Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje organizacjom możliwość wysyłania na szkolenia osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz swoich pracowników, którzy mogą także zostać wysłani jako prowadzący szkolenia.

Jak to działa?

Organizacje zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłosić jako indywidualna organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego lub jako członek „krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności”, czyli grupy organizacji, którą zarządza jedna instytucja koordynująca.

Organizacje te należą do jednej z czterech następujących kategorii:

  • organizacje składające wnioski – odpowiedzialne za złożenie wniosku dotyczącego projektu i zarządzanie nim; mogą występować również w charakterze organizacji wysyłających
  • organizacje wysyłające – odpowiedzialne za selekcję osób uczących się i pracowników, którzy zostaną wysłani za granicę w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz zarządzanie wypłatą dotacji
  • organizacje przyjmujące – odpowiedzialne za przyjęcie w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego osób uczących się i pracowników z zagranicy i zapewnienie programu studiów lub stażu
  • organizacje pośredniczące – są partnerami w ramach konsorcjum mobilności i mogą wspierać oraz usprawniać jego działalność.

Organizacją uczestniczącą może być organizacja publiczna lub prywatna ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie. Może ona złożyć wniosek jako indywidualna organizacja lub jako członek krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności.

Wszystkie organizacje składające wniosek jako konsorcjum muszą mieć siedzibę w tym samym kraju uczestniczącym w programie i muszą być wskazane na etapie składania wniosku. Konsorcja muszą składać się z co najmniej trzech organizacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Organizacje mogą oferować zarówno praktykantom, jak i osobom uczącym się pobyty za granicą w celach edukacyjnych w miejscu pracy lub w szkole kształcenia i szkolenia zawodowego .

Podobnie pracownicy mogą zostać wysłani do przedsiębiorstwa lub organizacji w celu prowadzenia zajęć bądź szkoleń lub uczestniczenia w szkoleniach.

Organizacje wysyłające lub przyjmujące osoby uczące się lub pracowników muszą wcześniej uzgodnić działania, jakie mają zostać podjęte, określając przy tym:

W przypadku osób uczących się reguluje to porozumienie o programie zajęć, a w przypadku pracowników – porozumienie o mobilności.

Osoby uczące się lub pracownicy spędzający co najmniej jeden miesiąc za granicą w ramach programu Erasmus+ kwalifikują się do otrzymania wsparcia językowego.

Jak złożyć wniosek?

Za rozpatrywanie wniosków odpowiada agencja krajowa kraju, w którym siedzibę mają organizacja lub konsorcjum składające wniosek.

Organizacja lub konsorcjum mogą złożyć tylko jeden wniosek w jednej rundzie projektów, ale organizacje mogą należeć do kilku różnych krajowych konsorcjów, które składają wnioski w tym samym czasie.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat wyżej wymienionych możliwości jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania dofinansowania, kryteriów kwalifikowalności i zasad finansowania można znaleźć w części B.

Więcej informacji udzielają agencje krajowe lub w przypadku krajów partnerskich – biura krajowe (o ile istnieją).

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.