Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus (EMDM).

Profil žiadateľa

 • Žiadosť môže podať každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v programovej alebo partnerskej krajine
 • 1 príjemca (dohoda o grante s jedným príjemcom), ktorý mobilizuje skupinu iných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania s cieľom zriadiť konzorcium.

Trvanie: 15 mesiacov

Grant EÚ: jednorazová suma 60 000 EUR

Čo sú opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus?

Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus sú novinkou v rámci Erasmus+ v roku 2021. Tieto projekty podporujú navrhovanie kvalitných študijných magisterských študijných programov, ktoré spoločne realizuje medzinárodné konzorcium inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z rôznych krajín sveta. V prípade potreby sa do nich môžu zapojiť aj iní partneri z oblasti vzdelávania, prípadne z iných oblastí so špecifickými odbornými znalosťami v príslušných študijných/odborných oblastiach.

Opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus uľahčujú vytváranie takýchto medzinárodných partnerstiev a podnecujú tak inštitúcie vysokoškolského vzdelávania k tomu, aby vyvíjali nové, inovatívne a vysoko integrované magisterské programy. Ich cieľom je zapojiť krajiny zúčastňujúce sa na programe, inštitúcie a/alebo tematické oblasti, ktoré sú nedostatočne zastúpené v doposiaľ financovanom spoločnom magisterskom študijnom programe Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Činnosti a výsledky

Na konci projektu sa zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania dohodnú na týchto základných spoločných mechanizmoch týkajúcich sa pripravovaného magisterského študijného programu:

 • spoločné postupy podávania žiadostí, prijímania, výberu a monitorovania študentov,
 • pravidlá a postupy skúšania študentov a hodnotenia ich výkonu,
 • návrh spoločného programu a integrovaných aktivít výučby/odbornej prípravy,
 • spoločné služby ponúkané študentom,
 • spoločné propagačné aktivity a aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia,
 • spoločné administratívne a finančné riadenie partnerstvom,
 • politika vydávania spoločných diplomov,
 • návrh dohody o partnerstve,
 • návrh spoločnej zmluvy so študentom.

Žiadosti a ďalšie informácie

Možnosti financovania na roky 2021 – 2027 a informácie o tom, ako podať žiadosť, sú oznámené na portáli Európskej komisie Financovanie a verejné súťaže.

Hľadajte príležitosti

Viac informácií o týchto príležitostiach nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ďalšie informácie

Related funding calls