Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inovāciju alianses

Par inovāciju aliansēm

Inovāciju alianšu mērķis ir stiprināt Eiropas inovācijas spēju, nodrošinot ciešāku sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (gan sākotnējās, gan tālākizglītības) iestādēm, uzņēmumiem un plašāku sociālekonomisko vidi, tostarp pētniecības nozari.

Tās veicina arī jaunu prasmju apgūšanu un prasmju neatbilstības problēmas risināšanu, atbalstot jaunu augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības programmu izstrādi un sekmējot pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības gara attīstību Eiropas Savienībā.

Kādas darbības tās ietver

Piemēri:

1. daļa (Izglītības un uzņēmējdarbības alianses):

 • inovācijas veicināšana augstākajā izglītībā, profesionālajā izglītībā un apmācībā un uzņēmējdarbībā;
 • uzņēmējdarbības un prasmju attīstīšana;
 • zināšanu plūsmas un apmaiņas stimulēšana starp augstāko izglītību, profesionālo izglītību un apmācību un uzņēmējdarbību;

2. daļa (Alianses nozaru sadarbībai prasmju jomā):

 • Eiropas mēroga stratēģisko pieeju izstrāde nozaru sadarbībai prasmju jomā;
 • Eiropas nozaru izglītības mācību un apmācības pamatprogrammu izstrāde.

Kas var pieteikties

Uz abām daļām

Organizācijām, kas vēlas piedalīties, jāpiesakās kā konsorcijam.

1. daļa:

 • jāpārstāv vismaz četras programmas valstis un jāiesaista vismaz astoņi pilntiesīgi partneri;
 • kā pilntiesīgi partneri jāiekļauj vismaz trīs uzņēmumi (vai reprezentatīvas starpniekorganizācijas, kā kameras, arodbiedrības vai arodapvienības) un trīs izglītības un apmācības sniedzēji (PIA un/vai augstākās izglītības iestādes);
 • katrā priekšlikumā kā pilntiesīgs partneris būtu jāiekļauj vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens PIA sniedzējs.

2. daļa:

 • jāpārstāv vismaz astoņas programmas valstis un jāiesaista vismaz 12 pilntiesīgi partneri;
 • kā pilntiesīgi partneri jāiekļauj vismaz pieci tirgus dalībnieki (uzņēmumi vai rūpniecības vai nozares pārstāvji, kā kameras, arodbiedrības vai arodapvienības) un vismaz pieci izglītības un apmācības sniedzēji (PIA un/vai augstākās izglītības iestādes);
 • katrā priekšlikumā kā pilntiesīgs partneris būtu jāiekļauj vismaz viena augstākās izglītības iestāde un viens PIA sniedzējs.

Kā pieteikties

Pieteikumi jāiesniedz ikgadējos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, kurus publicē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra.

Related funding calls