Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Savezi za inovacije

Što su savezi za inovacije?

Inovativni kapacitet Europe treba povećavati snažnijom suradnjom i protokom znanja između visokog obrazovanja, istraživačkih subjekata, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (inicijalnog i kontinuiranog), poduzeća i šire socioekonomske zajednice.

U okviru saveza za inovacije poticat će se razvoj novih vještina i raditi na problemu neusklađenosti ponuđenih i traženih vještina osmišljavanjem novih kurikuluma za visoko obrazovanje te strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Poticat će se razvoj inicijativnosti i poduzetnosti u cijelom EU-u.

Što je obuhvaćeno?

Neki primjeri:

Grupa 1 (Savezi za obrazovanje i poduzeća)

 • poticanje inovacija u visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju te poduzećima
 • razvoj poduzetništva i potrebnih vještina
 • poticanje protoka i razmjene znanja između strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja i poduzeća

Grupa 2 (Savezi za sektorsku suradnju u području vještina)

 • osmišljavanje paneuropskih strateških pristupa sektorskoj suradnji u području vještina
 • izrada europskih sektorskih kurikuluma i programa osposobljavanja.

Tko se može prijaviti?

Za obje grupe

Organizacije zainteresirane za sudjelovanje moraju nastupiti kao konzorcij.

Grupa 1

 • moraju biti obuhvaćene najmanje 4 zemlje sudionice programa i mora sudjelovati najmanje 8 punopravnih partnera
 • moraju biti uključena najmanje 3 poduzeća (ili trgovačka društva ili posredničke predstavničke organizacije, kao što su komore, sindikati ili udruge) i 3 pružatelja obrazovanja i osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje i/ili visoka učilišta) kao punopravni partneri
 • u svakom bi prijedlogu kao punopravni partneri trebali biti uključeni barem jedno visoko učilište i jedan pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Grupa 2

 • mora biti obuhvaćeno najmanje 8 zemalja sudionica programa i mora sudjelovati najmanje 12 punopravnih partnera
 • mora biti uključeno najmanje 5 dionika na tržištu rada (poduzeća ili trgovačka društva ili sektorske predstavničke organizacije, kao što su komore, sindikati ili udruge) i najmanje 5 pružatelja obrazovanja i osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje i/ili visoka učilišta) kao punopravni partneri
 • u svakom bi prijedlogu kao punopravni partneri trebali biti uključeni barem jedno visoko učilište i jedan pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Postupak prijave

Prijave treba podnijeti u okviru godišnjih poziva na podnošenje prijedloga koje objavljuje Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu.

Related funding calls