Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aliancie pre inovácie

Základné informácie

Cieľom aliancií pre inovácie je posilniť inovačnú kapacitu Európy prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce a toku poznatkov medzi vysokoškolským vzdelávaním, odborným vzdelávaním a prípravou (počiatočnou aj priebežnou), podnikmi a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Ich cieľom je tiež podporiť nové zručnosti a riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, a to vypracovaním nových učebných plánov pre vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie, prípravu a podporou rozvoja zmyslu pre iniciatívu a podnikateľského ducha v EÚ.

O aké činnosti ide

Príklady zahŕňajú:

Časť 1 (Aliancie pre vzdelávanie a podniky)

 • podpora inovácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania, prípravy a podnikania
 • rozvoj podnikania a zručností
 • podpora toku a výmeny poznatkov medzi vysokoškolským vzdelávaním, odborným vzdelávaním a prípravou a podnikaním

Časť 2 (Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností)

 • navrhovanie celoeurópskych strategických prístupov k sektorovej spolupráci v oblasti zručností
 • vypracovanie celoeurópskych základných študijných programov a programov odbornej prípravy v rámci celého odvetvia

Kto sa môže prihlásiť

Pre obe časti

Organizácie, ktoré majú záujem o účasť, to musia urobiť ako konzorcium.

Časť 1

 • musí pokrývať aspoň 4 programové krajiny a musí do toho byť zapojených minimálne 8 plnoprávnych partnerov
 • musí zahŕňať aspoň 3 podniky (alebo spoločnosti alebo reprezentatívne sprostredkovateľské organizácie, ako sú komory, odborové zväzy alebo odborové združenia) a 3 poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy (inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a/alebo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania) ako plnoprávnych partnerov
 • súčasťou každého návrhu by mala byť aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a jeden poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy v pozícii plnoprávneho partnera

Časť 2

 • musí zahŕňať aspoň 8 programových krajín a musí do toho byť zapojených minimálne 12 plnoprávnych partnerov
 • musí zahŕňať aspoň 5 aktérov na trhu práce (alebo spoločností alebo reprezentatívnych sprostredkovateľských organizácií, ako sú komory, odborové zväzy alebo odborové združenia) a 5 poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy (inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a/alebo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania) ako plnoprávnych partnerov
 • súčasťou každého návrhu by mala byť aspoň jedna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a jeden poskytovateľ odborného vzdelávania a prípravy v pozícii plnoprávneho partnera

Ako sa prihlásiť

Žiadosti by sa mali predkladať v rámci každoročných výziev na predkladanie návrhov, ktoré uverejňuje Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru.

Related funding calls