Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-leerstoelen

Wat is het doel?

Jean Monnet-leerstoelen moeten:

  • het onderwijs in EU-studies verdiepen als onderdeel van het officiële studieprogramma van een instelling voor hoger onderwijs
  • grondige kennis aanbieden over EU-onderwerpen waarnaar op de arbeidsmarkt steeds meer vraag is

Jean Monnet-leerstoelen worden bovendien gestimuleerd om open onderwijsmateriaal en -activiteiten in hun werk te betrekken om flexibeler en toegankelijker onderwijs te bieden.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ geeft instellingen voor hoger onderwijs de kans om als gastorganisatie op te treden voor hoogleraren die gespecialiseerd zijn in Europese studies.

De deelnemende instellingen moeten de hoogleraar ondersteuning geven bij les-, onderzoeks- en bezinningsactiviteiten, zodat diverse studierichtingen van de cursussen kunnen profiteren.

Hoe werkt het?

Elke instelling voor hoger onderwijs, waar ook ter wereld, kan een aanvraag indienen. Is het een instelling uit een programmaland, dan moet die het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschreven hebben.Instellingen voor hoger onderwijs

Een Jean Monnet-leerstoel heeft een looptijd van drie jaar, waarbij minimaal 90 college-uren per academisch jaar worden gegeven. De hoogleraar moet minstens één aanvullende activiteit per academisch jaar ontplooien.

Als college-uren tellen ook hoorcolleges, seminars of tutorials, al dan niet in combinatie met afstandsonderwijs, maar niet individueel onderwijs en individuele begeleiding.

Voor een Jean Monnet-leerstoel komen alleen vast benoemde hoogleraren met de titel professor van de aanvragende instelling in aanmerking. Op het moment van aanvraag mogen zij geen gasthoogleraar zijn.

Wat moet ik nog meer weten?

De houder van een leerstoel kan zich laten vervangen als dat schriftelijk wordt aangevraagd bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur en als de voorgestelde vervanger dezelfde specialisatie als de vertrekkende hoogleraar heeft.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over Jean Monnet-leerstoelen staat in de Programmagids. Daarnaast kunt u meer inlichtingen over de aanvraagprocedure krijgen.

Voor alle extra informatie kunt u contact opnemen met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of contact opnemen met de Europese Commissie.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.