Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpilased ja töötajad

Võimalused

Erasmus+ pakub kutseharidus- ja koolitusasutustele võimalust saata oma õpilasi või töötajaid koolitusele välismaale või kutsuda välismaalt koolitajaid oma asutusse.

Kuidas see toimib?

Toetust saab taotleda eraldiseisva kutseõppeorganisatsioonina või riikliku õpirände konsortsiumi liikmena. Konsortsium on organisatsioonide rühm, mida juhib koordineeriv organisatsioon.

Organisatsioonid jagunevad nelja peamisse kategooriasse:

  • taotlev organisatsioon – vastutab taotluse esitamise ja projekti juhtimise eest, kuid võib olla ka lähetav organisatsioon;
  • lähetav organisatsioon – vastutab kutseharidus- või -koolitusasutusest välismaale saadetavate õpilaste või töötajate väljavalimise ja neile toetuse maksmise eest;
  • vastuvõttev organisatsioon – vastutab välismaalt saabuvate kutseharidus- või -koolitusasutuse õpilaste või töötajate vastuvõtmise ning neile pakutava õppe- või praktikaprogrammi eest;
  • vahendusorganisatsioon – õpirände konsortsiumi partneritena toetavad vahendusorganisatsioonid konsortsiumi tööd ja aitavad sellele kaasa.

Osaleda saavad programmiriigis asuvad avaliku või erasektori organisatsioonid. Taotluse saab esitada eraldiseisva organisatsioonina või riikliku õpirände konsortsiumi liikmena.

Organisatsioonid, kes esitavad taotluse konsortsiumina, peavad kõik asuma ühes ja samas programmiriigis ning nende nimed peavad olema taotluses märgitud. Konsortsiumisse kuulub vähemalt kolm organisatsiooni.

Mida peaksite veel teadma?

Organisatsioonid saavad pakkuda välismaal õppimise võimalust nii õpipoistele kui ka õpilastele. Õppetöö toimub töökohal või kutseharidus- või -koolitusasutuses .

Samamoodi saab töötajaid saata välismaa organisatsiooni või ettevõttesse koolitusele, õpetama või koolitust pakkuma.

Organisatsioonid, kes kavatsevad töötajaid või õpilasi välismaale saata või vastu võtta, peavad kavandatava tegevuse eelnevalt kokku leppima, määrates kindlaks:

  • tegevuse oodatavad tulemused;
  • omandatud teadmiste ja oskuste ametliku tunnustamise tingimused (nt Euroopa ainepunktide süsteemi (ECTS) raames);
  • kõikide lepinguosaliste õigused ja kohustused.

Selleks sõlmitakse õpilasega õppeleping ning töötajaga liikuvusleping.

Õpilastel ja töötajatel, kes viibivad Erasmus+ õpirände käigus välismaal kauem kui üks kuu, on õigus saada keeleõppetoetust.

Kuidas taotleda?

Taotlemist haldab taotleva organisatsiooni või konsortsiumi asukohariigi riiklik büroo.

Iga organisatsioon ja konsortsium saab igas taotlusvoorus toetust taotleda ainult ühe korra, kuid organisatsioonid võivad kuuluda korraga mitmesse konsortsiumi, kes esitavad taotluse ühes ja samas voorus.

Lisateave

Põhiteabe taotlemisvõimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Üksikasjalik teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Teavet saab ka riiklikelt büroodelt ja partnerriikide puhul riiklikelt ametitelt (kui need on olemas).