Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Pienimuotoisilla kumppanuushankkeilla on tarkoitus tuoda ohjelma myös sellaisten pienimuotoisten toimijoiden ja yksityishenkilöiden ulottuville, joita on vaikea tavoittaa yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, nuorisotoiminnan ja liikunnan ja urheilun aloilla. Organisaatioille myönnettävät avustusmäärät ovat pienempiä, avustuksen kesto on lyhyempi ja hallinnolliset vaatimukset ovat yksinkertaisempia kuin kumppanuushankkeissa. Toimella pyritään tavoittamaan ruohonjuuritason organisaatiot, vähemmän kokeneet organisaatiot ja ohjelman uudet toimijat ja madaltamaan ohjelmaan osallistumisen kynnystä organisaatioille, joiden organisatoriset valmiudet ovat heikommat. Lisäksi tällä toimella tuetaan joustavia muotoja – joissa yhdistellään luonteeltaan ohjelmamaiden välisiä ja kansallisia toimintoja, joilla kuitenkin on eurooppalainen ulottuvuus – ja annetaan organisaatioille näin enemmän keinoja tavoittaa henkilöt, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia. Pienimuotoiset kumppanuudet voivat myös edistää ohjelmamaiden välisten verkostojen luomista ja kehittämistä ja edistää synergiaa paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimintapolitiikkojen kanssa ja niiden välillä.

Ohjelmatoimen tavoitteet

 • Houkutellaan uusia toimijoita, vähemmän kokeneita organisaatioita ja pienimuotoisia toimijoita ja tuodaan ohjelma paremmin näiden ulottuville. Näiden kumppanuuksien on tarkoitus toimia organisaatioiden ensimmäisenä askeleena kohti Euroopan tasolla tehtävää yhteistyötä.
 • Tuetaan muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien kohderyhmien osallistamista.
 • Tuetaan aktiivista Euroopan kansalaisuutta ja tuodaan eurooppalainen ulottuvuus paikalliselle tasolle.

Lisäksi kumppanuushankkeiden tärkeimmät tavoitteet koskevat myös pienimuotoisia kumppanuushankkeita suhteessa kunkin hankkeen laajuuteen ja määrään:

 • Parannetaan osallistuvien organisaatioiden ja korkeakoulujen työn, toimintojen ja käytäntöjen laatua ja avataan mahdollisuuksia uusille toimijoille, jotka eivät luontaisesti kuulu yhdelle alalle.
 • Kehitetään organisaatioiden valmiuksia tehdä ohjelmamaiden välistä ja eri alojen välistä yhteistyötä.
 • Käsitellään yhteisiä tarpeita ja painopisteitä koulutus-, nuoriso- ja urheilualalla.
 • Mahdollistetaan muutoksia (yksilöiden, organisaatioiden tai alojen tasolla), jotka johtavat oikeasuhteisiin parannuksiin ja uusiin lähestymistapoihin kunkin organisaation toimintaympäristöön nähden.

Kelpoisuusperusteet

Mitkä perusteet on täytettävä, jotta voi hakea pienimuotoista kumppanuushanketta?

Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden on täytettävä seuraavat perusteet voidakseen saada Erasmus+ ‑avustusta:

Kelpoisuusperusteet

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jonkin ohjelmamaan osallistujaorganisaatio. Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Kaikki ohjelmamaissa sijaitsevat julkiset tai yksityiset organisaatiot[1] (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa) voivat osallistua pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin.

Riippumatta siitä, mihin alaan hanke vaikuttaa, pienimuotoisiin kumppanuushankkeisiin voivat osallistua kaikki organisaatiot, jotka toimivat jollakin koulutus-, nuoriso- tai urheilualan sektorilla tai muulla sosioekonomisella sektorilla, sekä organisaatiot, jotka toteuttavat eri aloille yhteisiä toimintoja (esimerkiksi paikalliset, alueelliset ja kansalliset viranomaiset, osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta vastaavat keskukset, kauppakamarit, toimialajärjestöt, neuvontakeskukset sekä kulttuuri- ja liikunta- ja urheilujärjestöt).

Pienimuotoisissa kumppanuushankkeissa tulee olla mukana hankkeen painopisteen ja tavoitteiden kannalta sopivimmat kumppanit, jotka edustavat monenlaisia aloja erilaisia kokemuksia, profiileja ja alakohtaista asiantuntemusta hyödyntäen.

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Pienimuotoinen kumppanuushanke on ohjelmamaiden välinen, ja siihen kuuluu vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri ohjelmamaasta.

Yhden kumppanuuden osallistujaorganisaatioille ei ole asetettu enimmäismäärää.

Kaikki osallistujaorganisaatiot on nimettävä avustusta haettaessa.

Painopisteet

Jotta pienimuotoinen kumppanuushanke voisi saada tukea, siinä on keskityttävä

 • vähintään yhteen laaja-alaiseen painopisteeseen

ja/tai

 

 • vähintään yhteen koulutus-, nuoriso- ja urheilualaan liittyvään erityiseen painopisteeseen, johon hankkeella on suurin vaikutus.

Kansallisten Erasmus+ -toimistojen hajautetusti hallinnoimien ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisoalan hankkeiden osalta kansalliset toimistot voivat korostaa painopisteitä, joilla on erityistä merkitystä niiden kansallisessa kontekstissa (”EU:n painopisteet kansallisessa kontekstissa”). Kansallisten toimistojen on tiedotettava tästä mahdollisille hakijoille virallisilla verkkosivuillaan.

Toiminnon tapahtumapaikka tai -paikat

Pienimuotoisen kumppanuushankkeen kaikkien toimintojen on tapahduttava hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden sijaintimaissa.

Lisäksi toimintoja voidaan toteuttaa myös Euroopan unionin toimielimen toimipaikassa[2], vaikka hankkeessa ei ole osallistujaorganisaatioita toimielimen isäntämaasta, jos tämä on hankkeen tavoitteiden tai toteutuksen kannalta perusteltua.

Hankkeen kesto

6–24 kuukautta.

Kesto on valittava hakuvaiheessa hankkeen tavoitteiden ja niiden toimintojen tyypin perusteella, joita hankkeessa on sen elinkaaren aikana tarkoitus toteuttaa.

Pienimuotoisen kumppanuushankkeen kestoa voidaan poikkeustapauksissa pidentää edunsaajan pyynnöstä ja kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston suostumuksella korkeintaan kuusi kuukautta. Kokonaisavustuksen määrä ei tällöin muutu.

Mihin hakemus jätetään?

Ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisotoiminnan alojen pienimuotoiset kumppanuushankkeet, joita hakee jollain näistä aloista toimiva organisaatio:

 • Hakemus jätetään hakijaorganisaation kansalliseen toimistoon.

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoiset kumppanuushankkeet:

 • Hakemus jätetään Brysselissä sijaitsevaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Pyynnön tunniste: ERASMUS-SPORT-2021-SSCP

Molemmissa tapauksissa sama kumppaniryhmä voi jättää vain yhden hakemuksen yhteen kansalliseen toimistoon hakuaikaa kohden[3].

Milloin hakemus jätetään?

Ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja nuorisotoiminnan alojen pienimuotoiset kumppanuushankkeet, joita hakee jollain näistä aloista toimiva organisaatio:

 • Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa seuraaviin ajankohtiin mennessä:
 • Kuluvan vuoden marraskuun 1. päivän ja seuraavan vuoden helmikuun 28. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat avustushakemukset on jätettävä viimeistään 20. toukokuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).
 • Seuraavan vuoden maaliskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana alkavia hankkeita koskevat hankehakemukset on jätettävä viimeistään kuluvan vuoden 3. marraskuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoiset kumppanuushankkeet:

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 20. toukokuuta 2021 klo 17.00.

Hankkeen perustaminen

Pienimuotoinen kumppanuushanke koostuu neljästä vaiheesta, jotka alkavat jo ennen hanke-ehdotuksen rahoituksen hyväksymistä: suunnittelusta, valmistelusta, toteutuksesta ja jatkotoimista. Osallistujaorganisaatioilla ja toimintoihin osallistujilla olisi oltava aktiivinen rooli kaikissa näissä vaiheissa, sillä tämä tehostaa heidän oppimiskokemustaan:

 • suunnittelu (muun muassa tarpeiden, tavoitteiden, hanke- ja oppimistulosten sekä toimintojen muotojen määrittely, aikataulun laatiminen)
 • valmistelu (muun muassa toimintojen suunnittelu, työohjelman laatiminen, käytännön järjestelyt, suunniteltujen toimien kohderyhmän tai ‑ryhmien vahvistaminen ja sopimusjärjestelyt kumppaneiden kanssa)
 • toimintojen toteuttaminen
 • jatkotoimet (toimintojen ja niiden vaikutusten arviointi eri tasoilla, hanketulosten jakaminen ja hyödyntäminen).

Liikunta- ja urheilualan pienimuotoisten kumppanuushankkeiden osalta on suositeltavaa sisällyttää ehdotuksiin vähintään yksi paikallinen tai alueellinen urheiluseura.

Horisontaaliset näkökohdat, jotka on otettava huomioon hankkeen suunnittelussa:

Muodollisten perusteiden täyttämisen ja kaikkien hankekumppanien kanssa perustettavien kestävien yhteistyöjärjestelyjen lisäksi seuraavat seikat voivat osaltaan lisätä kumppanuushankkeiden vaikuttavuutta ja laadullista toteutusta. Hakijoita kehotetaan ottamaan nämä mahdollisuudet ja ulottuvuudet huomioon suunnitellessaan pienimuotoisia kumppanuushankkeita.

Ympäristökestävyys

Hankkeet olisi suunniteltava ympäristöystävällisesti ja niiden kaikkiin osiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä. Organisaatioiden ja osallistujien olisi hanketta suunnitellessaan sovellettava ympäristöystävällistä lähestymistapaa, jolla kaikkia hankkeessa mukana olevia kannustetaan keskustelemaan ja oppimaan ympäristöasioista ja pohtimaan, mitä eri tasoilla on tehtävissä, sekä autetaan organisaatioita ja osallistujia keksimään vaihtoehtoisia vihreämpiä tapoja hanketoimintojen toteuttamiseksi.

Osallisuus ja moninaisuus

Erasmus+ ‑ohjelman kaikissa toimissa pyritään edistämään yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia, osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Näiden periaatteiden toteuttamiseksi on laadittu osallisuus- ja moninaisuusstrategia, jonka avulla pyritään saavuttamaan paremmin vaihtelevammista lähtökohdista tulevia ja erityisesti muita vähemmän mahdollisuuksia omaavia osallistujia, joilla on eurooppalaisiin hankkeisiin osallistumista haittaavia esteitä. Organisaatioiden olisi suunniteltava helposti saavutettavia ja osallistavia hanketoimintoja ottaen huomioon muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien osallistujien näkemykset ja ottamalla heidät mukaan päätöksentekoon koko prosessin ajan.

Digitaalinen ulottuvuus

Virtuaalinen yhteistyö ja kokeilut virtuaali- ja monimuoto-oppimisen mahdollisuuksilla ovat keskeisen tärkeitä seikkoja pienimuotoisten kumppanuushankkeiden onnistumisen kannalta. Erityisesti perusopetuksen ja aikuisopetuksen hankkeissa kehotetaan painokkaasti käyttämään eTwinning-, School Education Gateway- ja EPALE-portaaleja yhteistyöhön ennen hankkeen toimia, niiden aikana ja niiden jälkeen. Nuorisoalan hankkeissa kehotetaan painokkaasti käyttämään Euroopan nuorisoportaalia ja EU:n nuorisostrategia-alustaa yhteistyöhön ennen hankkeen toimia, niiden aikana ja niiden jälkeen.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi

(enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Ehdotettu hanke on merkityksellinen toimen tavoitteiden ja painopisteiden kannalta. Lisäksi ehdotus katsotaan erityisen merkitykselliseksi, jos
  • siinä käsitellään painopistealuetta ”osallisuus ja moninaisuus”
  • jos kyse on Erasmus+ -ohjelman kansallisten toimistojen hajautetusti hallinnoimista hankkeista: siinä käsitellään yhtä tai useampaa kansallisen toimiston ilmoittamaa ”EU:n painopistettä kansallisessa kontekstissa”.
 • Osallistujaorganisaatioiden profiili, kokemus ja toiminnot ovat hakemuksen alan kannalta merkityksellisiä.
 • Ehdotus tuottaa EU:n tason lisäarvoa kehittämällä organisaatioiden valmiuksia osallistua rajat ylittävään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 30 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti, ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden tarpeisiin ja tavoitteisiin ja niiden kohderyhmien tarpeisiin.
 • Toiminnot on suunniteltu helposti saavutettaviksi ja osallistaviksi, ja ne ovat avoimia henkilöille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia.
 • Ehdotettu menetelmä on selkeä, asianmukainen ja toteuttamiskelpoinen:
  • Hankkeen työohjelma on selkeä, täydellinen ja tehokas ja se sisältää asianmukaiset vaiheet valmistelua, toteutusta ja hankkeen tulosten jakamista varten.
  • Hanke on kustannustehokas, ja kullekin toiminnolle on osoitettu asianmukaiset resurssit.
 • Hankkeeseen sisältyy digitaalisia välineitä ja oppimismenetelmiä, joilla täydennetään fyysisiä toimintoja ja parannetaan yhteistyötä kumppaniorganisaatioiden kanssa.
  • Tapauksen mukaan: missä määrin hankkeessa hyödynnetään Erasmus-verkkoalustoja (eTwinning, EPALE, School Education Gateway, Euroopan nuorisoportaali, EU:n nuorisostrategia-alusta) hanketoimintojen valmistelun, toteutuksen ja jatkotoimien välineinä.
 • Hanke on suunniteltu ympäristöystävällisesti ja sen eri vaiheisiin olisi sisällyttävä vihreitä käytäntöjä.

Kumppanuuden ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hankkeessa on mukana profiililtaan sopiva osallistujaorganisaatioiden yhdistelmä.
 • Hankkeella saadaan mukaan toimeen uusia toimijoita ja vähemmän kokeneita organisaatioita.
 • Ehdotettu tehtävänjako osoittaa, että kaikki osallistujaorganisaatiot ovat sitoutuneita hankkeeseen ja osallistuvat sen toteuttamiseen aktiivisesti.
 • Ehdotukseen sisältyy tehokkaita järjestelyjä osallistujaorganisaatioiden välistä koordinaatiota ja viestintää varten.

Vaikuttavuus

(enintään 20 pistettä)

Missä määrin hanke täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja loogisia toimia, joilla hanketulokset sisällytetään osallistujaorganisaation tavanomaiseen työhön.
 • Hankkeella voi olla myönteisiä vaikutuksia sen osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä laajempaan yhteisöön.
 • Hanke-ehdotus sisältää asianmukaisen tavan arvioida hanketuotoksia.
 • Hanke-ehdotus sisältää konkreettisia ja tehokkaita toimia, joilla hanketulokset tehdään tunnetuiksi osallistujaorganisaatioissa, jaetaan tulokset muiden organisaatioiden ja suuren yleisön kanssa ja ilmoitetaan Euroopan unionin rahoituksesta.

Hakemuksen on saatava vähintään 60 pistettä, jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Lisäksi sen on saatava kunkin edellä mainitun arviointikriteeriluokan enimmäispisteistä vähintään puolet (toisin sanoen vähintään 15 pistettä luokissa ”hankkeen relevanssi” ja ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” sekä 10 pistettä luokissa ”hankeryhmän ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” ja ”vaikuttavuus”).

Mikäli useampi toimeenpanoviraston hallinnoima pienimuotoinen kumppanuushanke saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

Ehdotettu rahoitusmalli koostuu kahdesta mahdollisesta kertakorvauksesta, jotka yhteenlaskettuina muodostavat hankkeen kokonaisavustusmäärän. Hakijat valitsevat näiden kahden ennalta määritellyn määrän välillä sen mukaan, mitä toimintoja ne haluavat toteuttaa ja mitä tuloksia ne haluavat saavuttaa:

Kertakorvauksen määrät:

30 000 euroa

60 000 euroa

Vaatimukset

Koska pienimuotoiset kumppanuudet ovat väline, jolla helpotetaan uusien toimijoiden ja vähemmän kokeneiden organisaatioiden osallistumista ohjelmaan, tämän toimen puitteissa myönnettävän avustuksen hakemiseen vaadittavat tiedot ovat tasoltaan yksinkertaisia, mutta niillä varmistetaan EU:n varainhoitoasetuksen sääntöjen noudattaminen. Näin ollen hankkeen kuvauksessa on esitettävä

 • tavoitteet
 • ehdotetut toiminnot
 • odotettavissa olevat tulokset.

Tavoitteiden, toimintojen ja suunniteltujen tulosten on liityttävä selkeästi toisiinsa, ja ne on esitettävä johdonmukaisesti. Hakemuksissa on oltava myös hankkeen yleinen aikataulu, joka sisältää tärkeimpien välitavoitteiden odotetut saavuttamisajankohdat.

Hakijoiden olisi annettava riittävät tiedot budjettia koskevasta suunnitelmasta, jotta arvioijat voivat arvioida kunkin toiminnon tarkoituksenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta muiden toimintojen kanssa.

Hankkeen budjetissa on lueteltava suunnitellut hanketoiminnot ja ilmoitettava, mikä osuus avustuksesta kullekin toiminnolle osoitetaan.

 

Avustuksen maksaminen

Koko avustuksen maksamisen ehtona on, että kaikki hakemuksessa kuvatut toiminnot on saatettu päätökseen hakemuksessa kuvattujen laatuvaatimusten mukaisesti. Jos yhtä tai useampaa toimintoa ei ole saatettu päätökseen, se on osittain saatettu päätökseen tai se on arvioitu laadunarvioinnissa epätyydyttäväksi, avustuksen määrää voidaan alentaa asianmukaisessa suhteessa.

 1. Tässä toimessa epävirallisia nuorten ryhmiä ei katsota organisaatioiksi, ja tästä syystä ne eivät voi osallistua siihen (sen paremmin hakijoina kuin kumppaneina).

 2. EU:n toimielinten toimipaikkoja on Brysselissä, Frankfurtissa, Luxemburgissa, Strasbourgissa ja Haagissa.

 3. Tämä koskee sekä Erasmus+ -ohjelman kansallisia toimistoja että Brysselissä toimivaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoa (EACEA).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}