Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pieaugušie izglītojamie

Pārskats

Pieaugušie izglītojamie, kuriem ir mazāk iespēju, var piedalīties mācību mobilitātē individuāli vai grupās.

Izglītojamo grupa no nosūtītājorganizācijas var uzturēties citā valstī, lai piedalītos uzņēmējorganizācijas rīkotās inovatīvās mācībās. Grupu mobilitātes darbību saturam jābūt vērstam uz pieaugušo izglītojamo pamatprasmēm vai tādām programmas dimensijām kā iekļaušana un daudzveidība, digitālā izglītība, vides ilgtspēja un līdzdalība.

Pieaugušie izglītojamie var piedalīties arī individuālā mobilitātē, kas sniedz iespēju uzturēties ārvalstu uzņēmējorganizācijā, lai uzlabotu savas zināšanas un prasmes. Katram dalībniekam tiek izstrādāta individuāla mācību programma, kura var ietvert mācības klasē, darba vidē balstītas mācības, “ēnošanu” darbā, novērošanu un citas novatoriskas pieejas.

Ilgums

Grupu mobilitāte, kurā piedalās vismaz divi pieaugušie izglītojamie, var ilgt no divām līdz 30 dienām, neieskaitot ceļošanas laiku.

Individuālā mācību mobilitāte var ilgt no divām dienām līdz vienam mēnesim, neieskaitot ceļošanas laiku.

Nosacījumi

Lai jūs varētu piedalīties “Erasmus+” rīkotā pieaugušo izglītojamo mobilitātē ārvalstīs, jūsu pieaugušo izglītības organizācijai ir jāsaņem Erasmus akreditācija pieaugušo izglītības jomā vai jāpiedalās īstermiņa mobilitātes projektā. Abos gadījumos organizācijām ir jāgarantē atbilstība mobilitātes projektu kvalitātes standartiem attiecībā uz labu pārvaldības praksi, kvalitātes un atbalsta nodrošināšanu dalībniekiem, kā arī uz programmas rezultātu un iegūto zināšanu izplatīšanu.

Individuālas mobilitātes gadījumā jums kopā ar jūsu iestādi un uzņēmējorganizāciju jāparaksta mācību līgums. Šajā dokumentā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī informācija par ārzemēs pavadītā mācību perioda oficiālu atzīšanu.

Finansiālais atbalsts

Jūsu ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz ES dotācija, ko pārvalda jūsu pieaugušo izglītības organizācija. Papildus tam programma “Erasmus+” nodrošina līdzekļus, kas nepieciešami, lai atbalstītu tādu dalībnieku iekļaušanu, kuriem ir mazāk iespēju.

Kā pieteikties

Lai piedalītos pieaugušo izglītojamo mobilitātē, ir jāpiesakās dotācijai, taču privātpersonas šādu pieteikumu iesniegt nevar. Pieteikumus iesniedz pieaugušo izglītības organizācijas, kas arī atlasa kandidātus mācībām ārzemēs.

Pieaugušo izglītojamo atlasei mobilitātes pasākumiem jābūt taisnīgai, iekļaujošai, pārredzamai un labi dokumentētai.

Uzzināt vairāk

Ja jums nepieciešama sīkāka informācija par iespējām piedalīties pieaugušo izglītojamo mobilitātē, vērsieties savas valsts aģentūrā.

Erasmus+, what’s in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for adult learners, available for download in all languages from the EU Publications Office.