Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение

Какви са възможностите?

„Еразъм+“ дава възможност на организациите да изпращат учащи или преподаватели в сферата на професионалното образование и обучение в чужбина за получаване или предоставяне на обучения.

Как функционира?

Организациите, желаещи да участват в тези възможности, могат да кандидатстват като отделни организации за професионално образование или като част от „национален консорциум за мобилност“, който представлява група от организации, управлявана от една координираща организация.

Тези организации попадат в една от следните четири основни категории:

  • Кандидатстващи организации — отговарят за подаване на кандидатурата и управление на проекта, но могат да действат и като изпращаща организация;
  • Изпращащи организации — отговарят за подбора на изпращаните в чужбина преподаватели и служители в сферата на професионалното образование и обучение и за управлението на плащанията на безвъзмездни средства;
  • Приемащи организации — отговарят за приемане на учащи и служители от чужбина в сферата на професионалното образование и обучение и за предлагане на програма за обучение/стаж;
  • Организации посредници — като партньори в консорциум за мобилност, посредниците могат да подпомагат и улесняват работата на консорциума.

Участващите организации могат да бъдат публични или частни организации в държава по програмата и могат да кандидатстват поотделно или като част от национален консорциум за мобилност.

Организациите, кандидатстващи като консорциум, трябва всички да са установени в една и съща държава по програмата и да бъдат идентифицирани в момента на кандидатстване. Консорциумите трябва да се състоят от поне три организации.

Какво друго трябва да знаете?

Организациите могат да предоставят възможности за чираци и за студенти на работното място или в училище за професионално образование и обучение .

По същия начин могат да бъдат изпратени служители в предприятие или организация, за да преподават, обучават или за да се обучават.

Организациите, планиращи да изпращат или приемат учащи или служители трябва да се споразумеят предварително за дейностите, които ще се извършат, като определят:

Това се прави чрез споразумение за обучение за учащите и споразумение за мобилност за членовете на персонала.

Тези от тях, които прекарат повече от месец в чужбина в рамките на „Еразъм+“, имат право на езикова подкрепа.

Как се кандидатства?

Процесът на кандидатстване се управлява от националната агенция в страната, в която са установени кандидатстващата организация или консорциумът.

Дадена организация или консорциум може да кандидатстват само веднъж по време на даден кръг на подбор, но организациите могат да бъдат част от няколко консорциума, кандидатстващи по едно и също време.

Научете повече

Ръководството за програма „Еразъм+“ е основният източник на информация за тези възможности. Подробна информация за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране.ще намерите в Част Б.

Националните агенции, или в държавите партньори — националните бюра, когато има такива, също предлагат допълнителна информация.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.