Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koronavírus – otázky prijímajúcich organizácií programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity

Na tejto stránke nájdete odpovede na najčastejšie otázky, ktoré položili prijímajúce organizácie.

Ďalšie informácie o vplyve koronavírusu a o reakcii Európskej komisie

Mnoho vysokoškolských študentov zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ sa obáva, že ich študijný pobyt v zahraničí nebude uznaný. Ako im možno pomôcť vyrovnať sa s touto situáciou?

Požiadali sme inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, aby si počínali čo najpružnejšie a najpragmatickejšie a pomohli študentom dosiahnuť výsledky stanovené v zmluvách o štúdiu – bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa študenti zdržiavajú. Napríklad prostredníctvom diaľkového štúdia s využitím digitálnych nástrojov. Takáto flexibilita pomôže predovšetkým študentom, ktorí sa vrátili do svojich domovských krajín, aby si mohli dokončiť kurzy v hostiteľskej inštitúcii formou diaľkového štúdia a aby im boli v plnej miere uznané kredity získané na základe európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS).

Keď sa začali zatvárať hranice, jedna z našich účastníčok si musela kúpiť novú letenku na cestu domov, pretože letecká spoločnosť nesúhlasila so zmenou pôvodného dátumu návratu. Môžeme jej tieto dodatočné alebo mimoriadne náklady preplatiť z prostriedkov programov Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity?

Áno, tieto náklady môžete považovať za oprávnené, pokiaľ neprekročíte celkový rozpočet vášho projektu, na ktorý sa vzťahuje príslušná dohoda o grante. Ak by ste neskôr boli podrobení auditu, je možné, že budete musieť predložiť dôkaz o nevyhnutnosti preplatiť tieto dodatočné náklady.

V dôsledku pandémie COVID-19 sme museli uhradiť niektoré mimoriadne náklady účastníka so zdravotným postihnutím, ktorý potreboval pomoc dlhšie obdobie. Ide o oprávnené náklady?

Áno, tieto náklady môžete považovať za oprávnené, pokiaľ neprekročíte celkový rozpočet vášho projektu, na ktorý sa vzťahuje príslušná dohoda o grante. Ak by ste neskôr boli podrobení auditu, je možné, že budete musieť predložiť dôkaz o nevyhnutnosti preplatiť tieto dodatočné náklady.

Chcel som sa zúčastniť na istom projekte. Koniec lehoty na podanie prihlášky sa blíži, ale mne sa nedarí spojiť sa s partnerskými organizáciami v iných krajinách, pretože ich kancelárie sú zatvorené. Môže Komisia lehotu na podávanie prihlášok predĺžiť?

Komisia predĺžila lehotu na podávanie prihlášok v prípade celého radu výziev na predkladanie návrhov v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Obráťte sa na národnú agentúru vo vašej krajine, pretože niektoré administratívne postupy týkajúce sa predkladania prihlášok sa zjednodušia.

Koordinujem projekty v rámci programov Erasmus + a Európsky zbor solidarity. Môj plat aj plat mojich kolegov sa uhrádza z prostriedkov na organizačnú podporu. Môžeme sa aj za situácie, keď sa mnohé činnosti zrušili, naďalej spoliehať na prevádzkovú podporu, s ktorou sme rátali?

V uvedených prípadoch, keď sú jednotliví účastníci oprávnení získať alebo ponechať si individuálny podporný grant, máte nárok na získanie organizačnej podpory v rámci programov Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity.

Nárok na organizačnú podporu máte aj v prípadoch, keď sú činnosti súvisiace s programami Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity zrušené. Tento prístup zohľadňuje náklady na prenájom priestorov a na prípravu účastníkov pred odchodom, ako aj na podporné činnosti v prospech účastníkov v mimoriadnom období pandémie COVID-19 (zrušenie aktivít, kontakty s hostiteľskými partnermi, poradenstvo atď.)

Som koordinátorom jedného projektu, ktorý som musel pozastaviť. Môžem si grant na riadenie tohto projektu ponechať? Môžem požiadať o predĺženie lehoty na dokončenie činností v rámci projektu?

Príjemcovia projektov v rámci strategických partnerstiev alebo projektov v oblasti solidarity sa môžu rozhodnúť, že svoje projekty dočasne pozastavia, požiadajú o ich predĺženie a plánované činnosti vykonajú po zrušení obmedzení týkajúcich sa pandémie COVID-19. V takom prípade sa grant na riadenie projektu vypočíta podľa nového trvania projektu bez obdobia pozastavenia, pričom nemôže prekročiť celkovú dohodnutú výšku grantu.

Som koordinátorom projektu. Musel som zrušiť činnosti, ale už som s tým mal určité výdavky, ktoré sa nedajú vymáhať späť (prenájom miestnosti, ubytovanie pre účastníkov atď.). Budú mi tieto náklady preplatené?

Kontaktujte národnú agentúru vo vašej krajine. V prípadoch, keď sú činnosti súvisiace s programami Erasmus+ alebo Európsky zbor solidarity zrušené a organizáciám vznikli náklady, ktoré nie je možné vymáhať späť, budú mať príslušné organizácie nárok na preplatenie týchto nákladov.

Chcem uzavrieť dohodu o grante na projekt, ale nedokážem sa spojiť s mojím nadriadeným, ktorý by ju mal podpísať. Bude stačiť, keď pošlem naskenovanú podpísanú kópiu?

Kontaktujte národnú agentúru vo vašej krajine. Vzhľadom na súčasné výnimočné okolnosti môže národná agentúra prijať rozhodnutie, že bude dočasne akceptovať naskenované podpísané kópie dohôd o grante. Po zrušení obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa to však bude musieť formálne potvrdiť fyzickým doručením podpísaných dohôd.

Som koordinátor projektu v rámci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania/inštitúcie OVP. Zavádzame aktivity zmiešanej mobility. Získame na tieto účely organizačnú podporu?

Áno, prijímajúce organizácie získajú v plnej výške jednotkové náklady na organizačnú podporu každého účastníka, a to na obdobie virtuálnej aj fyzickej mobility.

Som koordinátor projektu v rámci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, inštitúcie OVP alebo projektu pre mládež. Zavádzame aktivity zmiešanej mobility. Čo sa stane, ak sa činnosti fyzickej mobility nemôžu uskutočniť podľa plánu z dôvodu nových nepredvídaných okolností v súvislosti s ochorením COVID-19?

Zmiešaná mobilita sa začne obdobím virtuálneho vzdelávania, prípadne iných virtuálnych činností, na ktoré nadviaže obdobie fyzickej mobility v zahraničí hneď, ako to situácia umožní.

Ak nové nepredvídané okolnosti súvisiace s ochorením COVID-19 znemožnia fyzickú mobilitu v zahraničí, dĺžka obdobia fyzickej mobility sa môže skrátiť, prípadne sa môže zrušiť a nahradiť obdobím virtuálnej mobility v rovnakej dĺžke. Podobne ako počas obdobia prvého prepuknutia nákazy, vynaložené náklady sa môžu preplatiť, ak sa potvrdí, že ide o prípad „vyššej moci“.

Som koordinátorom projektu pre mládež. Zavádzame aktivity zmiešanej mobility. Získame na tieto účely organizačnú podporu?

Áno, počas obdobia virtuálnej činnosti získajú prijímajúce organizácie 35 % plnej sumy jednotkových nákladov na organizačnú podporu na deň na účastníka (t. j. pokrýva sa časť jednotkových nákladov na organizáciu činnosti).

Počas obdobia fyzickej mobility dostane prijímajúca organizácie plnú sumu jednotkových nákladov na organizačnú podporu na deň na účastníka. Poskytujú sa tiež granty na cestovné náklady.

Som koordinátor projektu v rámci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, inštitúcie OVP alebo projektu pre mládež. Môžeme získať prostriedky na pokrytie nákladov na vybavenie a/alebo služby potrebné na realizáciu činností v oblasti virtuálnej a zmiešanej mobility?

Áno, náklady spojené s nákupom a/alebo prenájmom vybavenia a/alebo služieb potrebných na realizáciu činností v oblasti virtuálnej a zmiešanej mobility možno považovať za oprávnené vzhľadom na výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19.

Vaša národná agentúra môže schváliť takéto dôkladne zdokumentované a odôvodnené nákupy, ak sa považujú za nevyhnutné na umožnenie realizácie projektu a riadnej účasti dotknutých cieľových skupín. Poskytovaná podpora by vo všeobecnosti nemala presiahnuť trvanie projektu a nemala by sa vzťahovať na bežné kancelárske zariadenia alebo vybavenie, ktoré účastnícke organizácie bežne používajú mimo rozsahu projektu.

Som koordinátor projektu v rámci inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, inštitúcie OVP alebo projektu pre mládež. Môžeme získať prostriedky na pokrytie nákladov spojených s umožnením účastníkom so špeciálnymi potrebami zapojiť sa do virtuálnych činností?

Áno, podporu špeciálnych potrieb na účasť na virtuálnych činnostiach možno považovať za oprávnenú na základe rovnakých pravidiel, ako sa uvádza v príručke Sprievodca programom.

Žiadosť o podporu špeciálnych potrieb musí prijímajúca organizácia dôkladne zdokumentovať a odôvodniť a schváliť ju musí vaša národná agentúra.