančios organizacijos gali būti programos šalyje įsteigtos viešosios arba privačiosios organizacijos. Jos gali teikti paraišką individualiai arba kaip nacionalinio judumo konsorciumo dalis.

Paraišką kaip konsorciumo narės teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos toje pačioje programos šalyje ir visos turi būti nurodytos paraiškos teikimo etapu. Konsorciumą turi sudaryti ne mažiau kaip trys organizacijos.

Ką dar reikėtų žinoti?

Organizacijos gali suteikti galimybių ir pameistriams, ir moksleiviams mokytis užsienyje – darbo vietoje arba profesinio mokymo įstaigoje.

Darbuotojai gali būti siunčiami į įmonę arba organizaciją mokyti arba mokytis.

Siųsti arba priimti moksleivius arba darbuotojus ketinančios organizacijos iš anksto turi susitarti dėl vykdytinos veiklos, t. y. apibrėžti:

Tuo tikslu su moksleiviais sudaromas mokymosi susitarimas, o su darbuotojais – judumo susitarimas.

Į užsienį pagal programą „Erasmus+“ ilgiau kaip mėnesiui išvykstantys moksleiviai arba darbuotojai turi teisę gauti kalbinę paramą.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškų teikimo procesą administruoja tos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija arba konsorciumas, nacionalinė agentūra.

Organizacija arba konsorciumas per kiekvieną atranką gali pateikti tik vieną paraišką, bet organizacijos gali priklausyti keliems atskiriems konsorciumams, kurie visi gali teikti paraiškas tuo pačiu metu.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie šias galimybes šaltinis. Išsami informacija apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles pateikiama B dalyje.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba šalyse partnerėse įsteigti nacionaliniai biurai (jei yra).

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.