Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdelávanie dospelých

Prehľad

Vzdelávacia mobilita vzdelávajúcich sa dospelých s obmedzenými príležitosťami sa môže organizovať v skupinách aj individuálne.

Skupina vzdelávajúcich sa dospelých z vysielajúcej organizácie môže stráviť určitý čas v inej krajine s cieľom využiť možnosti inovačného učenia organizovaného prijímajúcou organizáciou. Obsah aktivít skupinovej mobility by mal byť zameraný na kľúčové kompetencie vzdelávajúcich sa dospelých alebo na inklúziu a rozmanitosť, digitálny a participatívny rozmer programu a jeho rozmer spojený s environmentálnou udržateľnosťou.

Vzdelávajúci sa dospelí sa môžu určitý čas vzdelávať v zahraničí v prijímajúcej organizácii aj individuálne, a to s cieľom zlepšiť svoje vedomosti a zručnosti. Individuálny vzdelávací program musí byť vypracovaný pre každého účastníka a môže zahŕňať prezenčnú výučbu, učenie sa prácou, pozorovanie pri práci a iné inovačné prístupy.

Obdobie trvania

Skupinová mobilita vzdelávajúcich sa dospelých môže trvať od dvoch do tridsiatich dní, pričom v každej skupine musia byť najmenej dvaja vzdelávajúci sa. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie.

Individuálna vzdelávacia mobilita vzdelávajúcich sa dospelých môže trvať od dvoch dní do jedného mesiaca. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie.

Podmienky

Aby sa vaša organizácia vzdelávania dospelých mohla zúčastniť na mobilite vzdelávajúcich sa dospelých v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musí požiadať o získanie akreditácie programu Erasmus v oblasti vzdelávania dospelých alebo sa zúčastniť na krátkodobom projekte mobility. V oboch prípadoch by organizácie mali dodržiavať normy kvality pre projekty mobility, dodržiavať osvedčené postupy riadenia, poskytovať účastníkom kvalitu a podporu a vymieňať si výsledky a poznatky o programe.

V prípade individuálnej mobility vzdelávajúcich sa podpíšete s hostiteľskou inštitúciou dohodu o vzdelávaní. V tomto dokumente sa uvedú ciele pobytu, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania študijného pobytu.

Finančná podpora

Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sa pokrývajú z grantov EÚ. Toto financovanie riadi vaša organizácia vzdelávania dospelých. Program Erasmus+ okrem toho poskytuje prostriedky na podporu začlenenia účastníkov s obmedzenými príležitosťami.

Ako sa prihlásiť

Ak máte záujem o mobilitu vzdelávajúcich sa dospelých, o grant nemôžete ako jednotlivec žiadať priamo. Žiadosti musia podať organizácie vzdelávania dospelých, ktoré vyberú kandidátov na študijné pobyty v zahraničí.

Výber vzdelávajúcich sa dospelých na aktivitách mobility by mal byť spravodlivý, inkluzívny, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Viac informácií

Ak potrebujete ďalšie informácie o možnostiach účasti na mobilite žiakov, môžete sa obrátiť na národné agentúry.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.