Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Katedre Jean Monnet

Koji je cilj?

Katedre Jean Monnet osmišljene su za:

  • usavršavanje poučavanja u studijima o EU-u uvrštenima u službeni kurikulum ustanove visokog obrazovanja
  • temeljito poučavanje o pitanjima EU-a u područjima za kojima je potražnja na tržištu rada sve veća.

Katedre Jean Monnet potiču se i na pružanje otvorenih obrazovnih sadržaja te na uključivanje otvorenih obrazovnih aktivnosti u svoj rad radi povećanja fleksibilnosti i dostupnosti učenja.

Koje su mogućnosti?

Erasmus+ nudi mogućnost ustanovama visokog obrazovanja da sveučilišnim profesorima ponude radno mjesto predavača specijaliziranog za studije o EU-u.

Ustanove visokog obrazovanja koje sudjeluju trebale bi poduprijeti nositelja katedre u aktivnostima poučavanja, istraživanja i promišljanja kako bi se ti kolegiji mogli uključiti u što više kurikuluma.

Kako funkcionira?

Organizacija koja se želi prijaviti mora biti ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem bilo gdje u svijetu. Ako je ustanova visokog obrazovanja iz države sudionice u programu, mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.ustanova visokog obrazovanja

Katedra Jean Monnet mora trajati tri godine, a nositelj mora održati najmanje 90 sati nastave svake akademske godine. Uz to mora provesti barem jednu dodatnu aktivnost u svakoj akademskoj godini.

Tih 90 sati uključuje skupna predavanja, seminare i poučavanje u manjim skupinama, uključujući i na daljinu, ali ne individualnu poduku.

Nositelj katedre mora biti stalni zaposlenik ustanove koja podnosi zahtjev u zvanju profesora i ne može biti gostujući predavač u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Što još treba znati?

Ako je potrebno postaviti novog nositelja katedre, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu šalje se pisani zahtjev, a predložena zamjena mora imati istu razinu specijalizacije kao dotadašnji nositelj.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o katedrama Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.