Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Cieľom príležitostí v oblasti vzdelávacej mobility je podporiť mobilitu študentov, zamestnancov, stážistov, učňov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Úloha organizácií v tomto procese je organizovať tieto príležitosti pre jednotlivcov. Medzi prínosy pre organizácie patria lepšia schopnosť pôsobiť na medzinárodnej úrovni, kvalitnejšie riadiace schopnosti, prístup k väčšiemu počtu možností financovania a projektov, lepšia schopnosť pripraviť, riadiť a monitorovať projekty, atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov zo strany zúčastnených organizácií a možnosť rozvíjať inovačné projekty s partnermi z celého sveta.

Študenti a zamestnanci v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Organizácie môžu vysielať študentov a zamestnancov do zúčastnených krajín alebo ich z týchto krajín prijímať. Zamestnanci môžu vyučovať alebo poskytovať odbornú prípravu v zahraničí a študenti a doktorandi môžu v zahraničí absolvovať odbornú stáž alebo časť svojho štúdia.

Informácie o tom, ako byť hostiteľom študentov alebo ako ich vysielať do zahraničia

Akreditácia na Erasmus

Nástroj pre organizácie, ktoré sa chcú otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci. Akreditácia je otvorená pre všetky organizácie, ktoré chcú organizovať aktivity v rámci mobility pravidelne.

Informácie o postupe akreditácie

Učiaci sa v odbornom vzdelávaní a príprave a zamestnanci

Organizácie môžu vysielať učňov a študentov na odborné stáže v zahraničí alebo ich zo zahraničia prijímať, ako aj vysielať zamestnancov na účely výučby alebo odbornej prípravy.

Informácie o príležitostiach pre organizácie OVP

Zamestnanci v oblasti školského vzdelávania

Školy môžu vysielať a prijímať zamestnancov na účely výučby a profesionálneho rozvoja.

Informácie o príležitostiach pre organizácie školského vzdelávania

Zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých

Príležitosti sú k dispozícii pre organizácie vzdelávania dospelých, ktoré môžu vysielať alebo prijímať zamestnancov na účely výučby a odbornej prípravy, ako aj poskytovať kurzy.

Informácie o príležitostiach pre poskytovateľov vzdelávania dospelých

Mladí ľudia a pracovníci s mládežou

Organizácie môžu podať žiadosť, ak chcú realizovať projekty. V prípade mladých ľudí ide o mládežnícke výmeny, ktoré umožňujú skupinám mladých ľudí spoločne žiť a pracovať počas najviac troch týždňov. V prípade pracovníkov s mládežou sa projekty zameriavajú na odbornú prípravu a vytváranie sietí.

Informácie o príležitostiach pre skupiny mladých ľudí