Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Munduse meetmed

Erasmus Munduse meetmed hõlmavad järgmist:

 • 1. osa: Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad;
 • 2. osa: Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed.

Selle meetme eesmärk on soodustada kõrgkoolide tipptaseme saavutamist ja ülemaailmset rahvusvahelistumist magistriõppekavade abil, mida rakendavad ühiselt ja tunnustavad vastastikku Euroopas asutatud kõrgkoolid ja mis on avatud teistes riikides tegutsevatele asutustele.

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad ja Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed on eraldiseisvad. Enne Erasmus Munduse ühist magistriõppekava ei ole kohustuslik rakendada Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmeid. Toetuse andmine Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmeteks ei tähenda, et automaatselt antaks toetust Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade jaoks, ning Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmete projekti elluviimine ei ole hindamiskriteerium Erasmus Munduse ühiste magistriõppekava korral.

1. Osa: Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade meetmega toetatakse kõrgetasemelisi lõimitud riikidevahelisi magistritaseme[1] õppekavasid, mida viib ellu eri riikide kõrgkoolide rahvusvaheline konsortsium vajaduse korral koos teiste hariduse valdkonnas ja/või muudes valdkondades tegutsevate partneritega, kellel on asjaomaste õppeainete/erialadega seotud eripädevus ja huvid.

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad pakuvad akadeemilist tipptaset ning peaksid toetama Euroopa kõrgharidusruumi lõimimist ja rahvusvahelistumist. Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade erilisus seisneb osalevate asutuste suures vastastikuses seotuses/lõimituses ning kõrgetasemelises akadeemilises sisus.

Erasmus munduse ühiste magistriõppekavade eesmärgid

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade meetme eesmärk on suurendada Euroopa kõrghariduse atraktiivsust ja akadeemilist tipptaset maailmatasandil ning meelitada Euroopasse andekaid üliõpilasi, toetades

 1. kõrgkoolide akadeemilist koostööd eesmärgiga demonstreerida Euroopa kõrghariduse tipptaset ja
 2. kõigi Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavades osalevate üliõpilaste individuaalset õpirännet; parimatele kandidaatidele pakutakse ELi rahastatud stipendiume.

Mis kriteeriumidele peavad erasmus munduse ühised magistriõppekavad toetuse taotlemiseks vastama?

Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid

Erasmuse programmist toetuse saamiseks peavad Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade projektiettepanekud vastama järgmistele kriteeriumidele.

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga programmi- või partnerriigis asutatud rahastamiskõlblik osalev kõrgkool.

Mis liiki organisatsioonid saavad projektis osaleda?

Osalev organisatsioon võib olla ükskõik milline programmi- või partnerriigis asutatud avaliku või erasektori organisatsioon (koos võimalike seotud üksustega), mis osaleb otse ja aktiivselt Erasmus Munduse ühise magistriõppekava elluviimises.

Programmiriigis asutatud kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta. Partnerriikides asutatud osalevatelt kõrgkoolidelt Erasmuse kõrgharidusharta omamist ei nõuta, ent nad peavad kinni pidama harta põhimõtetest.

Täispartneritest kõrgkoolid peavad taotluse esitamise etapis tõendama, et nad on täitnud oma riigis ühisõppekava loomiseks vajalikud välise kvaliteeditagamise nõuded (nt akrediteerimis- või hindamisnõuded). Seda nõuet saab täita kas i) edukalt rakendades Euroopa lähenemist ühisõppekavade kvaliteedikindlusele (kui siseriiklik õigus seda võimaldab), ii) konkreetselt ühisõppekavale antud akrediteeringuga/hinnanguga või iii) Erasmus Munduse ühise magistriõppekava osaks oleva iga riigipõhise komponendi akrediteeringuga.

Peale selle võib Erasmus Munduse ühisesse magistriõppekavasse kaasata ka assotsieerunud partnerid (vabatahtlik). Need organisatsioonid annavad kaudse panuse konkreetsete ülesannete täitmisesse / meetmete elluviimisesse ja/või toetavad Erasmus Munduse ühise magistriõppekava levitamist ja jätkusuutlikkust. Selline panus võib seisneda näiteks teadmiste ja oskuste edasiandmises, lisakursuste pakkumises või lähetus- või praktikavõimaluste toetamises. Rahastamiskõlblikkuse ja lepinguliste küsimuste haldamise seisukohast ei käsitata neid programmi toetusesaajatena.

Osalevate organisatsioonide arv ja profiil

Erasmus Munduse ühises magistriõppekavas peab osalema vähemalt kolm täispartnerist kõrgkooli kolmest eri riigist, millest vähemalt kaks peavad olema programmiriigid.

Rahastamiskõlblikud osalejad

Erasmus Munduse ühisele magistriõppekavale võetakse õppima magistritaseme üliõpilasi, kes on omandanud esimese kõrghariduskraadi või on tõestanud kraade andvate riikide/õppeasutuste õigusaktide ja tavade kohaselt samaväärse taseme õppe läbimist.

Üliõpilased, kes on varem saanud Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumi, ei saa taotleda täiendavat Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumi.

Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumi võidakse pakkuda üliõpilastele kogu maailmast. Konsortsiumid peaksid siiski tagama geograafilise tasakaalu – ühe riigi kodakondsusega kandidaatidele ei tohiks projekti elluviimise kestel anda enam kui 10 % stipendiumide koguarvust (seda reeglit ei kohaldata lisastipendiumide suhtes, mis võidakse määrata kindlatest sihtpiirkondadest pärit üliõpilastele).

Vajaduse korral tegevuste elluviimise koht (kohad)

Erasmus Munduse ühine magistriõppekava näeb kõigi immatrikuleeritud üliõpilaste (olenemata sellest, kas neile on antud Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendium) jaoks ette kohustusliku füüsilise õpirände, mille käigus tuleb veeta vähemalt kaks õppeperioodi kahes riigis, millest vähemalt üks peab olema programmiriik. Need kaks riiki peavad erinema üliõpilase elukohariigist registreerimise ajal. Kummagi kahe kohustusliku õppeperioodi jooksul peab õpikoormus vastama vähemalt ühe õppesemestri õpikoormusele (30 EAP või samaväärne koormus).

Kõik magistriõppekava õppeperioodid tuleb läbida täispartneriteks olevates kõrgkoolides või nende otsese järelevalve all.

Kohustuslikku õpirändeperioodi ei saa asendada virtuaalse õpirändega (distantsõppega).

Projekti (ja vajaduse korral tegevuse) kestus

Konsortsiumiga sõlmitakse toetusleping kuueks akadeemiliseks aastaks, et rahastada vähemalt nelja järjestikust magistriprogrammi, millest igaüks kestab 1–2 akadeemilist aastat (60, 90 või 120 EAP).

Varem rahastust saanud Erasmus Munduse ühiste magistrikraadide ja ühiste magistriõppekavade korral saab üksnes taotleda pikendust kõige varem aasta enne lepingu kehtivusaja lõppu. Mingil juhul ei tohi kaks magistriprogrammi, mida rahastatakse kahe eri toetuslepingu alusel, alata samal akadeemilisel aastal.

Stipendiumi antakse statsionaarsetele üliõpilastele kogu magistriprogrammi kestuse ajaks (st 12, 18, 24 kuuks). Varasema õppe tunnustamise korral stipendiumi kestust lühendatakse (stipendiumi miinimumkestus on üks akadeemiline aasta).

Esimene immatrikuleeritud üliõpilaste kursus peab alustama õpinguid hiljemalt projekti väljavalimisele järgneval akadeemilisel aastal.

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile.

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 26. mail kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Projekti kavandamine

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad peavad vastama järgmistele nõuetele.

 1. Projekt peab sisaldama ühiselt kavandatud ja täielikult lõimitud õppekava, mis vastab Euroopa kõrgharidusruumi ühisõppekavade kvaliteedikindluse standarditele,[2] mida kohaldatakse taotluse esitamise kuupäeva seisuga. Need standardid hõlmavad kõiki ühisõppekavade peamisi aspekte: ühist kavandamist, kasutuselevõttu, elluviimist ja kvaliteedi tagamist.

Lisaks ühisõppekavade kvaliteedikindluse standarditele peetakse Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade puhul väga oluliseks järgmisi ühiseid/ühtseid menetlusi õppekava kasutuselevõtul.

 • Ühised üliõpilaste vastuvõtu nõuded ning kandideerimise, valiku tegemise, seire, eksamineerimise / edasijõudmise hindamise eeskirjad/kord.
 • Ühine õppekava väljatöötamine ja lõimitud õppe-/koolitustegevused, sh ühiselt kokku lepitud keelepoliitika ja ühine õppeperioodide tunnustamise protsess konsortsiumi kuuluvates kõrgkoolides.
 • Ühised teenused üliõpilastele (nt keelekursused, abi viisa taotlemisel).
 • Ühised tutvustamis- ja teadlikkuse suurendamine tegevused, et tagada ühisõppekava ja samuti Erasmus Munduse stipendiumikava nähtavus kogu maailmas. Tutvustamisstrateegia peaks hõlmama terviklikku ja kõikehõlmavat eriotstarbelist veebisaiti (inglise keeles ja samuti peamis(t)es õppekeel(t)es, kui selleks ei ole inglise keel), kus on esitatud kogu vajalik teave õppekava kohta üliõpilastele ja muudele olulistele sidusrühmadele, nt tulevased tööandjad.
 • Ühine haldus- ja finantsjuhtimine, mida korraldab konsortsium.
 • Pooldatakse ühiskraadide andmist, kui siseriiklik õigus seda lubab.
 1. Erasmus Munduse ühist magistriõppekava peab ellu viima kõrgkoolide konsortsium koos vajaduse korral muude haridusvaldkonnas ja/või muudes valdkondades tegutsevate partneritega, kes on asutatud mõnes programmi- või partnerriigis. Konsortsiumis peab osalema vähemalt kolm kõrgkooli kolmest eri riigist, millest vähemalt kaks peavad olema programmiriigid.

Kõik täispartneritest kõrgkoolid (nii programmi- kui ka partnerriikidest) peavad olema magistritasemel kraade andvad kõrgkoolid, kes saavad anda kas ühiskraadi või mitmekordse kraadi, mis tõendab Erasmus Munduse ühise magistriõppekava edukat lõpetamist.

Enne esimeste Erasmus Munduse ühises magistriõppekavas osalevate üliõpilaste registreerimist tuleb tagada, et kõik Erasmus Munduse ühise magistriõppekava konsortsiumis osalevad organisatsioonid võtaksid asutuse tasandil vajalikud kohustused, et kindlustada nende tugev toetus. Need kohustused võetakse Erasmus Munduse ühise magistriõppekava partnerluslepingus, mille peavad allkirjastama kõik partnerasutused (sh assotsieerunud partnerid, kui seda vajalikuks peetakse). Osalevad kõrgkoolid partnerriikidest peaksid selles partnerluslepingus võtma kohustuse pidada kinni Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtetest. Erasmus Munduse ühise magistriõppekava partnerlusleping peab hõlmama kõiki Erasmus Munduse ühise magistriõppekava elluviimise ja stipendiumide haldamisega seotud akadeemilisi, korralduslikke, haldus- ja finantsküsimusi (vt allpool). Koos taotlusega esitatakse ka partnerluslepingu kavand.

 1. Õppekavale parimate üliõpilaste immatrikuleerimine kogu maailmast. Üliõpilaste värbamise, valiku ja õppekava täitmise jälgimise eest vastutab ainuisikuliselt Erasmus Munduse ühise magistriõppekava konsortsium. Üliõpilaste valik peab olema korraldatud läbipaistvalt ja erapooletult, tagades võrdsed võimalused. Teatav arv nendest üliõpilastest võib saada Erasmus Munduse ühise magistriõppekava stipendiumi.

Täieliku läbipaistvuse tagamiseks ja selleks, et määrata kindlaks kõigi immatrikuleeritud üliõpilaste õigused ja kohustused, peavad mõlemad pooled (st immatrikuleeritud üliõpilased ja Erasmus Munduse ühise magistriõppekava konsortsium) enne üliõpilase õppekavale immatrikuleerimist sõlmima üliõpilaslepingu. Üliõpilaslepingu vorm tuleb avaldada Erasmus Munduse ühise magistriõppekava veebisaidil.

 1. Õppekava peab sisaldama kõigile immatrikuleeritud üliõpilastele kohustuslikku füüsilist õpirännet. Partnerasutuste vahel toimuva õpirände suundades ja õppeperioodide vastastikuse tunnustamise mehhanismis tuleb konsortsiumis kokku leppida taotluse esitamise etapis.
 2. Erasmus Munduse ühise magistriõppekava raames soodustatakse töötajate ja külalisõppejõudude vahetust, et parandada õpetamis-, koolitus-, teadus- ja haldustegevuste kvaliteeti.
 3. Erasmus Munduse ühise magistriõppekava eduka läbimise korral antakse üliõpilasele kas ühiskraad (st üks diplom, mille annavad välja vähemalt kaks eri riikides (vähemalt üks neist peab olema programmiriik) asuvat kõrgkooli), mitmekordne kraad (st vähemalt kaks diplomit, mille annavad välja kaks eri riikides (vähemalt üks neist peab olema programmiriik) asuvat kõrgkooli) või nende kraadide kombinatsioon.

Lõpetanutele antavad kraad(id) peavad kuuluma nende riikide kõrghariduskraadide süsteemi, kus vastavad kõrgkoolid asuvad. Kraadi/kraade peavad vastastikku tunnustama kõik kraadi andnud täispartneritest kõrgkoolid. Konsortsiumid peaksid üliõpilastele õpingute lõpus andma ühise akadeemilise õiendi, mis hõlmab magistriõppekava kogu sisu.

Taotluse esitamise etapis tuleb Erasmus Munduse ühise magistriõppekava projektiettepanekus esitada täielikult valmis ühisõppekavad, mida saab hakata rakendama ja kogu maailmas tutvustama kohe pärast seda, kui projekt välja valitakse. Erialade valik ei ole piiratud.

Lisaks ühiste magistriõppekavade rakendamiseks antavale rahalisele toetusele (vt rahastamiseeskirjade jaotis allpool), saab kõiki Erasmus Munduse meetme alusel rahastatud projekte, mis lõppevad perioodil 2021–2027 (sh projektid, mis käivitati perioodil 2014–2020), jätkata kuni kolme lisaprogrammi ulatuses pärast meetme lõppu, tingimusel, et lõpparuande etapis omistab EACEA toetuslepingute hindamisel lepingule vähemalt 75 punkti. Asjaomaste magistriõppekavade puhul tuleb võtta kohustus i) järgida jätkuvalt meetme eesmärke, ulatust, oodatavat mõju; ii) tagada varem rahastatud magistriõppekava järjepidevus ning iii) esitada vastava perioodi lõpuks tegevusaruanne.

Oodatav mõju

Süsteemi tasandil

 • Edendada akadeemilist koostööd Euroopa kõrgharidusruumis ja väljaspool seda, toetades ühist õpetamist ja ühisõppekavasid, kvaliteedi tõstmist ja akadeemilist tipptaset;
 • suurendada kõrghariduse rahvusvahelist mõõdet Euroopa ja välismaiste kõrgkoolide koostöö ja kogu maailma parimatele üliõpilastele õpirändevõimaluste pakkumise abil;
 • suurendada kõrghariduse, innovatsiooni ja teadustegevuse sünergiat;
 • kõrvaldada õppimist takistavad tegurid, parandades juurdepääsu kvaliteetsele ja innovatsioonil põhinevale haridusele ning hõlbustades õpilaste ja õpetajate riikidevahelist liikumist;
 • vastata ühiskondlikele ja tööturu vajadustele;
 • aidata kaasa innovatiivse hariduspoliitika väljatöötamisele.

Asutuse tasandil

 • Luua nii Euroopas kui ka mujal asuvatele kõrgkoolidele rohkem võimalusi struktureeritud ja jätkusuutliku akadeemilise koostöö tegemiseks kogu maailmas;
 • parandada magistriõppekavade ja juhendamise kvaliteeti;
 • suurendada osalevate organisatsioonide rahvusvahelistumist ja parandada nende konkurentsivõimet;
 • toetada uute võrgustike loomist ja parandada olemasolevate kvaliteeti;
 • suurendada osaleva(te) organisatsiooni(de) atraktiivsust andekate üliõpilaste silmis;
 • aidata kaasa kõrgkoolide rahvusvahelistumisele, suurendades rahvusvahelist teadlikkust õppekavade ja terviklike rahvusvahelistumise strateegiate (asutustevaheline koostöö ja inimeste piiriülene õpiränne) väljatöötamise kaudu.

Üksikisiku tasandil

 • Parandada osalevate üliõpilaste tööalast konkurentsivõimet;
 • parandada üliõpilaste võtmepädevusi ja oskusi;
 • tutvustada rahvusvaheliste, erialade-, valdkondade- ja kultuuridevaheliste kogemuste kaudu uut mõtteviisi ja lähenemist akadeemilistele õpingutele;
 • suurendada üliõpilaste võrgustike loomise ja suhtlemisvõimekust;
 • suurendada üksikisikute panust teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna heaks.

Hindamiskriteeriumid

Projekti asjakohasus

(maksimaalne punktisumma: 30)

 • Projekti üldised ja konkreetsed eesmärgid ning nende asjakohasus Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade suhtes;
 • projekti põhjendatus ja see, kuidas sellega aidatakse täita kindlakstehtud ühiskondlikke ja tööturu vajadusi asjaomases teemavaldkonnas;
 • strateegia tipptaseme ja innovatsiooni toetamiseks;
 • strateegia Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsemaks muutmiseks, lõimimiseks ja rahvusvahelistamiseks.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet

(maksimaalne punktisumma: 30)

 • Erasmus Munduse ühise magistriõppekava ühise mõõtme ulatus / lõimitus, pidades silmas selle kavandamist, kasutuselevõttu, elluviimist ja kvaliteedi tagamist seoses jaotises 1.2 kirjeldatud nõuetega. Täpsemalt kirjeldatakse projektiettepanekus:
 • sisemise ja välise kvaliteeditagamise meetmeid;
 • üliõpilaste kandideerimise, valiku ja kursusel osalemise ning stipendiumide jaotamise põhimõtteid ja nõudeid;
 • akadeemilist programmi ja seda, kuidas kavatsetakse kogu konsortsiumi ulatuses tagada õpikogemuste tipptase ja uuenduslikkus;
 • õppeperioodide korraldust, sh õpirände miinimumnõudeid ja õpiväljundite/ainepunktide vastastikust tunnustamist;
 • üliõpilastele pakutavaid teenuseid;
 • ühiskraadi/kraade, mis lõpetanutele antakse, ja nende tunnustamist kõigi kraadi andnud täispartneritest kõrgkoolide tasandil, samuti ühist akadeemilist õiendit;
 • õpirändes osalevate töötajate ja külalisõppejõudude panust õpetamis-, koolitus-, teadus- ja haldustegevustesse;
 • konkreetseid tugimeetmeid, mille abil tagatakse osalejatele võrdne ja kaasav juurdepääs ning selliste üliõpilaste/töötajate/külalisõppejõudude osalus, kellel on pikaajalistest füüsilistest, vaimsetest, intellektuaalsetest või meelelistest kahjustustest tulenevaid individuaalseid vajadusi;
 • seda, kuidas tehakse projekti elluviimisel kindlaks riskid ja kavandatakse piisavaid leevendusmeetmeid.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet

(maksimaalne punktisumma: 20)

 • Konsortsiumi koosseisu ja vastastikuse täiendavuse põhjendus; nende lisaväärtus Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kasutuselevõtu jaoks ja viis, kuidas iga partner projektis osalemisest kasu saab;
 • konsortsiumi uuenduslik iseloom ja erineva Erasmus Munduse meetmes osalemise kogemuste tasemega partnerite kaasamine: kui see on asjakohane, siis hinnatakse:

– kuidas on olemasolevat Erasmus Munduse konsortsiumi täiendatud;

– kuidas on korraldatud koostöö väljaspool haridusvaldkonda tegutsevate organisatsioonidega ja mis eesmärki see täidab;

 • iga partneri institutsionaalne panus, tema roll ja ülesanded ning projekti tegevustes osalemise ulatus; koostöökorraldus, juhtorganid ja juhtimisvahendid, eelkõige seoses haldus- ja finantsjuhtimisega; partnerluslepingu kavand on kõikehõlmav ja kooskõlas Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kirjeldusega;
 • rahaliste vahendite jaotamine ja eelarvekava; lisarahastuse kasutamine ja haldamine.

Mõju

(maksimaalne punktisumma: 20)

 • Immatrikuleeritud üliõpilaste prognoositav arv, lähtudes projekti ajakavast, ja muude rahastamisallikate kasutamine eesmärgiga luua jätkusuutlik magistriõppekava; meetmed riikidevahelise tasakaalu tagamiseks üliõpilaste värbamisel;
 • strateegia tipptasemel üliõpilaste ligimeelitamiseks kogu maailmast: sihtrühmad, partnerite ülesanded ja viis, kuidas innustatakse üliõpilasi andma oma panus programmi „Erasmus+“ maine/kogukonna tugevdamise heaks;
 • tulemuste levitamise ja kasutamise strateegia;
 • mõju süsteemi tasandil (nii akadeemilistes ringkondades kui ka mujal, sh üldsuse ja ühiskonna jaoks), asutuse (partnerorganisatsioonide) tasandil ja üksikisiku tasandil (pöörates erilist tähelepanu tööalasele konkurentsivõimele);
 • areng keskmises/pikas perspektiivis ja jätkusuutlikkuse strateegia pärast ELi rahastamise lõppu.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 70 punkti. Peale selle peavad need saavutama vähemalt 22 punkti hindamiskriteeriumi „Projekti asjakohasus“ puhul. Kui projektiettepanekud saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse ettepanekuid, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Erasmus Munduse ühise magistriõppekava toetuse arvutamisel võetakse arvesse kolme alljärgnevat komponenti:

 • toetus õppekava kasutuselevõtuga seotud institutsiooniliste kulude katmiseks;
 • lepingu kehtivusaja jooksul üliõpilastele antavate stipendiumide maksimumarv;
 • lisatoetus puuetega üliõpilaste individuaalsete vajadustega seotud kulude katmiseks.

Toetus Erasmus Munduse ühise magistriõppekava institutsiooniliste kulude katmiseks

Toetust arvestatakse ühikuhinnana immatrikuleeritud üliõpilase kohta ja selle eesmärk on katta osa Erasmus Munduse ühise magistriõppekava kasutuselevõtuga seotud kuludest.

Ühikuhinnad hõlmavad personalikulusid (õpetamisega seotud ja reisikulud), külalislektorite kutsumisega seotud kulusid, teavitamis- ja levitamiskulusid, korralduskulusid (sh immatrikuleeritud üliõpilaste täielik kindlustuskate, rahaline toetus immatrikuleeritud üliõpilastele, kellel on individuaalsed vajadused, kui neid ei kaeta lisatoetusega (vt allpool), majutusabi ja muud üliõpilastele pakutavad teenused), halduskulusid ja kõiki muid kulusid, mida on vaja eduka magistriõppekava kasutuselevõtuks.

Valitud projektides ei tohi nõuda üliõpilastelt taotlemistasu. Peale selle ei tohi projektides nõuda Erasmus Munduse stipendiaatidelt õppemaksu ega muude selliste kohustuslike kulude katmist, mis on seotud üliõpilase osalusega kursusel.

 

Institutsiooniliste kulude katmiseks ette nähtud toetuse maksimumsumma arvutatakse järgmiselt:

750 eurot kuus × DR × NRES,

kus:

 • DR = magistriõppekava maksimaalne kestus kuudes (st 12, 18, 24 kuud),
 • NRES = immatrikuleeritud (stipendiumiga ja stipendiumita) üliõpilaste prognoositav arv kogu toetuslepingu kehtivusaja kohta.

Pidage meeles, et toetuse arvutamisel on NRESi ülempiir 100 (v.a sihtpiirkondadele suunatud lisastipendiumid, kui need on kohaldatavad).

Üliõpilaste stipendiumid

Stipendiumidega kaetakse teatav osa stipendiaatide reisi-, viisa-, sisseseadmis- ja elamiskuludest. Stipendiumi suurus arvutatakse igakuise ühikuhinna alusel ja seda makstakse kogu perioodi jooksul, mida stipendiaat vajab õppekava läbimiseks. See periood hõlmab õpinguid, teadustegevust, õppepraktikat ning magistritöö koostamist ja kaitsmist vastavalt ühise magistriõppekava nõuetele. Selle perioodi jooksul makstakse stipendiumi üksnes täissummas ja statsionaarsetele üliõpilastele.

Stipendiumi maksimumsumma arvutamine üliõpilase kohta

Stipendiumi summa arvutatakse järgmiselt: 1 400 eurot kuus × DS,

kus DS = magistriõppekava kestus.

Erasmus Munduse ühisele magistriõppekavale toetuslepingu kehtivusajaks eraldatava stipendiumide maksimumsumma arvutamine

Stipendiumide maksimumsumma arvutatakse järgmiselt: 1 400 eurot kuus × DR × NRS,

kus:

 • DR = magistriõppekava maksimaalne kestus kuudes (st 12, 18, 24 kuud),
 • NRS = stipendiumide prognoositav arv kogu toetuslepingu kehtivusaja kohta (maksimaalselt 60, v.a sihtpiirkondadele suunatud lisastipendiumid, kui need on kohaldatavad).

Toetus puudega üliõpilaste individuaalsete vajadustega seotud kulude katmiseks

Toetust individuaalsete vajadustega seotud kulude katmiseks on võimalik saada üksnes juhul, kui need vastavad toetuslepingus sätestatud rahastamiskõlblikkuskriteeriumidele. See on ette nähtud nende immatrikuleeritud (stipendiumiga või stipendiumita) üliõpilastega seotud kulude katmiseks, kellel on puue (nt pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline kahjustus), näiteks erivahendite või -teenuste ostmiseks (nt kolmandate isikute poolne tugi, töökeskkonna kohandamine, täiendavad reisi-/transpordikulud).

 

Toetust immatrikuleeritud üliõpilaste individuaalsete vajadustega seotud kulude katmiseks arvestatakse erivajadustega seotud ühikuhinna alusel:

a) 3 000 eurot,

b) 4 500 eurot,

c) 6 000 eurot,

d) 9 500 eurot,

e) 13 000 eurot,

f) 18 500 eurot,

g) 27 500 eurot,

h) 35 500 eurot,

i) 47 500 eurot,

j) 60 000 eurot.

Üliõpilase kohta ühikuhinna alusel makstava toetuse arvutamine

Immatrikuleeritud üliõpilased teatavad, mis vahendeid/teenuseid nad vajavad, ja nende maksumuse. Kohaldatavaks ühikuhinnaks määratakse summa, mis vastab hinnanguliste kulude summale või vahetult eelneva astme summale. Selle ühikuhinna alusel hüvitatakse osa kuludest ning see ei ole ette nähtud kõigi tegelike kulude katmiseks.

NB! Kui kulud jäävad alla väikseima summa (st alla 3 000 euro), ei saa sellistele kuludele lisatoetust taotleda ning need tuleb katta institutsiooniliste kulude jaoks ette nähtud toetusest või toetusesaajatest asutuste muudest rahastamisallikatest.

Erasmus Munduse ühisele magistriõppekavale toetuslepingu kehtivusajaks eraldatava maksimumtoetuse arvutamine

Taotluse esitamise etapis taotlevad taotlejad oma hinnangutest lähtudes maksimaalselt kahekordset suurimat võimalikku ühikuhinda, st maksimaalselt 2 × 60 000 eurot. Sellest summast makstakse asjaomastele üliõpilastele ühikuhindade alusel toetust.

Projekti elluviimisel makstakse ühikuhindade alusel hüvitamiseks igakuist toetust, mis arvutatakse järgmiselt:

{erivajaduse ühik × (1/kuude arv)}

Eespool esitatud valemis vastab kuude arv sellele, mitme kuu jooksul kasutati meetme elluviimiseks asjaomaseid erivajadustega seotud vahendeid või teenuseid, olenevalt vahendite või teenuste laadist. Ühekordsete kulude puhul on kuude arv 1.

Täiendavad rahalised vahendid sihtpiirkondadest pärit üliõpilastele

Taotlejad võivad taotleda partnerriikide piirkondadest pärit üliõpilaste puhul täiendavaid rahalisi vahendeid järgmistest ELi välisrahastamisvahenditest (rubriik 6):

 • naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend;
 • ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III).

Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade jaoks, mille puhul rahastamist taotletakse, on võimalik saada kuni 18 lisastipendiumi (sh vastavad institutsioonilised kulud) naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi raames ning kuni 6 lisastipendiumi (sh vastavad institutsioonilised kulud) ühinemiseelse abi rahastamisvahendi raames. Neid lisastipendiume pakutakse selleks, et vastata ELi välispoliitika prioriteetidele seoses kõrgharidusega ning arvestada asjaomaste partnerriikide erinevat majandusliku ja sotsiaalse arengu taset. Need stipendiumid määratakse rahastamiseks väljavalitud Erasmus Munduse ühistele magistriõppekavadele vastavalt paremusjärjestusele ja võttes arvesse olemasolevat eelarvet.

Üksikasjalik loetelu selle meetme sihtriikidest avaldatakse aadressil https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_et.

Lõpliku toetuse arvutamine

Lõplik toetus arvutatakse lõpparuande esitamise etapis, lähtudes antud stipendiumide arvust, immatrikuleeritud üliõpilaste arvust ja individuaalsete vajadustega seotud kulude katmiseks määratud ühikuhindade tegelikust arvust, tingimusel et kogusumma ei ületa antud toetuse maksimumsummat. Projektides on võimalik paindlikult kasutada stipendiumide (v.a sihtpiirkondadele suunatud lisastipendiumid, kui need on kohaldatavad) jaoks ette nähtud rahalisi vahendeid individuaalsete vajadustega seotud kulude katmiseks (ja vastupidi), lähtudes tegelikest vajadustest ja kooskõlas toetuslepinguga. Rahaliste vahendite ümberpaigutamine rubriikide ja rahastamisvahendite vahel ei ole lubatud.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

2. Osa: Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmetega tuleks suurendada ülikoolide suutlikkust õppekavade ja õpetamistavade ajakohastamisel ja rahvusvahelistamisel, edendada ressursside jagamist ja aidata kõrgharidussüsteemidel välja kujundada ühiseid mehhanisme, mis on seotud kvaliteedi tagamise, akrediteerimise ning kraadide ja ainepunktide tunnustamisega. Samuti on toetus ette nähtud selleks, et uurida ja kasutada võimalusi, mida pakub Euroopa lähenemine ühisõppekavade kvaliteedikindlusele. Sellised lõimitud riikidevahelised õppekavad, mis põhinevad osalevate kõrgkoolide tihedal vastastikusel seotusel / lõimitusel, peaksid toetama Euroopa kõrgharidusruumi lõimimist ja rahvusvahelistumist.

Erasmus munduse õppekavade väljatöötamise meetmete eesmärk

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmete põhieesmärk on toetada uute, innovaatiliste ja tihedalt lõimitud riikidevaheliste magistriõppekavade väljatöötamist. Nendesse väljatöötamismeetmetesse peaksid olema kaasatud a) programmis „Erasmus+“ osalevad riigid, b) asutused ja/või c) teemavaldkonnad, mis/kes on Erasmus Munduse programmis alaesindatud (vt Erasmus Munduse kataloog)[3].

Mis kriteeriumidele peavad erasmus munduse õppekavade väljatöötamise meetmed toetuse taotlemiseks vastama?

Programmist „Erasmus+“ toetuse saamiseks peavad Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmete projektiettepanekud vastama järgmistele kriteeriumidele.

Kes võib esitada taotluse?

Taotluse võib esitada iga programmi- või partnerriigis asutatud kõrgkool.

Projekti (ja vajaduse korral tegevuse) kestus

15 kuud.

Kellele esitada taotlus?

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile.

Konkursikutse tunnus: ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN.

Millal esitada taotlus?

Taotlejad peavad oma toetustaotluse esitama hiljemalt 26. mail kell 17.00.00 (Brüsseli aja järgi).

Taotlevaid organisatsioone hinnatakse asjaomaste menetlusest kõrvalejätmise ja valikukriteeriumide põhjal. Lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi C osaga.

Projekti kavandamine

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmetega toetatakse kõrgetasemeliste magistritaseme[4] õppekavade väljatöötamist; selliseid õppekavasid viib ellu eri riikide kõrgkoolide rahvusvaheline konsortsium, vajaduse korral koos muude haridusvaldkonnas ja/või muudes valdkondades tegutsevate partneritega, kellel on asjaomaste õppeainete/erialadega seotud eripädevus ja huvid.

Toetusesaaja sõlmib kontakte ja algatab koostöötegevusi eesmärgiga töötada välja magistriõppekava, mis vastaks lõimitud magistriõppekava määratlusele (vt Erasmus Munduse ühiseid magistriõppekavasid käsitlev jaotis „Projekti kavandamine“). Eelkõige peaksid ühiselt väljatöötatud magistriõppekavad:

 • pakkuma täielikult lõimitud õppekava, mida viib ellu kõrgkoolide konsortsium (kuhu kuulub vähemalt kolm kõrgkooli kolmest eri riigist, millest vähemalt kaks peavad olema programmiriigid);
 • meelitama ligi parimaid üliõpilasi kogu maailmast;
 • sisaldama kõigile üliõpilastele kohustuslikku füüsilist õpirännet;
 • andma kas ühiskraadi (st üks diplom, mille annavad välja vähemalt kaks eri riikides (vähemalt üks neist peab olema programmiriik) asuvat kõrgkooli), mitmekordse kraadi (st vähemalt kaks diplomit, mille annavad välja kaks eri riikides (vähemalt üks neist peab olema programmiriik) asuvat kõrgkooli) või nende kraadide kombinatsiooni.

Eeldatakse, et rahastamisperioodi lõpuks on projekti raames välja töötatud alljärgnevad ühised mehhanismid:

 • ühised üliõpilaste vastuvõtu nõuded ning kandideerimise, valiku tegemise, seire, eksamineerimise / edasijõudmise hindamise eeskirjad/kord;
 • ühine õppekava ülesehitus ja lõimitud õppe-/koolitustegevused;
 • ühised teenused üliõpilastele (nt keelekursused, abi viisa taotlemisel);
 • ühine tutvustamis- ja teadlikkuse suurendamise strateegia;
 • ühine haldus- ja finantsjuhtimine, mida korraldab konsortsium;
 • ühine kraadide andmise kord;
 • ühise partnerluslepingu kavand, kusjuures leping peab hõlmama vähemalt kolme kõrgkooli kolmest eri riigist, millest vähemalt kaks peaksid olema programmiriigid, ning kõiki magistriõppekava kasutuselevõtuga seotud akadeemilisi, korralduslikke, haldus- ja finantsküsimusi;
 • ühise üliõpilaslepingu kavand.

Väljatöötatav magistriõppekava peab vastama Euroopa kõrgharidusruumi ühisõppekavade kvaliteedikindluse standarditele[5].

Enne projekti lõppu on soovitatav käivitada vähemalt akrediteerimis-/hindamisprotsess ja uurida võimalusi, mida pakub Euroopa lähenemine ühisõppekavade kvaliteedikindlusele (kui siseriiklik õigus seda lubab).

Oodatav mõju

 • Pakkuda Euroopa ja Euroopa-välistele kõrgkoolidele võimalusi uute partnerluste loomiseks;
 • parandada magistriõppekavade ja juhendamise kvaliteeti ning edendada sellega seotud innovatsiooni;
 • suurendada osalevate organisatsioonide rahvusvahelistumist ja parandada nende konkurentsivõimet;
 • suurendada osaleva(te) organisatsiooni(de) atraktiivsust andekate üliõpilaste silmis;
 • aidata kaasa ülikoolide rahvusvahelistumisele, suurendades rahvusvahelist teadlikkust õppekavade ja terviklike rahvusvahelistumise strateegiate (asutustevaheline koostöö ja inimeste piiriülene õpiränne) väljatöötamise kaudu.

Hindamiskriteeriumid

Asjakohasus

(maksimaalne punktisumma: 40)

 • Projekti üldised ja konkreetsed eesmärgid ning nende asjakohasus Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmete suhtes;
 • kavandatav strateegia tihedalt lõimitud magistriõppekava väljatöötamiseks;
 • projekti ambitsioonikus võrreldes olemasolevate magistriõppekavade pakutavate võimalustega ning panus Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsuse suurendamisse;
 • potentsiaal uute partnerluste väljakujundamiseks ning selliste a) programmiriikide, b) asutuste ja/või c) teemavaldkondade kaasamiseks, mis on Erasmus Munduse meetmetes alaesindatud.

Projekti kavandamise ja elluviimise kvaliteet

(maksimaalne punktisumma: 20)

 • Eesmärkide ja oodatavate tulemuste saavutamiseks ette nähtud tegevuste kavandamine;
 • kavandatud tegevuste jaoks ja tulemuste saavutamiseks ette nähtud ressursid;
 • kavandatava magistrikursuse akrediteerimis-/hindamisprotsessi algatamiseks ette nähtud sammud, kasutades võimaluse korral ära võimalusi, mida pakub Euroopa lähenemine ühisõppekavade kvaliteedikindlusele.

Partnerluse ja koostöökorralduse kvaliteet

(maksimaalne punktisumma: 20)

 • Kindlaksmääratud rollid ja ülesannete jaotus projektimeeskonnas;
 • muude haridusvaldkonnas ja/või teistes valdkondades tegutsevate osalejate eeldatav kaasamine ja nende panus õppekava väljatöötamisse;
 • nende osaluse põhjendatus, lisaväärtus ja vastastikune täiendavus.

Mõju

(maksimaalne punktisumma: 20)

 • Uue magistriõppekava oodatav mõju;
 • uue magistriõppekava propageerimiseks ja projekti väljundite levitamiseks ette nähtud tegevused;
 • uue magistriõppekava jätkusuutlikkuse tagamiseks kavandatud meetmed ja võimalikud rahastamisallikad.

Rahastamist kaalutakse üksnes selliste projektiettepanekute puhul, mis koguvad vähemalt 60 punkti. Kui projektiettepanekud saavutavad võrdse punktisumma, eelistatakse ettepanekuid, millel on kõrgeim punktisumma esmalt kriteeriumi „Projekti asjakohasus“ ja seejärel kriteeriumi „Mõju“ puhul.

Millised on rahastamiseeskirjad?

Toetust antakse kindlasummalise maksena selliste kulude osaliseks katmiseks, mis on otseselt seotud uue magistriõppekava loomiseks vajalike tegevustega, nagu kohtumised ja konverentsid, uuringud, akrediteerimis-/hindamisprotsess jne. Toetust saab kasutada ka personalikulude, reisi- ja majutuskulude, halduskulude ja alltöövõtukulude katmiseks, kui need kulud on vajalikud Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmete elluviimiseks.

Kindlasummaline makse on 55 000 eurot projekti kohta.

Toetuse parameetrid määratakse kindlaks toetuslepingus.

Toetuse lõppmakse tegemiseks peavad toetusesaajad tõendama, et taotluses ette nähtud tegevused on täies mahus ja rahuldavalt ellu viidud.

Täpsem teave on esitatud rahastus- ja hankeportaalis avaldatud toetuslepingu näidises.

 1. Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED 2011) 7. aste.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

 4. Rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED 2011) 7. aste.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: