Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi (EMIP).

Kas var pieteikties

 • Pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura augstākās izglītības iestāde, kas izveidota programmas valstī vai partnervalstī.
 • 1 saņēmējs (vienam saņēmējam paredzēts dotācijas nolīgums), kas mobilizē citu augstākās izglītības iestāžu (AII) grupu, lai izveidotu konsorciju.

Ilgums: 15 mēneši

ES dotācijas: fiksēta summa EUR 60 000

Kas ir “Erasmus Mundus” izstrādes pasākums?

2021. gadā “Erasmus+” ir jauni “Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi. Šie projekti atbalsta augsta līmeņa studiju programmu izstrādi maģistrantūras līmenī, ko kopīgi īsteno starptautisks AII konsorcijs no dažādām pasaules valstīm. Attiecīgā gadījumā var piedalīties citi izglītības un/vai ar izglītību nesaistīti partneri ar īpašu zinātību konkrētajās studiju/ profesionālās jomās.

“Erasmus Mundus” izstrādes pasākumi mudina augstākās izglītības iestādes izstrādāt jaunas, inovatīvas un cieši integrētas maģistra studiju programmas, veicinot šādu starptautisku partnerību izveidi. To mērķis ir iesaistīt programmas valstis, iestādes un/vai tematiskās jomas, kas līdz šim finansētajā “Erasmus Mundus” kopīgajā maģistra grāda programmā nav pietiekami pārstāvētas.

Darbības un rezultāti

Līdz projekta beigām iesaistītās AII būs vienojušās par turpmāk minētajiem kopīgajiem pamatmehānismiem izstrādes procesā esošajai maģistrantūras programmai:

 • kopīgas procedūras studentu pieteikumu iesniegšanai, uzņemšanai, atlasei un uzraudzībai,
 • studentu eksaminācijas un sekmju novērtēšanas noteikumi un procedūras,
 • kopīga programmas izstrāde un integrētas mācīšanas/apmācības darbības,
 • studentiem piedāvātie kopīgie pakalpojumi,
 • kopīga popularizēšanas un izpratnes veicināšanas stratēģija,
 • kopīga administratīvā un finanšu pārvaldība, ko veic partnerība,
 • kopīga politika attiecībā uz grādiem,
 • partnerības nolīguma projekts,
 • kopīga studiju līguma projekts.

Pieteikumi un plašāka informācija

Finansēšanas iespējas 2021.–2027. gadam un informācija par to, kā pieteikties, ir izziņotas Eiropas Komisijas Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā.

Meklējiet iespējas

Lai iegūtu detalizētu informāciju par šīm iespējām, lasiet “Erasmus+” programmas vadlīnijas.

Sīkāka informācija

Related funding calls