Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Алианси за иновации

За възможността

Алиансите за иновации имат за цел да се повиши капацитетът на Европа за иновации чрез засилено сътрудничество и обмен на знания между висши училища, институции за професионално образование и обучение (първоначално и продължаващо), предприятия и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

Те също така имат за цел да насърчават придобиването на нови умения и да подпомагат преодоляването на несъответствията между уменията и изискванията на пазара на труда чрез разработване на нови учебни програми за висшето образование и професионалното образование и обучение и подкрепа за инициативността и предприемаческата нагласа в ЕС.

Какво е обхванато

Примерите включват:

Обособена позиция 1 (Алианси за образование и предприятия)

 • насърчаване на иновациите във висшето образование, професионалното образование и обучение и бизнеса
 • развитие на предприемачеството и уменията
 • стимулиране на потока и обмена на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение и бизнеса

Обособена позиция 2 (Алианси за секторно сътрудничество в областта на уменията)

 • разработване на общоевропейски стратегически подходи към секторното сътрудничество в областта на уменията
 • разработване на основни европейски секторни учебни програми и програми за обучение

Кой може да кандидатства

За двете обособени позиции

Организациите, които желаят да участват, трябва да направят това в рамките на консорциум.

Обособена позиция 1

 • трябва да обхващат най-малко 4 държави по програмата, като участват най-малко 8 пълноправни партньори
 • трябва да включват най-малко 3 предприятия (или дружества или представителни посреднически организации, като например камари, профсъюзи или професионални сдружения) и три доставчика на образование и обучение (ПОО и/или висши училища) като пълноправни партньори.
 • следва да включват поне едно висше училище и един доставчик на ПОО като пълноправен партньор във всяко предложение

Обособена позиция 2

 • трябва да обхващат най-малко 8 държави по програмата и да включват поне 12 пълноправни партньори
 • трябва да включват 5 участника на пазара на труда (предприятия или дружества, представители на промишлеността или сектора, като например камари, профсъюзи или професионални сдружения) и поне 5 доставчика на образование и обучение (ПОО и/или висши училища) като пълноправни партньори
 • следва да включват поне едно висше училище и един доставчик на ПОО като пълноправен партньор във всяко предложение

Как се кандидатства

Кандидатурите се подават в отговор на ежегодните покани за представяне на предложения, публикувани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура .

Related funding calls