Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

PIA izglītojamās personas un personāla locekļi

Kādas ir piedāvātās iespējas?

Organizācijām ir iespēja nosūtīt profesionālās izglītības un apmācības (PIA) apguvējus uz mācībām un personāla locekļus mācību nodrošināšanai vai uz mācībām.

Kā tas darbojas?

Organizācijas, kuras vēlas izmantot šīs iespējas, var pieteikties kā individuālas profesionālās izglītības organizācijas vai kā dalībniecesvalsts mobilitātes konsorcijā”, t.i., organizāciju grupā, ko vada viena koordinējošā organizācija.

Šīs organizācijas atbilst vienai no četrām šādām kategorijām:

  • pieteikuma iesniedzējas organizācijas: iesniedz pieteikumu un vada projektu, bet tās var būt arī nosūtošās organizācijas;
  • nosūtošās organizācijas: atlasa PIA apguvējus vai personāla locekļus nosūtīšanai uz ārzemēm un pārvalda subsīdiju maksājumus;
  • uzņemošās organizācijas: uzņem PIA apguvējus vai personāla locekļus no citām valstīm un piedāvā studiju/prakses programmu;
  • starpniekorganizācijas: kā partneri var palīdzēt mobilitātes konsorcijam, sekmējot tā darbu.

Organizācijas, kuras piedalās, var būt publiskas vai privātas, un tām ir jābūt reģistrētām kādā programmas valstī. Tās var pieteikties individuāli vai kā valsts mobilitātes konsorcija dalībnieces.

Organizācijām, kuras vēlas piedalīties konsorcijā, visām jābūt reģistrētām tajā pašā programmas valstī un norādītām pieteikumā. Konsorcija sastāvā ir jābūt vismaz trijām organizācijām.

Kas vēl ir jāzina?

Organizācijas var piedāvāt mācekļiem un studentiem iespēju mācīties ārzemēs kādā uzņēmumā vai profesionālās izglītības un apmācības iestādē.

Tāpat šo iestāžu personālu var nosūtīt uz uzņēmumu vai organizāciju, lai tur pasniegtu, nodrošinātu mācības vai piedalītos tajās.

Organizācijām, kuras vēlas nosūtīt vai uzņemt studentus vai darbiniekus, jau iepriekš ir jānosaka darbības, kuras tiks organizētas, precizējot:

Šie precizējumi parādās mācību līgumā (studentiem) vai mobilitātes līgumā (personālam).

Studenti un personāla locekļi, kas uzturas ārzemēs ilgāk par mēnesi, var izmantot lingvistisko atbalstu.

Kā pieteikties?

Procedūru vada tās valsts nacionālā aģentūra, kurā ir reģistrēta kandidējošā organizācija vai konsorcijs.

Organizācija vai konsorcijs vienā atlases posmā drīkst pieteikties tikai vienreiz, bet organizācijas var piedalīties dažādos konsorcijos, kuri piesakās vienlaikus.

Uzzināt vairāk

Galvenais informācijas avots attiecībā uz šīm iespējām ir programmas “Erasmus+” vadlīnijas; to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Nacionālās aģentūras vai atsevišķās partnervalstīs nacionālie biroji var sniegt papildu informāciju.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for VET providers, available for download in all languages from the EU Publications Office.