Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovatsiooniliidud

Võimalusest lähemalt

Innovatsiooniliitude eesmärk on edendada Euroopa innovatsioonisuutlikkust tugevama koostöö ja teadmiste vahetamise kaudu kõrgkoolide, kutsehariduse ja -õppe (nii esma- kui ka jätku-kutseõppe) asutuste ja ettevõtjate vahel ning laiemas sotsiaal-majanduslikus keskkonnas; see hõlmab ka teadusuuringuid.

Samuti on innovatsiooniliitude eesmärk soodustada uute oskuste pakkumist ja viia oskused vastavusse tööturu vajadustega, töötades välja uusi kõrg- ja kutsehariduse õppekavasid, ning toetada ELis algatusvõime ja ettevõtlikku mõtteviisi arendamist.

Mida pakutakse?

Näiteks:

1. osa – haridus- ja ettevõtlusliidud

 • innovatsiooni edendamine kõrghariduses, kutsehariduses ja ettevõtluses
 • ettevõtlusvaimu ja -oskuste arendamine
 • kõrg- ja kutsekoolide ning ettevõtjate vahelise teadmistevahetuse soodustamine

2. osa (oskustealase valdkondliku koostöö liidud)

 • üleeuroopalise strateegilise lähenemisviisi väljatöötamine seoses oskustealase valdkondliku koostööga
 • sektoriüleste Euroopa põhiõppekavade ja koolitusprogrammide väljatöötamine

Kes võib esitada taotluse?

Mõlema osa puhul

Osalemisest huvitatud organisatsioonid peavad seda tegema konsortsiumina.

1. osa

 • konsortsium peab hõlmama vähemalt nelja programmiriiki ja vähemalt kaheksat täispartnerit ning
 • täispartneritena vähemalt kolme ettevõtjat (või äriühingut või neid esindavat vahendusorganisatsiooni, nagu kaubanduskojad, ametiühingud või kutseorganisatsioonid) ning kolme hariduse ja koolituse pakkujat (kutse- ja/või kõrgharidusasutused)
 • igasse projekti peaks olema täispartnerina kaasatud vähemalt üks kõrgkool ning üks kutseharidusasutus

2. osa

 • konsortsium peab hõlmama vähemalt kaheksat programmiriiki ja vähemalt 12 täispartnerit ning
 • täispartneritena vähemalt viit tööturul osalejat (ettevõtted või äriühingud või tööstusharu/sektori esindajad, nagu kaubanduskojad, ametiühingud või kutseorganisatsioonid) ning vähemalt viit hariduse ja koolituse pakkujat (kutse- ja/või kõrgharidusasutused)
 • igasse projekti peaks olema täispartnerina kaasatud vähemalt üks kõrgkool ning üks kutseharidusasutus

Kuidas esitada taotlus?

Taotlus tuleb esitada vastusena Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti avaldatud iga-aastasele konkursikutsele.

Related funding calls