Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vuxenstuderande

Vad går det ut på?

Utbyten för vuxenstuderande med sämre förutsättningar kan anordnas både för grupper och enskilda personer.

En grupp vuxenstuderande från den sändande organisationen kan tillbringa en tid i ett annat land för att delta i innovativt lärande som anordnas av en värdorganisation. Utbyten i grupp bör inriktas på nyckelkompetenser för vuxenstuderande eller på inslag som inkludering och mångfald, digital kompetens, miljömässig hållbarhet och delaktighet i programmet.

Även enskilda vuxenstuderande kan tillbringa en tid utomlands hos en värdorganisation för att förbättra sina kunskaper och färdigheter. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje deltagare och kan bestå av lektionsundervisning, arbetsplatsförlagt lärande, jobbskuggning, observation och andra innovativa metoder.

Hur länge?

Utbyten för grupper av vuxenstuderande kan pågå i 2–30 dagar med minst två personer per grupp. Restiden är inte inräknad.

Utbyten för enskilda vuxenstuderande kan pågå i två dagar till en månad. Restiden är inte inräknad.

Villkor

För att kunna delta i Erasmusprogrammet för vuxenutbyten måste din vuxenutbildningsorganisation ansöka om en Erasmusackreditering inom vuxenutbildning eller delta i ett kortvarigt utbytesprojekt. I båda fallen måste organisationerna uppfylla en rad kvalitetsnormer för Erasmusutbyten om praxis för god förvaltning och hur man stöder deltagarna, säkrar en hög kvalitet, delar resultat och sprider kunskap om programmet.

Om det gäller ett utbyte för en enskild person undertecknar du och din institution och värdorganisationen ett studieavtal. Där anges dina lärandemål, rättigheter och skyldigheter och hur undervisningsperioden utomlands erkänns.

Bidrag

EU-bidraget ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle och sköts av din vuxenutbildningsorganisation. Erasmusprogrammet kan också ge särskilt stöd så att även deltagare med sämre förutsättningar kan vara med.

Hur söker jag?

Om du vill delta i ett utbyte för vuxenstuderande kan du inte ansöka själv. Ansökan måste skickas in av en vuxenutbildningsorganisation som i sin tur väljer ut deltagarna.

Urvalet av vuxenstuderande ska vara rättvist, inkluderande, transparent och väldokumenterat.

Mer information

Om du vill veta mer utbyten för vuxenstuderande kan du kontakta de nationella programkontoren.